Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Adam Wojciechowski"

Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie artykułów spożywczych wiąże się z koniecznością transportu i składowania ładunków szybko rotujących, powszechnie nazywanych FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Rozwój cywilizacji spowodował, że obecnie podczas przemieszczania artykułów spożywczych i surowców związanych z ich przetwórstwem mamy do czynienia z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule omówiono wyłącznie wyposażenie techniczne magazynów, do którego zalicza się urządzenia do składowania i transportu technologicznego oraz pomocnicze, a także inne mające wpływ na prawidłowe warunki przechowywania. Natomiast w kolejnym artykule opisane będą urządzenia transportu bliskiego i p[...]

Urządzenia transportu bliskiego i wybrane urządzenia pomocnicze

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie artykułów spożywczych wiąże się z koniecznością ich transportu i składowania - są to na ogół ładunki szybko rotujące, powszechnie nazywane FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Gwałtowny rozwój techniki i przemysłu spowodował, że obecnie podczas przemieszczania artykułów spożywczych i surowców związanych z ich przetwórstwem mamy do czynienia z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 26 z 2000, poz. 313, z późniejszymi zmianami) §3.1, pracodawca jest obowiązany do stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Można to osiągnąć wprowadzając mechanizację prac, a ta wymaga zastosowania w praktyce urządzeń transportu bliskiego i niejednokrotnie urządzeń pomocniczych. Magazynowanie w przetwórstwie spożywczym jest procesem złożonym, gdyż obejmuje różne dziedziny produkcji. Ma to, wraz z rodzajem i wielkością produkcji oraz fizyczną postacią ładunków, istotny wpływ na zastosowane urządzenia transportowe oraz pomocnicze. URZĄDZENIA TRANSPORTU bliskiego Do urządzeń transportu bliskiego zalicza się dźwignice, dźwigi, wózki transportowe, przenośniki, ładowarki, manipulatory, roboty przemysłowe oraz urządzenia specjalizowane. Specyfika branży sprawia, że w magazynach branży spożywczej wykorzystuje się urządzenia z każdej z tych grup, dlatego omówione zostaną tylko te najczęściej spotykane. DŹWIGNICE Do dźwignic zalicza się: cięgniki, suwnice, żurawie, układnice, dźwigniki oraz wyciągi towarowe. W magazynach zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych branży spożywczej do obsługi regałów na ogół o wysokości przekraczającej 12 m eksploatowane są układnice. Są to [...]

Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego


  Produkcja artykułów spożywczych jest ściśle związana z koniecznością transportu i składowania ładunków szybko rotujących, powszechnie nazywanych FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki spowodował, że podczas realizacji procesów magazynowania artykułów spożywczych i surowców związanych z ich przetwórstwem konieczne jest stosowanie daleko posuniętej mechanizacji prac, którą może zapewnić odpowiednie wyposażenie techniczne. W artykule omówiono wyposażenie techniczne magazynów, do którego zalicza się urządzenia do składowania i transportu technologicznego oraz pomocnicze, a także inne, mające wpływ na prawidłowe warunki przechowywania. Natomiast w kolejnych artykułach zostaną zaprezentowane urządzenia transportu wewnątrzzakładowego (technologicznego) oraz urządzenia pomocnicze. Warto też wspomnieć o artykule, który ukazał się w nr. 7-8/2010 "Przemysłu Spożywczego" - omówiono w nim urządzenia transportu bliskiego i wybrane urządzenia pomocnicze. Magazynowanie w przetwórstwie spożywczym jest procesem złożonym, gdyż obejmuje różne dziedziny produkcji. W przedsiębiorstwach branży, z racji dużej różnorodności produktów, znajdują się magazyny, w których eksploatowane są różnego rodzaju urządzenia do składowania, transportu wewnątrzzakładowego oraz urządzenia pomocnicze. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest stosowanie takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mogą wyeliminować ręczne prace transportowe. Taki obowiązek nakłada na nich rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 26 z 2000, poz. 313, z późniejszymi zmianami). Ograniczenie uciążliwości prac ręcznych można osiągnąć wprowadzając mechanizację realizowanych czynności transportowych i magazynowych. Zastosowanie środków transportu technologicznego pozwala na znaczące ograniczenie uciążliwości prac ręcznych. Wynalezi[...]

Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego


  Codziennie na całym świecie wytwarzane są artykuły spożywcze, powszechnie nazywane ładunkami szybko rotującymi FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Podczas realizacji procesów magazynowania produktów FMCG i surowców wykorzystywanych w ich przetwórstwie konieczne jest stosowanie daleko posuniętej mechanizacji prac. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia technicznego. W artykule omówiono przenośniki oraz systemy monorail. Warto przypomnieć, że w nr. 7-2013 omówione zostały wózki jezdniowe, również wchodzące w skład wyposażenia magazynów. Procesy magazynowania w branży spożywczej są złożone, ponieważ realizowane są z dużą różnorodnością produktów. Z tej racji przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym wykorzystują podczas produkcji i magazynowania różnego rodzaju urządzenia transportowe. Produkty FMCG wytwarzane są na ogół masowo, dlatego duże znaczenie podczas ich produkcji i magazynowania ma transport technologiczny. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000, poz. 313, z późniejszymi zmianami) nakłada na każdego z pracodawców obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zmierzają do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Trudne do osiągnięcia jest całkowite wyeliminowanie prac ręcznych podczas realizacji czynności transportowych i magazynowych, ale można je ograniczyć przez wprowadzenie mechanizacji. Zastosowanie przenośników i systemów monorail podczas niektórych procesów transportowych również pozwala na znaczące ograniczenie uciążliwości prac ręcznych. PRZENOŚNIKI W transporcie wewnątrzzakładowym branży spożywczej znaczące miejsce zajmują również przenośniki - urządzenia charakteryzujące się ograniczonym zasięgiem i ruchem ciągłym (rzadziej przerywanym), przeznaczone do przemieszczania różnorodnych ładunków w poziomie, w p[...]

Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego


  Wytwarzane codziennie na całym świecie artykuły spożywcze, powszechnie nazywane ładunkami szybko rotującymi (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) oraz komponenty wykorzystywane podczas ich produkcji wymagają składowania i sprawnego przemieszczania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń pomocniczych, wśród których znaczącą rolę odgrywają palety ładunkowe. W artykule omówiono palety ładunkowe wykorzystywane w praktyce oraz niektóre problemy z nimi związane. Warto przypomnieć, że w nr. 7-2013 omówione zostały wózki jezdniowe, natomiast w nr. 8-2013 - przenośniki i systemy monorail, urządzenia transportowe stanowiące wyposażenie magazynów. Rozwój cywilizacji spowodował, że obecnie przemieszczanie i składowanie żywności nie może się obejść bez mechanizacji prac, a to wymaga zastosowania urządzeń pomocniczych - palet ładunkowych. W branży spożywczej mamy do czynienia z dużą różnorodnością produktów, dlatego do ich składowania i transportu konieczne są różnego rodzaju palety ładunkowe. W praktyce stosuje się palety ładunkowe ogólnego i specjalizowanego przeznaczenia. Różnią się one zarówno konstrukcją, jak i materiałem, z którego zostały wykonane. Ze względu na budowę wyróżnić można cztery podstawowe typy palet ładunkowych: płaskie, słupkowe, skrzyniowe oraz specjalizowane. PALETY PŁASKIE Palety ładunkowe płaskie (rysunek 1) są wykorzystywane do składowanie i przemieszczania różnorodnych surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych w opakowaniach jednostkowych, grupowych czy zbiorczych. Wskazane jest, aby ładunki te miały regularny kształt (prostopadłościenny lub walcowy), co umożliwia wzajemne piętrzenie oraz ewentualne piętrzenie kolejnych paletowych jednostek ładunkowych. Są to urządzenia pomocnicze jedno- lub dwupłytowe, dwu- albo czterowejściowe, ze skrzydłami lub bez, wykonane z drewna, tworzywa sztucznego, metalu lub tektury, jedno- lub wielokrotnego użytku (zwrotne). Różne bywają także wymiary ich płyt ładu[...]

