Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Tomasz Szyjko"

Dwutlenek węgla a nowe technologie


  Przejście na gospodarkę niskowęglową może stać się antidotum na pogrążoną w kryzysie gospodarkę. Znaczne korzyści odniosłaby także Polska - wskazuje opublikowany 31 stycznia br. przez Komisję Europejską raport nt. skutków podniesienia celu redukcji emisji do 30% do 2020 r. dla poszczególnych państw członkowskich.Z najnowszych badań wynika, że w perspektywie 2030 r. Polska będzie w stanie zredukować emisję gazów cieplarnianych o 53% w stosunku do poziomu z 1990 r. Okazuje się, że unijne zobowiązania redukcyjne, zawarte w pakiecie energetycznoklimatycznym, tak powszechnie w Polsce krytykowanym, nie tylko nie są zabójcze dla polskiej gospodarki, ale wręcz możliwe do realizacji na wyższym niż przyjęty dotąd poziomie ambicji. Czy możliwy jest więc długoterminowy rozwój zgodny z wymogami ochrony klimatu, jednocześnie gwarantujący Polsce bezpieczeństwo energetyczne i silną pozycję na światowym rynku, prowadzący do poprawy warunków życia w naszym kraju oraz rozwiązania problemu bezrobocia? Co powinno być siłą napędową budowania konkurencyjnej gospodarki w perspektywie 2030 r.? KRYZYS TO SZANSA Walka z recesją nie może oznaczać, że działania na rzecz ograniczenia kryzysu energetycznego i klimatycznego odłożone zostaną na później. W rozwiniętych gospodarczo państwach świata uznano, że kryzys to najlepszy czas, by zacząć rewolucję w motoryzacji. Kiedy ludzie oszczędzają, można stworzyć nowy, "zielony" przemysł, pobudzając przy tym gospodarkę. A po kryzysie zacznie się odcinanie kuponów od inwestycji, którym przyszłe sukcesy z góry zagwarantowały decyzje polityków. Wyśrubowane normy emisyjne w UE wprowadza się w samym środku największego od dziesięcioleci kryzysu gospodarczego na świecie. A przecież spełn[...]

Koło ratunkowe rynku pracy


  Probierzem elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy w Europie w 2020 r. będą... instalatorzy odnawialnych źródeł energii - wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Dlatego planowane jest szybkie wdrożenie odpowiednich mechanizmów zachęcających przedsiębiorstwa i osoby indywidualne do inwestowania w szkolenia w celu stałego podnoszenia poziomu umiejętności zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy oraz rozwojem technologicznym.Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, iż w 2020 r.3/4 wszystkich zatrudnionych w Unii będzie pracowało w sferze usługowej. Według PARP poszukiwani będą deficytowi już dziś teleinformatycy i mechatronicy, a także eksperci energetyczni specjalizujący się w projektowaniu, wdrażaniu i konserwowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Eksperci przewidują, że najprężniej miejsca pracy będą pojawiać się w branży mikroinstalacji OZE. Można ją będzie uznać za najważniejszą z uwagi na prawdopodobną masowość i możliwości jej powiązania z różnymi dziedzinami przemysłu i usług. Kreowanie nowych międzysektorowych zawodów jest priorytetem Programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, który jest częścią strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu "Europa 2020", zakładającemu m.in. przyspieszenie reformy rynku pracy służącemu poprawie elastyczności i bezpieczeństwu rynków pracy. MECHANIZM WSPARCIA Aby instal[...]

