Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW KOROHODA"

Study on the concept of the generalized convolution

Czytaj za darmo! »

In the area of signal processing the transforms are typically used because they offer specific point of view on the signal, revealing its properties, suitable for example for its better decomposition [4]-[6], [15]. An obvious example is the Fourier transform so much suited for acoustic signals treatment and for many other physical signals [5]. However, the digital signal may not have any ref[...]

Digital filtering by discrete trigonometric transforms realized with generalized convolution

Czytaj za darmo! »

In this paper we present considerations, which form an appropriate background for justification a hypothesis that digital filtering based on any transform belonging to the family of discrete trigonometric transforms (DTTs) may be efficiently realized possibly at the cost of some slight and usually fully acceptable approximation with the so-called fast generalized convolution instead of less [...]

Efficient image watermarking in the transform domain with the discrete trigonometric transforms

Czytaj za darmo! »

In the area of the still image watermarking, the approach where the watermark is introduced in the transform domain is considered in numerous descriptions. Apart from the Fourier and wavelet transform the discrete cosine transform (DCT) is mentioned quite often [1,3-5,10-12]. However, the commonly used DCT, is in fact one member of a larger set of 16 discrete cosine and sine transforms [2, 6] also referred to as the discrete trigonometric transforms (DTTs). In this context, the DCT commonly proposed for watermarking is the two dimensional DCT of type II-even (in short: DCT IIe), while there are all together four even DCTs, four odd DCTs, and similarly eight respective discrete sine transforms (DSTs) - four even and four odd [2,6], thus there are 16 DTTs in total. In the presen[...]

Discrete trigonometric transform (DTT) fi lters

Czytaj za darmo! »

Finite impulse response (FIR) fi ltering, based on fi lter characteristics defi ned in the Fourier transform domain (frequency domain) is one of the most basic and fundamental procedures within the area of digital signal processing [8]. On the other hand the discrete trigonometric transforms (DTTs) seem to attract some attention in the context of fi ltering similar to the well known convolution, which is the result of the convolutionmultiplication property described for the case of the symmetric convolution proposed by Martucci [1]. Some examples of such applications may be found in [4, 7, 9]. In this paper novel approach based on the generalized convolution matrix defi ned for the DTTs [2-4] is proposed and documented with a set of computational examples. The concept exploits[...]

Wavelet-like decomposition stage with windowed filters defined for the Discrete Trigonometric Transforms (DTTs)

Czytaj za darmo! »

In the paper assumptions for a computational experiment along with obtained results leading to positive verification of the hypothesis about efficient Mallat scheme decomposition stage realization with use of the filters derived from the 16 DTTs, instead of the wavelet convolution filters, have been described. Introduction of windowing in the time domain resulted in considerable reduction of computations, up to 34 times, while the accompanying distortion has been assessed at the PSNR level about 40dB. The investigation was performed with statistically defined signals, based on the first-order Markov process with assumed intersymbol correlation. Streszczenie. W artykule opisano założenia oraz wyniki eksperymentu obliczeniowego pozytywnie weryfikującego hipotezę o możliwości efektywnego zrealizowania etapu dekompozycji według schematu Mallata przy zastąpieniu splotowych filtrów zafalowaniowych filtrami pochodzącymi z 16 dyskretnych transformacji trygonometrycznych. Zastosowanie okien w dziedzinie czasu pozwoliło na zmniejszenie ilości obliczeń do 34 razy, przy wprowadzeniu nieznacznych deformacji sygnału, oszacowanych na poziomie około 40dB (PSNR). Badania przeprowadzono dla sygnałów zdefiniowanych statystycznie z wykorzystaniem procesów Markowa pierwszego rzędu z założoną wartością korelacji międzysymbolowej. (Dekompozycja w schemacie zafalowaniowo-podobnym z wykorzystaniem okienkowanych filtrów określonych dla dyskretnych transformacji trygonometrycznych). Keywords: Discrete Wavelet Transform, Discrete Cosine Transform, Discrete Sine Transform, generalized convolution. Słowa kluczowe: dyskretna transformacja zafalowaniowa, dyskretna transformacja kosinusowa, dyskretna transformacja sinusowa, splot uogólniony. Introduction Transforms with sine and cosine kernels belong to the important area of signal analysis, they are used mainly in the compression field, spectral analysis and transform domain processing of real signals [1,2,3]. All of s[...]

