Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KARDYŚ"

Filtr antyaliasingowy w telemetrycznym systemie rejestracji sygnału EEG


  Niniejszy artyku. stanowi uzupe.nienie tre.ci poprzedniej publikacji z naszego cyklu (dotycz.cej zdalnego modu.u pomiarowego EEG) i skupia si. na aspektach filtracji w kanale pomiarowym EEG. Czynno.. bioelektryczna mozgu znajduje odzwierciedlenie w przebiegach elektroencefalograficznych, ktore s. superpozycj. wielu sygna.ow generowanych przez ro.ne obszary mozgu. Cho. na pierwszy rzut oka wydaje si., i. maj. one charakter szumowy, to jednak z regu.y daje si. wyro.ni. pewne dominuj.ce, okresowo wyst.puj.ce komponenty oraz ich cz.stotliwo... W tym celu sygna.y EEG poddaje si. filtracji pasmowej. Uwidaczniaj. si. w ten sposob podstawowe typy fal mozgowych zdefiniowane przez neurofizjologow [5, 6]. Dzi.ki filtracji mo.emy obserwowa. wybrane rodzaje fal i ocenia. je niezale.nie, co jest szczegolnie istotne w badaniach kierunkowych. Dla przyk.adu, u doros.ego cz.owieka w stanie relaksu, spodziewaj.c si. dominuj.cej czynno.ci fal alfa (8c13 Hz), powinni.my zastosowa. filtr pasmowoprzepustowy w tym zakresie cz.stotliwo.ci. Z kolei, je.li chcieliby.my wykluczy. stan patologiczny (w trakcie relaksacji), nale.a.oby sprawdzi. obecno.. sk.adowych delta (0,5c4 Hz) i theta (4c8 Hz), w..czaj.c filtr dolnoprzepustowy o cz.stotliwo.ci odci.cia 8 Hz. Poniewa. cz.stotliwo.ci fal EEG mieszcz. si. w znanych, jednoznacznie okre.lonych przedzia.ach, elektroencefalografy standardowo wyposa.ane s. w zespo.y filtrow gorno- i dolnoprzepustowych o odpowiednio dobranych cz.stotliwo.ciach granicznych, a ponadto w selektywny filtr zaporowy typu notch na cz.stotliwo.. sieci energetycznej (50/6[...]

Moduł EEG do pomiarów zdalnych jako element bezprzewodowego systemu telemetrycznego


  Wspo.czesne elektroencefalografy to zaawansowane systemy pomiarowe, zwykle wspo.pracuj.ce z komputerem. Liczba niezale.nych kana.ow w specjalistycznej aparaturze EEG si.ga 32, a nawet wi.cej. Niektorzy producenci oferuj. urz.dzenia EEG ju. w postaci zestawu komputerowego stanowi.cego nierozerwaln. ca.o.., inni proponuj. aparaty opcjonalnie wspo.pracuj.ce z komputerem, stawiaj. te. na miniaturyzacj.. Aktualne tendencje rozwojowe to przede wszystkim coraz bardziej rozbudowane oprogramowanie, umo.liwiaj.ce m.in. automatyczn. analiz. rejestrowanych przebiegow, czy .mapowanieh mozgu [6] z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowego przetwarzania sygna.ow . szybkiej transformaty Fouriera, transformacji zafalowaniowej (falkowej) oraz filtracji cyfrowej. Wymagania stawiane wspo.czesnym aparatom EEG ro.ni. si. zatem znacznie od tych stawianych dawniej, kiedy technika cyfrowa nie by.a tak dobrze rozwini.ta i zarazem tania. W obecnie produkowanych elektroencefalografach odchodzi si. ju. od tradycyjnych rejestratorow pisakowych, ktore jeszcze niedawno by.y kluczowym elementem ka.dego zestawu EEG. Przebiegi bioelektryczne mo.na jednak bardzo wygodnie studiowa. na ekranie komputera i archiwizowa. na dysku, zamiast drukowa. na d.ugich zwojach papieru. Elektroencefalografy pierwszej generacji konstruowane by.y na lampach, po.niej na tranzystorach, jednak wraz z post.pem technologicznym, produkowane seryjnie uk.ady scalone prawie zupe.nie wypar.y elementy dyskretne. Szybki rozwoj wysokiej klasy wzmacniaczy operacyjnych (w tym pomiarowych), a tak.e przetwornikow analogowo-cyfrowych wysokiej rozdzielczo.ci, zmniejszy. z.o.ono.. uk.adow. aparatow EEG, szczegolnie tych wspo.pracuj.cych z komputerem. Nowoczesny kana. pomiarowy EEG sk.ada si. w.a.ciwie tylko z kilku blokow funkcjonalnych: wzmacniacza sygna.ow biologicznych, filtru antyaliasingowego oraz przetwornika analogowo- cyfrowego. W takiej w.a.nie konwencji opracowany zosta. preze[...]

