Wyniki 1-10 spośród 55 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT DROBINA"

Nowa rola laboratorium włókienniczego w przędzalniach

Czytaj za darmo! »

W przemyśle włókienniczym istnieje wiele sposobów formowania przędz i przy pomocy każdego z nich można uzyskać przędzę charakteryzującą się unikalną strukturą, bardzo dobrymi własnościami fizycznymi i jednocześnie zapewnić dużą wydajność produkcyjną. Przędzenie obrączkowe osiągnęło maksymalną graniczną prędkość obrotową wrzecion rzędu 25 000 obr/min, natomiast przędzenie rotorowe 150 000 obr/min.Tak duże prędkości znalazły odzwierciedlenie w zwiększeniu wydajności produkcji na wszystkich etapach przygotowania do przędzenia, poczynając od operacji rozluźniania i oczyszczania włókien aż po rozciąganie taśm. Przy zaawansowanych technologiach przędzenia można wytwarzać różnorodne rodzaje i struktury przędz, nawet przy zastosowaniu tych samych systemów przędzenia. Obejmują one przędze charak[...]

Efekt oddziaływania błędów przędzy na wygląd i jakość tkanin oraz dzianin

Czytaj za darmo! »

O jakości produktu decydują nie tylko parametry wytrzymałościowe. Ważne są również inne właściwości strumieni włókien, między innymi takie jak czystość i włochatość. Najnowsze generacje aparatów USTER zostały wzbogacone o przystawkę optoelektroniczną, znacznie rozszerzającą rodzaj, liczbę i zakres wyznaczanych właściwości fizycznych, szczególnie dla przędz. Przykładem takich rozwiązań są zestawy aparaturowe USTER TESTER 4-SX (Uster Technologies AG, 2004), (Lewandowski, 2006), a także USTER TESTER 5 (Uster? News Bulletin No 44, 2006), (Drobina, 2009). Jednym z najistotniejszych parametrów jakościowych, szczególnie w odniesieniu do przędz kompaktowych jest ich włochatość, ale nie mniej ważne są optyczna nierównomierność grubości oraz średnica przędzy i wszystkie związane z nią parametry rozkładu. Dotychczas panowało niesłuszne przekonanie, że przeprowadzana na podstawie pomiarów aparaturowych analiza rozkładu masy liniowej przędzy może odbywać się jedynie na podstawie pomiarów wyznaczanych odcinków równych wysokości okładek kondensatora pomiarowego, tj. 8 mm, a zupełnie pomijano zmienność masy w obrębie tych odcinków. Wzbogacenie wymienionych zestawów o przystawkę optoelektroniczną umożliwiło wyznaczanie nierównomierności masy liniowej strumienia z odcinków o długości 0,3 mm i analizowanie struktury pr[...]

Systemy pomiarowe zaprojektowane do oceny właściwości fizycznych włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz. Cz. I. Ocena właściwości fizycznych włókien


  The modern systems of the assessment of the quality of cotton fiber assembles were introduced. The article brings more closer the most important achievements from the field of the audit of the quality of fibers, the semimanufactured articles of the spinning and yarns. The first part is devoted on the assessment of the physical proprieties of fibers, in part II were presented the methods of the assessment of cotton fiber assembles, in the form of slivers rovings and yarns, whereas in part III were presented the ways of the assessment of the strength properties of yarns and issue of clearing cotton yarns. Nadrzędnym celem nowoczesnej przędzalni powinna być produkcja przędzy o najwyższych parametrach jakościowych, między innymi równomierności masy liniowej, czystości i wytrzymałości (Drobina, 2012). Istnieje wiele sposobów zwiększania wydajności procesu przędzenia, z jednoczesnym zapewnianiem, a nawet podnoszeniem jakości produkowanej przędzy. Jednym z nich jest dokonywanie systematycznej kontroli jakości półproduktów przędzenia, przędzy i wyrobów gotowych, a także monitorowanie procesu produkcyjnego. Wraz z postępem technicznym w dziedzinie automatyzacji, komputeryzacji i monitoringu maszyn wzrosło zapotrzebowanie na rozwój procesów kontrolnych realizowanych przy użyciu nowoczesnych metod pomiarowych. Wykorzystanie technik instrumentalnych i komputerowych, zmniejszających uciążliwość dokonywania ocen i umożliwiających analizę jakości w sposób obiektywny, szybki i mniej kosztowny, to wymóg współczesnych warunków rynkowych wielu przedsiębiorstw, również w branży włókienniczej. Pierwszym krokiem na drodze zastąpienia manualnych, a więc subiektywnych metod pomiarowych. było wprowadzenie aparatury kontrolno-pomiarowej działającej na zasadzie elektropojemnościowej, umożliwiającej wyznaczanie addytywnych wielkości włókienniczych. W przypadku oceny jakości przędzy taką aparaturą okazała się aparatura działająca w oparciu o zasadę elektr[...]

