Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JERZY FIOŁKA"

Knock detection as an example of automotive applications of signal processing

Czytaj za darmo! »

Knocking combustion takes place when the last part of the unburned gas mixture in the combustion chamber selfignites and burns very rapidly. It results in sharp increase of temperature and pressure, producing a shock wave and a characteristic metallic sound, which gives detonation its name. Figure 1 shows a typical cylinder pressure trace recorded during normal and knocking combustion. The e[...]

Analiza stabilności posturalnej oparta na transformacie falkowej

Czytaj za darmo! »

Badanie stabilności posturalnej człowieka przeprowadza się korzystając z platformy stabilograficznej, będącej zespołem tensometrów mierzących siłę nacisku wywieranego przez stopy na podłoże. Na podstawie zmierzonych sił oraz lokalizacji przetworników siły w obrębie platformy, wyznacza się współrzędne punktu przyłożenia wypadkowych sił nacisku stóp. Przemieszczanie się tego punktu, zwanego COP (ang. Center of Pressure), w rezultacie daje trajektorię stabilograficzną. Przykładową trajektorię osoby zdrowej przedstawiono na rysunku 1. Istnieje wiele metod pozwalających ocenić stabilność posturalną człowieka. W przypadku stabilografii statycznej, pacjent stoi na nieruchomej platformie, z otwartymi lub zamkniętymi oczami. Typowy czas badania, podczas którego rejestrowana jest trajektoria stabilograficzna, waha się od 30 do 120 sekund. W praktyce klinicznej, bezpośrednia analiza trajektorii ma ograniczone zastosowanie ze względu na długi czas wizualnej oceny oraz trudności w jej szybkiej interpretacji. Aby wyeliminować tę niedogodność, dokonuje się parametryzacji trajektorii, stosując w tym celu różne techniki, które można podzielić generalnie na dwie grupy [1]: globalna oraz strukturalna parametryzacja. Do pierwszej grupy zaliczamy metody geometrycznego opisu trajektorii, takie jak jej długość, powierzchnia, maksymalne wychylenie w kierunku A/P (anteroposterior ) i M/L (mediolateral ) itd. Druga grupa metod oparta jest na dekompozycji trajektorii na wiele składowych a następnie analizie ich wzajemnych relacji. Przykładem mogą być tutaj metody bazujące na ułamkowym ruchu Browna. Artykuł ten jest próbą scharakteryzowania stabilności posturalnej człowieka przy użyciu analizy falkowej. Ze względu na zdolność lokalizacji sygnału na płaszczyźnie czasowo-częstotliwościowej oraz możliwość wykrywania samopodobieństwa, narzędzie to stanowi ciekawe podejście do tego typu problemów [2]. Transformata falkowa Transformata falkowa znalazła za[...]

Porównanie metod oceny trajektorii stabilograficznych

Czytaj za darmo! »

Zastosowania elektroniki obejmują wiele dziedzin, stanowiących nieodłączny element naszego życia codziennego. Szczególnie istotnym obszarem zastosowań zdaje się być medycyna, a ściślej - ogólnie pojęta diagnostyka. W tę tematykę wpisują się zagadnienia poruszone w tym artykule. Stabilografia jest metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę stabilności układu równowagi człowieka. Badania tego [...]

Metoda weryfikacji procesu pobierania danych stabilograficznych

Czytaj za darmo! »

Stabilografia statyczna jest nieinwazyjną metodą oceny sprawności układu utrzymywania równowagi. Podczas statycznego badania stabilograficznego badany stoi na platformie rejestrującej mimowolne ruchy jego ciała. Uzyskana w ten sposób trajektoria przemieszczania punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp COP (ang. Center of Pressure) zawiera informację o zmianach położenia rzutu środka ciężkości ciała pacjenta na płaszczyznę podparcia COM (ang. Center of Mass) [1]. Badanie trwa na ogół od 30 do 60 sekund. Trajektoria stabilograficzna jest następnie poddawana parametryzacji, przy czym w praktyce diagnostycznej najczęściej wykorzystuje się parametry pozwalające ocenić "rozmiar" trajektorii [2]. Im mniejsza wartość tego typu parametru, tym lepsza kondycja układu utrzymywania r[...]

Analiza trajektorii stabilograficznych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych

Czytaj za darmo! »