Wielokanałowy zdalny system akwizycji sygnałów bioelektrycznych


  Integralną częścią nowoczesnych systemów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji i monitorowania sygnałów analogowych, w tym także biologicznych jest interfejs cyfrowy, sprzęgający obwody pomiarowe różnych wielkości fizycznych z komputerem, celem wyświetlenia i dogodnej prezentacji wyników, ich dalszej analizy, a także archiwizacji danych. Niekiedy odpowiedni interfejs stanowi standardowe wyposażenie komputera, czego przykładem są choćby karty dźwiękowe, do których bezpośrednio przyłączamy przetworniki analogowe (mikrofon, głośniki), ale przypadek ten należy do zdecydowanej mniejszości. Specjalizowane urządzenia pomiarowe współpracujące z komputerem mogą być wyposażone we własne interfejsy sprzęgające, w skład których nieodzownie wchodzą przetworniki analogowo-cyfrowe, jak również inne układy cyfrowe sprawujące kontrolę nad formowaniem danych i przebiegiem transmisji. Przeważnie funkcje wielu układów cyfrowych przejmuje mikrokontroler, dzięki któremu obwód elektroniczny znacząco się upraszcza. Aby zapewnić wielokanałową i równocześnie zdalną współpracę modułu pomiarowego EEG/EKG (prezentowanego w tym numerze "Elektroniki") z systemem komputerowym, opracowano dedykowany interfejs cyfrowy, komunikujący się z komputerem w sposób bezprzewodowy za pomocą łącza radiowego Bluetooth. Jest on w istocie wielokanałowym systemem pomiarowym i może być z powodzeniem wykorzystany również w innych aplikacjach telemetrycznych, w których wielkości mierzone są odwzorowywane w sygnały napięciowe. System telemetryczny Bluetooth Schemat blokowy wielokanałowego systemu telemetrycznego Bluetooth przedstawiono na rys. 1, a schemat ideowy - na rys. 3. Można w nich wyróżnić zespół przetworników analogowo- cyfrowych, stabilizator napięcia odniesienia, mikroprocesor, układ sterujący, detektor błysków świetlnych oraz moduł radiowy Bluetooth. W pierwszej fazie projektu dokonano szczegółowej analizy wymagań dla tego systemu, biorąc pod uwagę oczekiwan[...]

Standard Bluetooth na tle bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych krótkiego zasięgu w aplikacjach bio- i telemedycznych


