Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"A. PACH"

Prof. Andrzej Jajszczyk laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czytaj za darmo! »

Profesor Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk technicznych za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, stanowiących podstawę budowy Internetu nowej generacji. Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - specjalizuje się w sieciach i węzłach telekomunikacyjnych. Stopnie zawodowe i naukowe magistra inżyniera (1974), doktora (1979) i doktora habilitowanego (1986) uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 1994 jest profesorem. Przez wiele lat był związany z Politechniką Poznańską, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomutacji. Prace badawcze prowadził także za granicą, m. in. przez rok w University of Adelaide w Au[...]

Metody ekstrakcji linii tekstu w złożonych dokumentach rękopiśmiennych DOI:10.15199/13.2015.12.17


  Problematyka analizy pisma (ang. Optical Character Recognition - OCR), rozwijana od ponad czterdziestu lat, podzielona jest na dwie dziedziny. Pierwsza zajmuje się pismem maszynowym, druga zaś pismem odręcznym. Proces identyfikacji poszczególnych znaków oraz, na tej podstawie, autora tekstu, jest zadaniem skomplikowanym, składającym się z szeregu następujących po sobie operacji: przycięcia obrazu, adaptacyjnej binaryzacji, wykrywania linii tekstu i jego segmentacji, ekstrakcji cech pisma oraz klasyfikacji autorów. Wykrywanie linii tekstu jest pierwszym krokiem, od którego zależy powodzenie następnych operacji. W opisywanej dziedzinie realizowane jest ono z wykorzystaniem obrazów rastrowych (zdjęć lub skanów oryginalnych dokumentów pergaminowych). W przypadku pisma maszynowego jest to zadanie względnie proste, stanowi jednak poważne wyzwanie w przypadku pisma odręcznego. W analizie tego ostatniego wykrywanie linii tekstu ma krytyczne znaczenie. Operacja jest niezbędna do poprawnej segmentacji tekstu, która w analizie pisma jest używana z dwóch powodów. Pierwszy to poprawne rozpoznanie tekstu - w sensie treści, ale także do poprawnej ekstrakcji cech pisma autora. W przeciwieństwie do pisma maszynowego, autor pozostawia unikatowe cechy (np. dukt - prowadzenie pióra, kąt pisania) , dzięki którym można go łatwo zidentyfikować. Ze względu na powszechne wykorzystanie technik komputerowych w większości dziedzin życia, istotną rolę w opisywanej problematyce pełnią algorytmy automatycznego przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji. Wykorzystują one dorobek takich dziedzin jak grafologia, paleografia i kryminalistyka sądownicza. Biegli specjaliści potrafią obecnie za pomocą zaawansowanych narzędzi optycznych wyłuskać unikatowe cechy autora. Opisywana metodyka dotyczy w szczególności pisma humanistycznego (tzw. antykwy) wywodzącego się od minuskuły karolińskiej (która wywodzi się z wyraźnego pisma średniowiecznego wypracowanego p[...]

XXXI KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI KSTiT DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo, Doroczne Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) od ponad trzydziestu lat stanowi okazję do spotkań środowisk naukowych i biznesowych, działających w obszarze nowoczesnej telekomunikacji i teleinformatyki. Celem KSTiT jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w ośrodkach badawczych. Uczestnictwo w KSTiT jest także znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów pomiędzy środowiskami naukowymi pracującymi w dziedzinie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych. KSTiT jest organizowane przez ośrodki akademickie lub naukowe, działające w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki. W roku 2015 organi[...]

Zastosowanie turbiny rozprężnej w ziębiarkowym obiegu sprężarkowym z CO2 jako czynnikiem chłodniczym DOI:10.15199/8.2016.1-2.3


  Jednym ze sposobów ograniczenia strat dławienia w lewobieżnym obiegu sprężarkowym jest wykorzystanie turbiny rozprężnej. Efekt energetyczny uzyskiwany dzięki stosowaniu turbiny zależy od rodzaju czynnika obiegowego oraz od jego parametrów termicznych. Szczególnie korzystny efekt występuje w przypadku stosowania dwutlenku węgla (R744). W opracowaniu przedstawiono efekty zastosowania turbiny rozprężnej w obiegu lewobieżnym z R744 jako czynnikiem obiegowym. Dla przykładowego obiegu przedstawiono metodę oceny optymalnych parametrów temperatury (ciśnienia) czynnika obiegowego doprowadzanego do turbiny. Słowa kluczowe: turbina rozprężna, obieg lewobieżny, efektywność energetyczna. One way to reduce throttling losses in compressor refrigeration cycle is to use the expansion turbine. The effect of energy obtained by the use of the turbine depends on the type of refrigerant used in the circulation. A particularly advantageous effect is obtained with the use of carbon dioxide (R744). The study shows an application variant of the expansion turbine. The example circuit presents a method to assess the optimal parameters -temperature (pressure) of circulating fluid supplied to the turbine. Key words: the expansion turbine, refrigeration cycle, energy efficiency 1. WSTĘP Dławienie strumienia czynnika obiegowego w zaworze rozprężnym jest powodem największej straty egzergii w lewobieżnych obiegach sprężarkowych (rys. 1). Dławienie jest szczególnie dotkliwym procesem w przypadku stosowania czynników chłodniczych, które w stanie skroplonym charakteryzują się dużymi wartościami pojemności cieplnej właściwej [6]. Do czynników takich zaliczamy coraz częściej stosowany w technice chłodniczej dwutlenek węgla R744. Jedną z możliwości ograniczenia strat dławienia jest stosowanie turbin rozprężnych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowania turbin rozprężnych na poprawę sprawności energetycznej w obiegu sprężarkowym z R744, jako [...]

Bezprzewodowe sieci typu mesh klasy operatorskiej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój Internetu oraz związanych z nim usług. Jego użytkownicy dzięki rozwojowi urządzeń przenośnych (laptopy, palmtopy, notebooki, smartfony itp.) stają się coraz bardziej mobilni. Niestety, obecne systemy telefonii komórkowej nie są właściwie przygotowane do obsługi tak dużego ruchu z odpowiednią jakością obsługi QoS (Quality of Service). Coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni rozważają wdrażanie tzw. sieci typu mesh (nazywanych niekiedy sieciami kratowymi), w których poszczególne ich węzły komunikują się ze sobą bezprzewodowo, wykorzystując w tym celu transmisję wieloetapową [12]. Sieci mesh - dzięki odpowiednim mechanizmom autokonfiguracji i organizacji pracy - zapewniają znaczne ograniczenie ponoszonych przez operatora wydat[...]

Gwarancja jakości usług interaktywnych w mobilnych sieciach rozgłoszeniowych

Czytaj za darmo! »

Interaktywne usługi rozgłoszeniowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników oraz operatorów sieciowych. Powstały nowe standardy transmisji punkt-multipunkt, takie jak np. wersja cyfrowego systemu rozgłoszeniowego DVB przezna- czona dla użytkowników mobilnych - DVB-H (Digital Video Bro- adcasting for Handheld Terminals) [3], umożliwiająca nie tylko roz- syłanie strumieni audiowizualny[...]

 Strona 1