Wyposażenie techniczne magazynów w zakładach mięsnych


  Od dawien dawna człowiek spożywa mięso i jego przetwory. Dlatego też produkcja mięsna jest jedną z ważniejszych gałęzi w przetwórstwie spożywczym. Mięso i jego przetwory należą do artykułów, które będąc przechowywane w niewłaściwych warunkach szybko ulegają zepsuciu. W skrajnych przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi. Z tego to powodu zakłady mięsne muszą zadbać o zachowanie właściwych warunków przechowywania podczas magazynowania wytwarzanych i gotowych produktów. Na ogół odbywa się to w temperaturach ujemnych, sięgających niejednokrotnie -30°C, a nawet i więcej.W celu zapewnienia właściwych warunków zakłady mięsne posiadają magazyny typu chłodnie zakładowe, zlokalizowane bezpośrednio przy zakładach produkcyjnych, na ogół przy halach produkcyjnych. Ich celem jest przejęcie mięsa i wyprodukowanych wyrobów w komorach chłodniczych posiadających odpowiedni mikroklimat. Oczywiście bardzo niska temperatura panuje tylko w tych komorach, w których produkty przechowywane są przez dłuższy okres czasu. Utrzymanie takich obiektów jest kosztowne, dlatego też dąży się do jak najlepszego wykorzystania przestrzeni składowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń magazynowo-transportowych. Niniejszy artykuł poświęcony będzie właśnie temu wyposażeniu technicznemu, do którego zaliczyć można urządzenia: do składowania, transportowe oraz pomocnicze. Z uwagi na niskie temperatury panujące w magazynach, w których składowane są produkty mięsne konieczne jest stosowanie możliwie jak najdalej posuniętej mechanizacji prac. Jest to możliwe poprzez odpowiednie przygotowanie asortymentów oraz jednostek ładunkowych do przemieszczania i składowania. Urządzenia pomocnicze Podstawowymi urządzeniami pomocniczymi wykorzystywanymi w branży mięsnej są pojemniki oraz palety ładunkowe. Pojemniki są to skrzynki bezprzegrodowe wykonane z tworzywa sztucznego, na ogół posiadające zdejmowane wieko, które pozwala na zabezpieczenie [...]

Wzrost funkcjonalności palet a lepsze wykorzystanie magazynów


  Sprawne przemieszczanie i składowanie szybko rotujących produktów wymaga stosowania odpowiednich urządzeń pomocniczych. Najczęściej wykorzystywanymi w praktyce urządzeniami pomocniczymi są płaskie palety ładunkowe, a wśród nich palety ładunkowe płaskie drewniane typu EUR lub EPAL i im podobne, o wymiarach płyty ładunkowej 800x1200 mm. Nie zawsze jednak można na nich składować ładunki wszystkich rodzajów, ponieważ nie każdy produkt może być piętrzony na dowolną wysokość i nie każda paletowa jednostka ładunkowa uformowana na palecie ładunkowej płaskiej może przenosić obciążenie podczas piętrzenia w stosie. Na to ograniczenie mają wpływ właściwości lub kształty ładunków ułożonych na palecie. Można zatem uznać, iż funkcjonalność palet ładunkowych płaskich jest w pewnym zakresie ograniczona, a to ma wpływ na efektywność wykorzystania przestrzeni składowej magazynu. Powstały problem można rozwiązać stosując inne palety ładunkowe, np. słupkowe, skrzyniowe czy specjalizowane. Palety te jednak stwarzają kolejne problemy - bez względu na to, czy są załadowane, czy puste, zajmują taką samą przestrzeń do składowania. Są też znacznie droższe od palet płaskich, które są eksploatowane w prawie każdym magazynie. Funkcjonalność palet płaskich można zwiększyć za pomocą nadstawek paletowych. Są one traktowane także jako urządzenia pomocnic[...]