  Niniejszy artyku. jest drugim z cyklu naszych prac na temat rozwoju bezprzewodowych systemow telemedycznych. Po.rod dost.pnych obecnie w sprzeda.y ro.norodnych urz.dze. bezprzewodowych wyro.ni. mo.na przynajmniej kilka standardow ..czno.ci cyfrowej, implementowanych celem zapewnienia zdalnej transmisji danych, w tym mowy i d.wi.ku. Ro.ni. si. one wieloma parametrami u.ytkowymi, przede wszystkim osi.gan. przep.ywno.ci. bitow., zasi.giem transmisji oraz poborem mocy. Systemy ..czno.ci radiowej o krotkim zasi.gu (do oko.o 100 metrow) i zarazem o ma.ym poborze mocy, sprz.gaj.ce popularne, cz.sto przeno.ne urz.dzenia, s.u.. do realizacji sieci .osobistychh WPAN (ang. Wireless Personal Area Networks), natomiast systemy o dalszym zasi.gu i jednocze.nie wi.kszym poborze energii stanowi. podstaw. dzia.ania sieci lokalnych WLAN (ang. Wireless Local Area Networks). Szczegolnie du.. wariantywno.ci. rozwi.za. charakteryzuj. si. systemy ..czno.ci bezprzewodowej krotkiego zasi.gu. Zaliczy. do nich mo.na wiele nierzadko zupe.nie odmiennych technik ..czno.ci, takich jak IrDA i Area-IrDA, HomeRF, ZigBee, Z-Wave, UWB, czy Bluetooth, a tak.e techniki Wi-Fi, ktore klasyfikowane ju. bywaj. jako s.u..ce realizacji sieci WLAN. Oczywi.cie trudno jednoznacznie przes.dzi., ktory z wymienionych standardow jest lepszy. Ka.dy z nich by. bowiem optymalizowany pod innym k.tem i spe.nia inne wymagania. Cho. w niektorych wypadkach standardy te mog. wydawa. si. alternatywne (b.d. te. nie), to z pewno.ci. wzajemnie si. uzupe.niaj.. Taka sytuacja ma rownie. miejsce w przypadku ich implementacji w urz.dzeniach bio- i telemedycznych. W zale.no.ci od specyfiki danego urz.dzenia, wybor konkretnego rozwi.zania mo.e okaza. si. trafny, a innego bezzasadny. Interfejs IrDA Bezprzewodowa technika ..czno.ci IrDA, wykorzystuj.ca jako medium transmisyjne promieniowanie podczerwone w zakresie d.ugo.ci fal 850c900 nm, jest jeszcze nadal chyba najbardziej rozpo[...]

Rola i analiza możliwości współczesnej telemedycyny z uwzględnieniem aplikacji biotelemetrycznych bliskiego zasięgu


  Telemedycyna staje się obecnie pojęciem coraz bardziej szerokim, obejmującym swym zakresem zarówno rozwiązania techniczne, jak i działania o charakterze organizacyjnym, łączące medycynę z telekomunikacją, technologiami informatycznymi i elektroniką. Rozumiana w ten sposób telemedycyna, bywa też określana mianem telematyki medycznej [7]. Jej podstawową właściwością jest możliwość procedowania na odległość, bez bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych pokonuje się wszelkie bariery geograficzne bez względu na fizyczną odległość. Za prekursorów telemedycyny uważa się Amerykanów, którzy już w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wykorzystywali łączność satelitarną w połączeniach baz wojskowych rozmieszczonych na różnych kontynentach ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w USA. Do spektakularnych przykładów świadczących o nieomal nieograniczonych możliwościach telemedycyny zaliczyć można zdalną opiekę medyczną nad astronautami znajdującymi się w przestrzeni kosmicznej albo nad marynarzami podczas rejsu. W warunkach cywilnych telemedycyna znajduje zastosowanie w wielu dyscyplinach medycznych, jak również w procedurach związanych ze świadczeniem usług medycznych. Wyróżnić można co najmniej kilka, przeanalizowanych poniżej, kategorii zastosowań: w telediagnostyce, telekonsultacjach, telekonferencjach oraz w teleoperacjach, a ponadto w telepomocy i teleinformacji medycznej [1]. Telediagnostyka Telediagnostyka polega na przesyłaniu poprzez ustalone medium transmisyjne wybranych sygnałów biologicznych człowieka, rejestrowanych za pomocą dedykowanych modułów pomiarowych, do ośrodka analizy i na ocenie tychże sygnałów przez lekarza-specjalistę celem kontroli stanu zdrowia pacjenta. Przesyłane do centrum monitorowania sygnały biologiczne mogą być również analizowane w sposób automatyczny przez inteligentny system ekspertowy, który, gdy te nie będą mieścić się w n[...]