Instalator OZE jako kreator wiedzy w polskim sektorze energetycznym


  Nauka o OZE to gwarancja postępu cywilizacyjnego. Trwa debata wokół projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem powinno stać się stworzenie warunków dla rozwoju sektora produkującego czystą energię w Polsce. Przepisy wprowadzą certyfikat instalatora mikroinstalacji OZE. Od tego, w jakim kształcie zostanie przyjęte nowe prawo zależy, czy w najbliższych latach w sektorze energetyki odnawialnej powstaną dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Ustawowy obowiązek stałego odnawiania certyfikatów powoduje, że jutrzejsi instalatorzy OZE wyposażeni w innowacyjną wiedzę będą niczym generałowie wielkich armii, bez przywództwa, których są one osłabione bądź zupełnie nieużyteczne. Wprowadzenie To od poziomu i jakości wykształcenia zależy dziś w największym stopniu status cywilizacyjny danego państwa i dobrobyt jego obywateli, już, bowiem w ubiegłym wieku R.B. Reich pisał: "rozszerzająca się luka między bogatymi a biednymi wydaje się wiązać z rosnącą różnicą w tym, ile pieniędzy ludzie otrzymują za pracę, którą wykonują. A ta z kolei różnica wydaje się mieć coś wspólnego z poziomem ich wykształcenia". Rynek pracy jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarki. Wpływa nie tylko na wielkość popytu oraz nastroje społeczne, lecz również na wielkość produkcji w kraju, jak i budżet państwa. Od lat 90. stopa bezrobocia była poważnym problemem społecznym w Polsce. W końcu 2011 r. zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie zbliżonym do średniej UE i wyniosła 12%. W 10 spośród 27 krajów UE stopa bezrobocia była wyższa niż w Polsce OZE a rynek pracy w UE W kontekście aktualnej polskiej debaty o reformie emerytalnej oraz z uwagi na przybierający na sile problem bezrobocia w Unii Europejskiej (17 mln osób pozostaje bez pracy) sektorowi OZE nadany jest priorytetowy charakter w Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Celem ESZ jest powiązanie wzrostu gospodarczego Unii z powstaniem nowych miejsc pracy[...]

Ciepło z chłodu

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilku lat wielkość powierzchni użytkowej, która jest chłodzona i/lub klimatyzowana wzrosła. Krajowe i międzynarodowe badania przewidują kontynuację tego trendu. Wzrastające zapotrzebowanie na chłód w budynkach, pokrywane jest głównie za pomocą konwencjonalnych chłodziarek sprężarkowych. Wzrost ten spotęguje obecnie występujące problemy związane z zaspokajaniem potrzeb energetycznych, jak: szczyty zapotrzebowania w lecie, zwiększone uzależnienie od importu energii oraz zwiększona emisja CO2 i problemy związane z czynnikami chłodniczymi. W celu zniwelowania tego trendu, naturalne są działania zmierzające do ograniczenia lub nawet całkowitego uniknięcia zapotrzebowania na energię do wytwarzania chłodu w budynkach na poziomie projektowym i wykonawczym.Szwedzkie technologie chłodnicze Dla realizacji tego celu należy stosować rozwiązania alternatywne, takie jak chłodzenie pasywne, systemy trigeneracji lub chłodziarki zasilane ciepłem sieciowym pozwalające na pokrycie występującego zapotrzebowania na chłód. Szwecja promuje najnowsze technologie chłodnicze, znacznie przyjaźniejsze dla środowiska niż te dotychczas stosowane, wśród których furorę robi trigeneracja energii wy[...]

Innowacyjne instalacje informatyczne w polskiej energetyce


  Era komputerów PC odchodzi do przeszłości, a nowe mobilne urządzenia stwarzają nieznane dotąd wyzwania. Publikacja przedstawia korzyści i trudności związane z wdrażaniem strategii wirtualizacji oraz technologii chmury komputerowej z perspektywy klienta firmy energetycznej. Autor omawia zarówno plusy, jak i minusy nowoczesnej strategii informatycznej, a także ocenia wpływ wprowadzenia innowacyjnych zmian na sposób funkcjonowania rynku energii. Publikacja jest poświęcona korzyściom i wyzwaniom dotyczącym zwirtualizowanych aplikacji o znaczeniu krytycznym dla odbiorców energii. Wprowadzenie W ostatnim czasie wiele się wydarzyło w dziedzinie zarządzania infrastrukturą informatyczną w energetyce. Zdaniem analityków jesteśmy świadkami bezprecedensowego przejścia do ery postkomputerowej. Sektor nowych technologii informatycznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Stale powstają innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz oparte na nich usługi komercyjne. W ostatnim czasie na coraz popularniejsze stają się usługi oparte o tzw. "chmury komputerowe" (ang. cloud computing, tłumaczone również jako "chmury obliczeniowe"). Ocenia się, że 37% pracowników na całym świecie korzysta w pracy z własnego sprzętu, a 97% używa co najmniej 2 urządzenia z dostępem do sieci.1) Wartość rynku aplikacji na te urządzenia przenośne w 2015 r. szacuje się na 38 mld USD. W sektorze energetycznym, w którym pionierzy uzyskują znaczącą przewagę nad naśladowcami, a systemy informatyczne odgrywają ważną rolę przy podejmowaniu każdej decyzji, szybkość reakcji i sprawność systemu informatycznego umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi dostawcami energii. Wiele działów informatycznych działa zbyt wolno, aby nadążać za zmianami, ponieważ ich systemy informatyczne są zbyt rozbudowane, aby sprawnie nimi zarządzać, i zbyt złożone, aby łatwo adaptować je do zmieniających się warunków. Kiedyś planowanie udo[...]

