Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Juraj ALTUS"

Connection of photovoltaic power plants into the electricity system in the SR

Czytaj za darmo! »

The issue of renewable energy sources is particularly relevant in the recent times. The pressure of European Union to use renewable energy sources is extremely intense, sources of fossil fuels are diminishing, government pricing policies against certain types of renewable energy is extremely attractive and new technologies in field of renewable energy push the investment cost on purchase of such equipments still lower. Typical example of such resources is photovoltaic power plant. This article discusses the possibility of determining the connectable power of photovoltaic power plants into Slovak’s electricity power system Streszczenie. Zagadnienie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotne w ostatnim czasie. Nacisk Unii Europejskiej na wykorzystanie OZE jes szczególnie mocny, zasoby paliw kopalnych zmniejszają się, rządowa polityka cenowa w stosunku do pewnych rodzajów OZE jest szczególnie atrakcyjna, a nowe technologie w tym zakresie powodują ustawiczne zmniejszanie się kosztów inwestycyjnych zakupu urządzeń. Typowym przykładem takiego źródła jest elektrownia fotowoltaiczna. Artykuł omawia możliwość podłączenia elektrowni fotowoltaicznych w słowackim systemie elektroenergetycznym (Możliwość podłączenia elektrowni fotowoltaicznych w słowackim systemie elektroenergetycznym) Keywords: photovoltaic power plants, secondary regulation of power, tertiary regulation of power. Słowa kluczowe:fotowoltaiczne elektrownie, wtórna i trójna regulacja mocy, Introduction An identification of attachable power of photovoltaic plants (the PPP-s) into electrical power system in Slovak republic is possible in a few ways. One approach may be based on the essential requirement solved in all studies about connection the PPP-s into the distribution network 22 kV. This requirement talks about the change of voltage less than 2 % when compared to the state line before and after connecting of the PPP. If we accept this condition we can get extremel[...]

Measurement characteristics of voltage in practice and possibilities for improvement of voltage

Czytaj za darmo! »

Worsened quality of supplied as well as demanded electricity causes in reality a large financial loss. The main quality parameters monitored today are voltage dips and interruptions. In this context there are relevant statistics of measurement results and especially the possibility of their improvement by using Dynamic Voltage Restorer, for which we have proposed a possible method of control. The proposed regulation DVR is based on Park transformation of immediate values of voltage in network and its feedback transformation. The method is shown and verified on simulation model. Streszczenie. Pogorszenie jakości dostarczanej jak również zapotrzebowanej energii elektrycznej powoduje powstawanie dużych strat finansowych. Podstawowymi parametrami jakościowymi monitorowanymi obecnie są spadki napięcia i przerwy w zasilaniu. W tym kontekście istnieją adekwatne statystyki pomiarowe, a w szczególności możliwości ich poprawy poprzez użycie dynamicznego układu odtwarzania napięcia (DVR), dla którego zaproponowaliśmy metodę sterowania. Proponowana metoda sterowania układem DVR bazuje na transformacji Parka wartości chwilowych napięcia w sieci i ich transformacji odwrotnej. Metoda została przedstawiona i zweryfikowana na modelu symulacyjnym. (Pomiary parametrów napięcia w praktyce i możliwości poprawy jakości napięcia) Keywords: power quality, electrical network, voltage dips and interruptions, dynamic voltage restorer, controlling of DVR. Słowa kluczowe: jakość energii, sieć elektryczna, spadki napięcia i przerwy w zasilaniu, dynamiczny układ odtwarzania napięcia, sterowanie układem DVR. Introduction Problems with power quality are always hot topic. The quality of electricity is influenced by many factors and to keep the parameters within the required limits is in many cases difficult. Worsened quality of electricity is often caused by customers by the nature of theirs operation. As they are in many cases supplied together with other customers fro[...]

 Strona 1