Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz SIEROCIŃSKI"

Analiza niezawodności zasilania w Lokalnym Podsystemie Elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę analizy niezawodności zasilania odbiorcy w Lokalnym Podsystemie Elektroenergetycznym wytwórczo - odbiorczym zawierającym w swoich strukturach lokalne źródło energii elektrycznej. Wykonano obliczenia wskaźników nieciągłości zasilania dla modelowego układu sieci napowietrznej SN - układ promieniowy, sieć typu drzewo. Abstract. This article presents the methodology of analysis supply reliability of the customer in the Local Power Subsystem including the local source of electricity in its structures. The paper presents an example to calculate the power discontinuity indicators for the model scheme radial network. (The methodology of analysis supply reliability of the customer in the Local Power Subsystem) Słowa kluczowe: analiza niezawodności zasilania, lokalny podsystem elektroenergetyczny, wskaźniki nieciągłości zasilania. Keywords: analysis reliability, local power subsystem, indicators reliability. Wstęp Tematyka niezawodności zasilania w układach lokalnych współpracujących z systemem elektroenergetycznym jest silnie związana z procesem decentralizacji i urynkowienia elektroenergetyki. W ostatnim dwudziestoleciu w energetyce nastąpiła swoista rewolucja - pojawił się rynek energii, który w dalszym procesie został poddany procesowi liberalizacji. Nastąpiło przejście od modelu scentralizowanego energetyki do modelu rozproszonego uwzględniając również sektor wytwórczy. Podejście zdecentralizowane (źródła lokalne) staje się naturalną alternatywą podejścia systemowego (scentralizowanego), co wskazuje na nowe zagadnienia m.in. w obszarze niezawodności dostawy energii elektrycznej. Znaczna ilość odbiorców energii elektrycznej jest zasilana z sieci lokalnego podsystemu elektroenergetycznego tzn. z sieci średniego napięcia a poprzez tą sieć także z sieci niskiego napięcia. Sieci średniego napięcia zajmujące jeden z niższych poziomów w hierarchicznej strukturze systemu elektroenergetycznego zasilają wielu [...]

Wdrożenie systemu monitorowania bezpiecznej pracy linii 110 kV na obszarze TAURON Dystrybucja DOI:10.15199/74.2019.7.2


  Sieć wysokiego napięcia zarządzana przez TAURON Dystrybucja obejmuje ponad 11 tys. km linii napowietrznych i prawie 500 stacji elektroenergetycznych. Ponad 45% linii wysokiego napięcia zostało zbudowanych przed 40 laty, a ponad 30% wszystkich linii ma od 25 do 40 lat. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji tych linii - połączona z możliwością wykorzystania zdolności przesyłowych linii zależnych m.in. od panujących wzdłuż linii warunków atmosferycznych - były zasadniczym powodem podjęcia w 2016 r. decyzji o wdrożeniu systemu monitorowania dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia (DOL) na całym obszarze TAURON Dystrybucja. Decyzja ta była poprzedzona wdrożeniem pilotażowym na terenie jednego Oddziału spółki. Wdrożenie systemu powierzono Instytutowi Energetyki Oddział w Gdańsku. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2018 przy aktywnym udziale zespołów wdrażających w TAURON Dystrybucja, który był odpowiedzialny m.in. za instalację infrastruktury pomiarowej i transmisji danych na wybranych słupach linii 110 kV. Obecnie system nadzoruje pracę ponad 800 linii napowietrznych 110 kV, wykorzystując 213 instalacji pomiaru warunków pogodowych zainstalowanych na słupach linii 110 kV. Obliczona dopuszczalna obciążalność prądowa linii wynikająca z konieczności dotrzymania wymaganej normami [10, 11] odległości przewodu roboczego do gruntu lub obiektu krzyżowanego jest dostępna na bieżąco w systemie DOL, jak i w dyspozycji ruchu w systemie SCADA WN. Wyniki prezentowane są w postaci specjalnych schematów sieci z wartościami wyliczeń. Wyznaczany jest zapas dopuszczalnej obciążalności, a w przypadku wystąpienia niedopuszczalnej odległości do gruntu lub obiektu krzyżowanego, podawana jest wielkość tego przekroczenia. Opis postępowania w przypadku występowania ostrzeżeń i alarmów w systemie dyspozytorskim SCADA WN informujących o przekroczeniu dopuszczalnej odległości między przewodami roboczymi linii 110 kV a obiektem krzyżowany[...]

 Strona 1