Badanie transoptorów za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano możliwości oraz przedstawiono zalety korzystania z wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II przy badaniu właściwości i wyznaczaniu wybranych parametrów transoptorów, m.in.: charakterystyki wejściowej, wyjściowej i przejściowej, przekładni prądowej (CTR) dla różnych punktów pracy, ponadto parametrów dynamicznych, a także charakterystyk częstotliwościowych, a tym samym pasma przenoszenia. Dzięki wirtualnym przyrządom pomiarowym wiele z tych pomiarów przeprowadza się automatycznie, co jest bardzo istotną zaletą. Przedstawiony w artykule sposób testowania transoptorów - w ogólności czwórników - może być pomocny w badaniach i testach również innych podzespołów elektronicznych za pomocą tego nowoczesnego narzędzia pomiarowego. Abstract. This article analyzes possibilities and presents capabilities of the NI ELVIS II measurement system for examining and determining chosen photocoupler parameters such as: input, output and transient characteristics, the current transfer ratio (CTR) for various working conditions, moreover the dynamic parameters as well as the frequency response and thereby the passband. Thanks to virtual instruments in LabVIEW, a lot of these measurements are automatic, which is very convenient. The proposed photocoupler - generally a two-port network - testing method can be helpful in examining other electronic components by means of this modern measurement system. (Examining photocouplers by means of virtual instruments in NI ELVIS II system). Słowa kluczowe: NI ELVIS II, NI LabVIEW, wirtualne przyrządy pomiarowe, transoptory, czwórniki. Keywords: NI ELVIS II, NI LabVIEW, virtual instruments, photocouplers, two-port networks. Wprowadzenie System ELVIS II firmy National Instruments (USA) jest specjalizowanym urządzeniem pomiarowym o szerokim spektrum zastosowań. Jego "oryginalna" i budząca sympatyczne skojarzenia nazwa jest akronimem od angielskich słów "educational laboratory virtual[...]

Układy do kontroli połączeń elektrod z pacjentem w badaniach elektrodiagnostycznych DOI:10.15199/ELE-2014-005


  W jednym z artykułów prezentowanych na łamach "Elektroniki" [7] w cyklu poświęconym bezprzewodowym systemom telemetrycznym, przedstawiliśmy moduł pomiarowy EE G/EKG przeznaczony do badań zdalnych. Moduł ten, podobnie jak inne urządzenia diagnostyczne korzystające z elektrod pomiarowych przylepianych bądź przykładanych do ciała osoby badanej, wymaga utrzymania rezystancji przejściowych, a ściślej impedancji na styku elektroda/ elektrody-tkanka w pewnych z góry ustalonych granicach, celem zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia i uzyskania niezafałszowanych wyników pomiaru. W przypadku badań elektroencefalograficznych (EE G), rezystancje przejściowe elektrod przykładanych do głowy pacjenta nie powinny przekraczać 5 kΩ [10], w przeciwnym razie do obwodów wejściowych wzmacniacza dotarłyby zakłócenia indukowane w otoczeniu pacjenta (przede wszystkim z sieci energetycznej), jak również drastycznie wzrósłby poziom szumów. Stosuje się zatem specjalne pasty przewodzące, poprawiające kontakt elektrod ze skórą. W badaniach elektrokardiograficznych (EKG) dopuszcza się nieco większe wartości rezystancji - do 10 kΩ w pomiarach metodą Holtera [1]. Istnieją jednak badania, w których rezystancje przejściowe elektrod przyjmują znacznie większe wartości. Ciekawym przykładem może być badanie za pomocą wariografu, powszechnie, choć niezupełnie słusznie nazywanego "wykrywaczem kłamstw" [6], w którym na palce jednej ręki (zwykle wskazujący i środkowy) zakłada się elektrody suche, pozbawione pasty przewodzącej czy żelu, gdyż w tym wypadku potliwość ciała ma kluczowe dla wyników znaczenie. Wprowadzenie substancji przewodzącej między powierzchnię czynną elektrody a skórę uniemożliwiłoby monitorowanie tego parametru. W takich badaniach rezystancje przejściowe elektrod sięgają dziesiątek, a nawet setek kiloomów, w zależności od wilgotności naskórka i pośrednio od stanu emocjonalnego osoby badanej oraz jej reakcji (ang. GSR, galvanic skin res[...]

Wykorzystanie sprzętu NI w laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów DOI:10.15199/48.2018.09.31

Czytaj za darmo! »