Stabilografia statyczna jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną, dostarczającą istotne informacje o stanie układu utrzymywania równowagi człowieka. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tego typu badaniach jest platforma stabilograficzna. Urządzenie to, będące zespołem przetworników siły, pozwala na rejestrację sił nacisku jakie wywierają stopy na płaszczyznę podstawy. W trakcie badania, które trwa zwykle 30…60 s., pacjent stoi w pozycji wyprostowanej na platformie (rys. 1). Mimowolnie wykonywane ruchy podlegają wówczas rejestracji, po czym odpowiedni algorytm obliczeniowy tworzy tzw. trajektorię stabilograficzną, obrazującą przemieszczanie punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp COP (ang. Center of Pressure). W diagnostyce medycznej bardzo rzadko bezpośredniej, wizualnej analizie podlegają same trajektorie. Powszechnie stosuje się różnego rodzaju techniki parametryzacji, których efektem jest przyporządkowanie trajektorii pewnej wartości liczbowej, charakteryzującej układ utrzymywania równowagi pacjenta. W literaturze można znaleźć wiele definicji owych parametrów [1]. Do najczęściej stosowanych można zaliczyć: - wypadkowe (średnie) wychylenie punktu COP trajektorii od punktu jej geometrycznego środka (XC,YC), - pole pod "rozwiniętą" trajektorią, liczone jako suma pól cząstkowych obszarów wyznaczonych przez dwa kolejne punkty trajektorii i punkt jej środka (XC,YC), - długość trajektorii. Wymienione parametry opisują geometrię, co pozwala na pewnego rodzaju ocenę "rozmiaru" trajektorii. Zupełnie odmienne podejście do problemu można znaleźć w pracy [2], w której autorzy zastosowali analizę fraktalną, opisując trajektorię za pomocą wykładnika Hursta. Podjęto również próby zastosowania transformaty Fouriera w omawianym zagadnieniu [3, 4], czy też analizy czasowo-częstotliwościowej [5, 6]. Sformułowanie problemu Bardzo istotnym źródłem informacji o stanie pacjenta jest dynamika przemieszczania [...]

Test stabilografii nadążnej


  Do oceny stabilności układu utrzymywania równowagi człowieka powszechnie wykorzystuje się stabilografię statyczną. Podstawowym narzędziem stosowanym w tej metodzie jest platforma stabilograficzna wraz ze specjalnym oprogramowaniem. Za jej pomocą rejestrowany jest sygnał stabilograficzny opisujący zmiany położenia w czasie punktu przyłożenia wypadkowej sił nacisku na płaszczyznę platformy, tzw. punkt COP, (ang. Center of Pressure) [1]. W czasie badania, które trwa zwykle 30…60 sekund, pacjent proszony jest o możliwie najlepsze utrzymywanie równowagi w pozycji stojącej. Wyróżnia się przy tym wariant z oczami otwartymi i zamkniętymi. Po otrzymaniu tych wskazówek następuje rejestracja sygnału [2]. Uzyskana w ten sposób trajektoria zawiera informację o sprawności całego układu utrzymywania równowagi, jak i jego poszczególnych składowych (na przykład: ośrodkowego układu nerwowego czy błędnika). Ponadto, rozwijaną w ostatnich latach dziedziną zastosowań stabilografii jest diagnozowanie oraz ocena postępów w rehabilitacji wad postawy oraz uszkodzeń układu mięśniowo-kostnego, zwłaszcza dolnej partii ciała człowieka [3]. Nowe możliwości w zakresie zastosowań stabilografii statycznej w diagnostyce medycznej i rehabilitacji stwarza wprowadzenie biologicznego sprzężenia zwrotnego do schematu badań. W tym przypadku, stanowisko do badań uzupełnione jest o dodatkowy monitor komputerowy. Ekran ten - umieszczony na wysokości wzroku pacjenta - służy do wyświetlania bodźca wzrokowego. Zadaniem pacjenta jest wówczas takie przemieszczanie własnego punktu COP (wyświetlanego również na ekranie), aby nadążał on za poruszającym się bodźcem bez odrywania stóp od płaszczyzny platformy. Koncepcja ta znacząco zwiększa możliwości diagnostyczne. Może być także stosowana w procesie rehabilitacji układu kostno-mięśniowego dolnej partii ciała. Prace w tym drugim zakresie prowadzone są od kilku lat w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej [4]. Stan[...]

Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej DOI:10.12915/pe.2014.09.14

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje metodę oceny postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Głównym efektem prac jest metoda wydzielania oraz parametryzacji subtrajektorii różnicowych lewej i prawej nogi z pierwotnej trajektorii stabilograficznej. Badania pilotażowe pacjentów przeprowadzone w czasie rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego wskazują na to, że porównanie parametrów lewej i prawej subtrajektorii różnicowej z wykorzystaniem zaproponowanych metod pozwala na ocenę postępów rehabilitacji. Abstract. The paper presents the rehabilitation progress evaluation method by means of follow-up posturography test. The main effect of the work is left and right differential subtrajectory subtraction (from the original one) and theirs parameterization method. Preliminary examinations of the patients after hip replacement surgery shows that presented approach allows to evaluate the rehabilitation progress. (Rehabilitation progress evaluation by means of follow-up posturography test). Słowa kluczowe: stabilografia nadążna, trajektoria różnicowa, otoczka wypukła, endoprotezoplastyka stawu biodrowego. Keywords: follow-up posturography, differential trajectory, convex hull, hip arthroplasty. doi:10.12915/pe.2014.09.14 Wstęp Stabilografia (posturografia) zajmuje się rejestracją oraz analizą sił nacisku stóp człowieka na płaszczyznę podstawy. W stabilografii statycznej osoba badana stoi swobodnie na platformie stabilograficznej starając się zachować swoje ciało w stanie równowagi. Badanie trwa od 30 do 60 sekund [1]. Przemieszczający się punkt przyłożenia wypadkowej sił nacisku stóp na płytę górną platformy (COP - Center of Pressure) w funkcji czasu tworzy tak zwaną trajektorię stabilograficzną i obrazuje mikroruchy jakie wykonuje osoba stojąca w celu utrzymania równowagi [2]. Dokonując analizy oraz parametryzacji trajektorii stabilograficznej można wnioskować o stanie układu utrzymywania równowagi badanego oraz diagnozować sc[...]