Rynek palet w Polsce do 2013 r.


  Gdy ponad 50 lat temu na rynku pojawiły się palety płaskie drewniane typu EUR o wymiarach płyty ładunkowej 800x1200 mm nikt nie przypuszczał, że ich wykorzystanie będzie tak powszechne. Nadal są to jeszcze najbardziej rozpowszechnione palety. Uznanie użytkowników palety te zyskały dzięki temu, że ich produkcja i naprawa była nadzorowana. W końcu 2013 r. w obrocie jeszcze znajdowało się najwięcej palet płaskich drewnianych typu EUR o wymiarach płyty ładunkowej 800x1200 mm, wyprodukowanych na podstawie karty UIC 435-2:2005 Standard of quality for a European flat wood pallet, with four entries and measuring 800 mm x 1200 mm. Standard ten został ustanowiony przez Międzynarodowe Towarzystwo Kolejowe (Union Internationale des Chemins de fer - UIC), którego członkami były koleje narodowe oraz Europejska Organizacja Paletowa (European Pallet Association - EPAL). W ostatnich kilkunastu latach dominujące znaczenie w udzielaniu licencji na produk[...]

Paleta opakowanie czy urządzenie? DOI:


  Przepisy bezpieczeństwa pracy zobowiązują pracodawców do stosowania takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które przyczynią się do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Można to osiągnąć przez wprowadzenie szeroko pojętej mechanizacji realizowanych czynności, ale konieczne jest zachowanie odpowiedniej jakości transportowanych towarów oraz bezpieczeństwa pracy. Najbardziej pomocne podczas mechanizacji prac transportowych są palety. W wielu przypadkach palety są uznawane za opakowania. Czy jest to słuszne, spróbujemy wyjaśnić w artykule.Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych [4] nakłada na każdego pracodawcę obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mogą przyczynić się do wyeliminowania ręcznych prac transportowych, czyli - mówiąc inaczej - do ograniczenia uciążliwości prac ręcznych. W procesach logistycznych sprostanie temu wymaganiu jest możliwe przez wprowadzenie szeroko pojętej mechanizacji realizowanych czynności zarówno transportowych, jak i magazynowych. Jednocześnie wymaga się, aby podczas przemieszczania towarów w logistycznych łańcuchach dostaw zachowana została odpowiednia ich jakość i bezpieczeństwo. Oznacza to, że w praktyce mamy do czynienia z towarami na ogół opakowanymi oraz paletami, które stanowią ich nośnik po uformowaniu jednostki ładunkowej. I tu pojawia pewna nieścisłość, którą należy wyjaśnić. OPAKOWANIA Oczekuje się, że opakowania będą pełniły różne funkcje. Przykłady tych funkcji zdefiniowane przez różnych autorów przedstawiono w pracy [3]. Opakowania mają wpływ na warunki przechowywania surowców, materiałów czy wyrobów gotowych, w które te zostały zapakowane, poczynając od opakowań jednostkowych, przez zbiorcze, a na transportowych kończąc. Uogólniając można przyjąć, że opakowania powinny pełnić funkcje ochronne, marketingowe, informacyjne, logistyczne oraz ekologiczne. Ma to szczególne znacz[...]

Nowa metoda magnetometrii optycznej

Czytaj za darmo! »

Współcześnie wykorzystywanych jest kilka metod pomiarów pola magnetycznego. Jedna z nich eksploatuje magnetyczne właściwości materiałów. Przykładami urządzeń, w których jest ona zastosowana, są gigantyczne magnetorezystory [1] i magnetometry oparte o magnetyczne złącza tunelujące [2]. Tego typu metody pozwalają na osiągnięcie czułości pomiarów pól magnetycznych w przedziale od 1 nT/Hz1/2 do [...]

 Strona 1