National Instruments (w skrócie NI) jest producentem i jednocześnie światowym liderem w konstrukcji i dystrybucji specjalizowanych systemów kontrolno-pomiarowych, w tym oprogramowania, które znajdują szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej. Oprócz urządzeń do zastosowań w przemyśle, NI oferuje również sprzęt laboratoryjny przeznaczony do celów dydaktycznych. Flagowym przyrządem jest tu zestaw pomiarowy NI ELVIS II (ang. educational laboratory virtual instrumentation suite) o szerokim spektrum zastosowań. System ELVIS II można uznać za komputerową, zewnętrzną kartę pomiarową [1] z licznymi wejściami/wyjściami do wyboru użytkownika, wśród nich: 8 różnicowych wejść analogowych, 2 wyjścia analogowe, 2 wejścia oscyloskopowe (BNC), 2 standardowe wejścia multimetru, 24 wejścia/wyjścia cyfrowe (TTL), niezależne wyjście z generatora sygnałów oraz 5 wyjść z wbudowanego zasilacza. Szczegółowy opis parametrów systemu został już przedstawiony przez autorów w [2]. Choć niektóre parametry graniczne mogą wydawać się niewygórowane (np. zakresy dopuszczalnych napięć), to jednak wyraźną zaletą jest 16-bitowa rozdzielczość przetworników analogowo-cyfrowych, znaczna liczba kanałów pomiarowych, jak również duży wybór źródeł zasilania, w tym napięć symetrycznych regulowanych niezależnie, co zwiększa uniwersalność systemu. W podstawowej wersji zestaw ELVIS II jest wyposażony w nakładkę uniwersalną (rys. 1) przeznaczoną do montażu i testowania prototypowych obwodów elektronicznych, ale dostępne są również bardziej zaawansowane nakładki, przykładowo: Freescale - do układów mikroprocesorowych, czy FOTEx - do badania systemów światłowodowych. Interesującą nakładką o dużej skali integracji jest płyta Emona DATEx (ang. digital analog telecommunications experimenter), ukierunkowana na zagadnienia telekomunikacyjne. Autorzy z powodzeniem wykorzystują ją jednak w programie ćwiczeń laboratoryjnych w przedmiocie Podstawy teorii sygnałów. Nakładka[...]

Suppression of peaks resulting from tongue clicks and plosive consonants production in pseudowhisper signal

Czytaj za darmo! »

Surgical operation of the larynx is a radical method of treating tumor located in this area. It is usually based on the extraction of the vocal cords and creating a tracheal outlet in a patient’s neck [6, 8]. This method of treatment is obviously effective but the patient loses irreversibly a very important part of the articulatory organs responsible for the production of speech sounds.[...]

"Blind Phone" - nowy interfejs wspomagający niewidomych w obsłudze smartfonu DOI:10.15199/48.2016.09.34

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowy interfejs wspomagający osoby niewidome i słabowidzące w obsłudze smartfonów z systemem Android. Pozwala on telefonować, wysyłać i odbierać SMS-y, korzystać z "książki telefonicznej", a także z dodatkowych funkcji, np. pozycjonowania czy monitorowania stanu baterii, za pomocą komend głosowych. Szczegółowo omówiono budowę programu oraz działanie poszczególnych funkcji. Abstract. This article presents a new interface supporting blind and partially sighted people in the Android smartphones use. It enables them to call, send, and receive text messages, make use of a "phone book" as well as of additional options, e.g., positioning or battery monitoring, via voice commands. The software concept and structure of this application have been discussed along with its main functionalities. ("Blind Phone" - a new interface supporting the blind in smartphone use). Słowa kluczowe: niewidomi, niedowidzący, słabowidzący, smartfon, Android. Keywords: the blind, partially sighted, visually impaired, smartphone, Android. Wprowadzenie Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technik komunikacyjnych [1, 2, 3], informacyjnych i multimedialnych sprawił, że klasyczne telefony komórkowe zostały prawie całkowicie wyparte przez swoje nowsze odpowiedniki, tzw. "inteligentne" telefony (z jęz. ang. "smartfony") o zupełnie innej konstrukcji. Smartfony, przeważnie z dużym ekranem dotykowym, coraz bardziej przypominają podręczny komputer, a telefonowanie niekoniecznie jest ich główną funkcją. Nawet popularne modele smartfonów oferują szerokie spektrum możliwości - od robienia zdjęć z dużą rozdzielczością, filmowania za pomocą minikamery, kończąc na aktywnym korzystaniu z internetu bądź z rozmaitych aplikacji współpracujących z różnymi czujnikami umieszczonymi w telefonie, np. z odbiornikiem sygnałów GPS, czy elektronicznym żyroskopem. Mimo ogromnych możliwości, wbudowanego procesora i dużej mocy obliczeniowej, popularne smart[...]

 Strona 1  Następna strona »