Systemy pomiarowe zaprojektowane do oceny właściwości fizycznych włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz. Cz. II. Testowanie strumieni przędzalniczych w postaci taśm i niedoprzędów oraz przędz


  The modern systems of the assessment of the quality of cotton fiber assembles were introduced. The article brings more closer the most important achievements from the field of the audit of the quality of fibers, the semimanufactured articles of the spinning and yarns. The first part is devoted on the assessment of the physical proprieties of fibers, in part II were presented the methods of the assessment of cotton fiber assembles, in the form of slivers rovings and yarns, whereas in part III were presented the ways of the assessment of the strength properties of yarns and issue of clearing cotton yarns. Oprócz pomiarów właściwości fizycznych włókien kontroli jakościowej podlegają również strumienie przędzalnicze w postaci taśm i niedoprzędów. Wyznaczenie właściwości fizycznych wymienionych strumieni jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na podejmowanie skutecznych działań w przypadku stwierdzenia odstępstw od jakości. Tradycyjne sprawdzanie jakości taśm poprzez kontrolę ich masy liniowej i CV12mm, a także wzrokowe sprawdzanie spektrogramów 2 - 3/zmianę roboczą stwarzało wiele problemów, gdyż sprawdzana była bardzo krótka produkcja taśmy w ilości mniej niż 0,02% (Szymczak, Idzik, 2004). Współcześnie pomiary właściwości fizycznych strumieni przędzalniczych można wyznaczać w trybie bezpośrednim on-line przy użyciu jednostek kontrolnych wbudowanych w maszyny przędzalnicze oraz w trybie off-line w oparciu o pomiary wykonywane przy użyciu zestawów zainstalowanych w laboratoriach zakładowych. Ciągłe monitorowanie produkcji taśm umożliwia optymalizację procesu przędzenia, poprawę jakości przędzy, zwiększenie wydajności produkcji, a także obniżenie jej kosztów. Do wyznaczania właściwości fizycznych taśm przędzalniczych USTER® TECHNOLOGIES AG zaoferowała zestawy aparaturowe USTER® SLIVERGUARD oraz zestawy z serii USTER® TESTER. USTER® SLIVERGUARD jest zautomatyzowanym systemem pomiarowym, zainstalowanym bezpośrednio[...]

Systemy pomiarowe zaprojektowane do oceny właściwości fizycznych włókien, półproduktów przędzenia oraz przędz. Cz. III. Testowanie parametrów wytrzymałościowych przędz, oczyszczanie przędz


  The modern systems of the assessment of the quality of cotton fiber assembles were introduced. The article brings more closer the most important achievements from the field of the audit of the quality of fibers, the semimanufactured articles of the spinning and yarns. The first part is devoted on the assessment of the physical proprieties of fibers, in part II were presented the methods of the assessment of cotton fiber assembles, in the form of slivers rovings and yarns, whereas in part III were presented the ways of the assessment of the strength properties of yarns and issue of clearing cotton yarns. Dzięki znacznemu postępowi w technologii maszyn zaobserwowano w ostatnich latach w zakładach produkujących tkaniny i dzianiny istotny wzrost prędkości produkcyjnych. Spowodowało to, że wytwarzane przędze są poddawane wyższym obciążeniom. W efekcie wpłynęło to na zwiększoną liczbę zrywów nitek i w konsekwencji przyczyniło się do znacznego obniżenia współczynnika wydajności produkcji. Słabe miejsca w przędzy mogą być spowodowane szeregiem czynników, takich jak cienkie odcinki przędz, zgrubienia z małym skrętem jak również zawartość zanieczyszczeń roślinnych, naloty i obce włókna (Lee, Chowdhary, Seo, Jeon, 2009). Błędy te mogą pojawiać się rzadko i na oddzielnych punktach przędzących. Wykrywanie tego typu zakłóceń jest niezwykle trudne i wymaga przeprowadzenia bardzo dużej liczby testów w krótkich okresach czasu przy rzeczywistych obciążeniach przędzy. Parametry wytrzymałościowe wyznaczane przy pomocy USTER® TENSORAPID 4 i USTER TENSOJET 4, zestawiono w tabeli 1.Ocenę właściwości mechanicznych przędzy przy rozciąganiu statycznym, obejmuje szereg parametrów, takich jak siła zrywająca, wytrzymałość właściwa, wydłużenie przy zerwaniu, a także praca zrywania, z równoczesnych określeniem statystyk mierzonych wielkości można między innymi przeprowadzać na zrywarce USTER® TENSORAPID 4 (Späni M., Benno C., Frei Y., 2004). Zinteg[...]