Recognition of Color Thermograms of Synchronous Motor with the Application of Image Cross-Section and Linear Perceptron Classifier

Czytaj za darmo! »

The article presents the diagnostic method for fault recognition of the synchronous motor. The decision on the condition of the motor is based on an analysis of thermal images. Thermal monitoring can quickly, accurately and safely locate problems, indicated by thermal anomalies. Studies were carried out for four conditions of motor with the application of image cross-section and Linear perceptron classifier. Pattern creation process used 60 color thermal images. Identification process was carried out for 200 color thermal images. Analysis of the effectiveness of the proposed recognition algorithms shows that the method can be used for diagnosis of industrial motors. Streszczenie. Artykuł ten przedstawia metodę diagnostyczną do rozpoznawania uszkodzenia silnika synchronicznego. Decyzja o stanie silnika jest podejmowana na podstawie analizy zdjęć termowizyjnych. Monitorowanie podczerwieni może szybko, dokładnie i bezpiecznie zlokalizować problemy, wskazane przez anomalie termiczne. Przeprowadzono badania dla czterech stanów silnika z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 60 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Proces identyfikacji wykorzystywał 200 kolorowych zdjęć termowizyjnych. Analiza skuteczności rozpoznawania proponowanych algorytmów pokazuje, że metoda może być stosowana do diagnozowania silników przemysłowych. (Rozpoznawanie kolorowych termogramów silnika synchronicznego z zastosowaniem przekroju obrazu i klasyfikatora liniowego perceptronu) Keywords: Diagnostics, Recognition, Thermal images, Synchronous motor, Linear perceptron classifier. Słowa kluczowe: Diagnostyka, Rozpoznawanie, Zdjęcia termowizyjne, Silnik synchroniczny, Klasyfikator liniowego perceptronu. Introduction Infrared sensors detect electromagnetic radiation emitted from an object. It should be noticed that all objects with a temperature above absolute zero emit radiation, [...]

Recognition of thermal images of synchronous motor with the application of 2-D discrete wavelet transform and GSDM

Czytaj za darmo! »

Technological progress and decreasing prices of thermovision cameras make profitable their application to monitoring and assessing a technical state of machines. This article discusses the recognition method of imminent failure conditions of synchronous motor. The proposed approach is based on a study of thermal images of the rotor. Extraction of relevant diagnostic information coded in thermal images is important for diagnosing of machine. It can be performed with the use of selected methods of image processing, analysis and recognition. Studies were carried out for three conditions of motor with the application of two-dimensional wavelet analysis and Genetic Sparse Distributed Memory. The experiments show that the method can be useful for protection of synchronous motor. Moreover, this method can be used to diagnose machines in steelworks and industrial plants. Streszczenie. Postęp technologiczny wraz ze spadkiem kosztów kamer termowizyjnych sprawiają, że ich zastosowanie do monitorowania i oceny stanu technicznego maszyn jest opłacalne. W artykule omówiono metodę rozpoznawania stanów przedawaryjnych silnika synchronicznego. Proponowane podejście jest oparte na badaniu obrazów cieplnych wirnika. Ekstrakcja istotnej informacji diagnostycznej zakodowanej w obrazie cieplnym jest ważna dla diagnozowania maszyny. Może być ona wykonana z użyciem wybranych metod obróbki, analizy i rozpoznawania obrazów. Przeprowadzono badania dla trzech stanów silnika z zastosowaniem dwuwymiarowej analizy falkowej i Genetycznie Rozrzedzonej Pamięci Rozproszonej. Eksperymenty pokazują, że metoda może być przydatna do ochrony silników synchronicznych. Ponadto metoda może być stosowana do diagnozowania maszyn w hutach i zakładach przemysłowych (Rozpoznawanie obrazów cieplnych silnika synchronicznego z zastosowaniem dwuwymiarowej dyskretnej transformacji falkowej i GSDM). Keywords: Diagnostics, Wavelet analysis, Thermal images, Synchronous motor, Genetic Sparse Distr[...]

 Strona 1