Łupkowa rewolucja? (1)


  Państwowy Instytut Geologiczny oszacował zasoby gazu łupkowego w Polsce nadającego się do wydobycia na 346-768 mld m³. To 2,5-5,5 razy więcej niż surowca z wcześniej udokumentowanych złóż konwencjonalnych (145 mld m³). Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowania Polski na gaz wraz z surowcem w złożach konwencjonalnych wystarczy go na 35-65 lat. Według agencji ratingowej Fitch jest mało prawdopodobne, by w Polsce powtórzył się scenariusz z USA, gdzie rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego na dużą skalę spowodowało w latach 2008-2011 spadek cen gazu o 50%. W opinii agencji, komercyjne wydobycie gazu łupkowego w Polsce przez pierwsze 10 lat nie powinno doprowadzić do znaczącego obniżenia cen. Jedno jest pewne - gaz łupkowy jest dla Polski szansą na wzrost gospodarczy, ale też pozwoli nam uniezależnić się od dostawy surowców energetycznych z Rosji.Już na poziomie wydawania koncesji widać, że interes ekonomiczny naszego kraju nie jest należycie uwzględniany. Opłaty na rzecz budżetu z racji wydobycia złóż, według przecieków prasowych, miałyby wynieść jedynie 1[...]

Łupkowa rewolucja? (2)


  W ocenie skrajnych ekologów rozpoczęcie wydobycia i eksploatacja złóż gazu łupkowego w Polsce spowoduje niewyobrażalne szkody społeczne i środowiskowe. W dyskusji na ten temat opinia publiczna chętniej nadstawia ucha populistom. Niestety, merytoryczne argumenty specjalistów rzadko kiedy mogą się przebić do szerszego grona odbiorców. Czy rzeczywiście wydobycie gazu z łupków doprowadzi do katastrofy?W związku z rosnącą lawinowo liczbą przyznawanych w Polsce koncesji antycypuje się poważny problem lokalny związany z coraz intensywniejszą ingerencją w środowisko zaludnione, a może nawet miejskie. Amerykańskie doświadczenia pokazują jednakże, że eksploracja łupków możliwa jest nawet w aglomeracji miejskiej. Firmy wydobywcze zapewniają, że rozwój technologiczny ostatnich lat oraz ulepszenie samego procesu wydobycia sprawiły, że poszukiwanie i wydobycie gazu niekonwencjonalnego stało się nie tylko opłacalne, ale również bezpieczniejsze dla człowieka. Przy wyborze miejsca na otwór powinno się uwzględniać obawy, jakie społeczność lokalna może żywić w kwestiach ekonomicznych i środowiskowych. Należy podejmować również działania mające na celu zapewnienie jak najściślejszego połączenia celów firmy z celami społeczności lokalnej. HAŁAŚLIWE WIERCENIA W przypadku gazu niekonwencjonalnego najbardziej intensywne działania są prowadzone podczas wiercenia otworu, które trwa zazwyczaj 4-6 tygodni. Wówczas ma miejsce wzmożony ruch samochodów ciężarowych oraz intensywna praca urządzeń do wiercenia otworów. Proces szczelinowania trwa zaledwie kilka dni, w czasie których nie[...]

Łupkowa rewolucja? (3)

Czytaj za darmo! »

W poprzednich dwu częściach artykułu poświęconego wydobyciu gazu łupkowego omówiliśmy m.in. kwestie jego zasobów, bariery stojące przed eksploatacją złóż, a także obawy części ekologów, co do bezpieczeństwa wydobycia dla środowiska. Dziś, kończąc ten cykl, skoncentrujemy się nad wyzwaniami, jakie staną przed Polską w obliczu rozpoczęcia wydobycia gazu z łupków.Zrozumiany jest optymizm i entuzjazm, który towarzyszy rozpoczęciu poszukiwań gazu z łupków w Polsce. Jednakże należy zwrócić uwagę na wyzwania oraz bariery, które mogą stanąć na drodze do sukcesu poszukiwawczego. Najważniejsze wyzwanie to transfer technologii z USA, powiązany z rozbudową bazy serwisów do wiercenia i udostępniania złóż gazu. Kolejnym problemem mogą być ograniczenia związane z dostępnością lokalizacji wierceń wobec znacznie większej niż w USA gęstości zaludnienia i obecności obszarów wr[...]