Analiza wybranych właściwości symetryzatorów napięcia zrealizowanych w oparciu o wzmacniacze operacyjne DOI:10.15199/48.2015.11.73

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano analizę działania wybranych układów symetryzatorów napięcia. Przeprowadzona analiza stałoprądowa i małosygnałowa pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków, dotyczących takich zagadnień jak wpływ tolerancji użytych rezystorów na dokładność układu, możliwość korekcji wartości wzmocnień, wpływ parametrów wzmacniacza operacyjnego na charakterystyki częstotliwościowe. Porównano również poszczególne układy pod kątem cech istotnych z punktu widzenia możliwości ich praktycznego zastosowania. Abstract. The paper presents an analysis of operation of a selected single-ended to differential converters based on operational amplifiers. The performed DC and AC analysis provides insight into a variety of issues including effect of resistor tolerances on circuit accuracy, possibility of the parameters adjustment, impact of operational amplifier parameters on frequency response and comparison of circuits with respect to practical design consideration. (Analysis of selected properties of single-ended to differential converters based on operational amplifiers). Słowa kluczowe: symetryzator napięcia, wzmacniacz operacyjny, kondycjonowanie sygnałów, przetworniki analogowo-cyfrowe. Keywords: single-ended to differential converter, operational amplifier, signal conditioning, analog-to-digital converters Wstęp W zagadnieniach związanych z kondycjonowaniem sygnałów analogowych bardzo często spotykamy się z problemem dopasowania poziomów napięcia źródła sygnału, a także jego typu, do wymagań wynikających z zastosowanego przetwornika analogowo-cyfrowego [1], [2]. Należy podkreślić fakt, iż współczesne przetworniki analogowo-cyfrowe o najlepszych parametrach posiadają wejście różnicowe. Mimo, że pozwalają one zwykle na bezpośrednią współpracę ze źródłami generującymi napięcie niesymetryczne, to jednak dopiero sterowanie w pełni różnicowe oferuje szereg korzyści, takich jak efektywne tłumienie sygnału zakłócającego sumacyjnego, redukcj[...]

Analiza harmoniczna zespolonego sygnału stabilograficznego DOI:10.15199/48.2017.04.43

Czytaj za darmo! »

Test stabilografii nadążnej jest kliniczną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę stanu układu utrzymywania równowagi człowieka. W artykule zaproponowano metodę analizy danych stabilograficznych opartą na analizie fourierowskiej sygnału zespolonego. Parametr zaproponowany w artykule umożliwia ocenę symetrii postawy osoby badanej. Podejście to może być wykorzystane od oceny postępów rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Abstract. The follow-up posturography test is a clinical assessment technique that provides quantitative information about a patient's functional ability to maintain balance. The paper presents a method of stabilographic signal analysis which is based on Fourier analysis of complex-valued data. The parameter proposed in the article enables postural symmetry assessment. This approach can be used to evaluate the rehabilitation progress of the patients after total hip replacement surgery. (Harmonic analysis of a complex-valued stabilographic signal). Słowa kluczowe: stabilografia nadążna, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, analiza harmoniczna, przetwarzanie sygnałów. Keywords: follow-up posturography, hip arthroplasty, harmonic analysis, signal processing. Wstęp Stabilografia statyczna zajmuje się rejestracją mimowolnych zmian punktu położenia wypadkowej sił nacisku na płaszczyznę postawy człowieka swobodnie stojącego na platformie stabilograficznej. W wyniku rejestracji uzyskujemy trajektorię przemieszczania się tegoż punktu (w literaturze punkt ten nazywany jest COP - Center of Pressure) [1]. W oparciu o pozyskane dane dokonuje się oceny układu odpowiedzialnego za utrzymanie równowagi. Ocena ta możliwa jest na podstawie samego przebiegu trajektorii, jednakże w praktyce medycznej najczęściej przeprowadza się parametryzację, w wyniku czego otrzymujemy pewną wartość, opisujących wybraną cechę trajektorii [2,3]. Najczęściej stosowane w praktyce metody parametryzacji trajektorii stabilograficzny[...]

Stanowisko stabilograficzne do oceny stanu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój diagnostyki medycznej nie byłby możliwy bez równie intensywnego rozwoju elektroniki. Dokonujący się w tych dziedzinach postęp stanowi niezwykle ważny element naszego życia, gdyż pozwala na wykrycie wielu chorób we wczesnym stadium, dając tym samym nadzieję na szybki powrót do zdrowia. Co również istotne, elektronika przyczynia się do poprawy jakości i efektów rehabilitacji [...]

 Strona 1