Rola inteligentnego opomiarowania dla poprawy efektywności funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce


  W komunikacie Energia 20201), przyjętym 10 marca 2012 r., wzywa się do zmiany sposobu, w jaki planujemy, budujemy i eksploatujemy naszą infrastrukturę energetyczną i sieci energetyczne. Infrastruktura energetyczna zajmuje czołowe miejsce w inicjatywie przewodniej nowej strategii unijnej “Europa 2020"2) pod nazwą "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci energetyczne to nie tylko podstawowy warunek realizacji celów polityki energetycznej UE, ale również warunek realizacji strategii gospodarczej UE. Rozwój naszej infrastruktury energetycznej pozwoli UE nie tylko zapewnić prawidłowo funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, ale zwiększy też bezpieczeństwo dostaw3), umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii, zwiększy efektywność energetyczną oraz zapewni konsumentom korzyści wynikające ze stosowania nowych technologii i inteligentnego wykorzystania energii. Polskie środowisko energetyczne czeka w najbliższym czasie ogromne wyzwanie - wprowadzenie w życie idei smart metering - inteligentnych systemów pomiarowych oraz smart grid (z ang. "inteligentna sieć"). Sektor energetyczny, kluczowy dla konkurencyjności gospodarki, jest w okresie bezprecedensowych zmian. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających się będzie dominującym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku. Niezbędność energii we wszystkich procesach gospodarczych i konsumpcji, co czyni z niej "dobro publiczne", przesądza o tym, że racjonalizacja kosztów jej wytworzenia i fizycznej dostawy jest strategicznym wyzwaniem dla gospodarki każdego kraju. Poprawa efektywności funkcjonowania sektora energetycznego powinna skutkować względną obniżką cen energii, przy zachowaniu pewności i bezpieczeństwa jej dostaw.4) Tym nie mniej, eksperci mówią również o "hamulcach" rozwoju rynku energii (rys. 1). Doświadczenia m.in. krajów europejskich (Włochy, Niemcy, Norwegia), które radykalnie reformują sektory ener[...]

Zaawansowane systemy pomiarowe w polskim gazownictwie


  Tematem numer jeden na ustach całej branży elektroenergetycznej w Polsce jest Smart Metering, czyli system inteligentnego opomiarowania. Umożliwia on operatorom energetycznym pomiary jakości energii na zewnętrznych obszarach sieci, co z kolei ułatwia przewidywanie zapotrzebowania na energię z dużą dokładnością czasową i geograficzną, pozwala również reagować na zmiany zapotrzebowania tam, gdzie w okresach szczytu ogranicza się jej pobór lub wyłącza urządzenia.1)Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu systemy inteligentnego opomiarowania (smart meteringu - oba te pojęcia będą używane wymiennie) czy ich wersje uproszczone nazywane systemami AMR (Automatic Meter Reading) uznawane były za ciekawostkę technologiczną czy innowację, która może znaleźć jedynie lokalne zastosowanie w systemach odczytowych takich mediów jak elektrycznośd, gaz, woda. Ostatni okres w istotny sposób zmienił to podejście. Bezwzględnie prokonsumenckie nastawienie Unii Europejskiej, problemy energetyczne - w tym związane z emisją gazów cieplarnianych oraz z koniecznością zwiększania efektywności energetycznej (program 3 x 20%) oraz nowe możliwości zarządza- C.T. Szyjko, Znaczenie inteligentnego opomiarowania dla sieci przesyłowych, [w:] Wiadomości Naftowe i Gazownicze, nr 5 (157), Kraków 2011, s. 9-14. ISSN 1505-523X. Grafikę zaprezentował Janusz Kurpas Wicedyrektor ds. Planowania i Rozwoju Sieci, Vattenfall Distribution Poland SA w czasie wystąpienia na "Smart Communications & Technology Forum", 12.10.2011, Warszawa, organizator CBE Polska: http://cbepolska.pl/smart-communicationsand- technology-forum.html (dostęp z dnia 15.04.2012). nia popytem, koncepcja smart grids, idea możliwości generowania energii (i oddawania do sieci) przez indywidualnych odbiorców (prosumentów) spowodowały, że smart metering stał się nie tylko modną alternatywną technologią odczytową ale po prostu koniecznością i czymś znacznie poważniejszym - zmianą filozofii w kontakcie z odbiorc[...]

 Strona 1  Następna strona »