Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Hausner"

Finansowe know-how

Czytaj za darmo! »

Przystępując do opracowania programu VII Forum Inżynierskiego "Innowacje lekiem na kryzys" nie wiedzieliśmy jeszcze, czy Umowa między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych MŚP będzie kontynuowana. Przygotowaliśmy nowe formy i metody działania.22 kwietnia 2009 r. została podpisana III Umowa z Ministerstwem Nauki na lata 2009 - 2013, na 70 mln zł dofinansowania. Jest to pieniądz dziś trudny, bo nie pochodzi z pomocy unijnej, lecz z budżetu państwa. To otwiera nową perspektywę, a jednocześnie jest powodem do satysfakcji, bo zespół ekspertów powołany przez ministra nauki jeszcze raz przeanalizował szczegółowo dorobek pierwszych dwóch umów i jeszcze raz doszedł do tego samego wniosku: formuła, którą wypracowaliśmy jest przejrzys[...]

Zaczynaliśmy od zera


  Pamiętny dla mnie dzień to 23 kwietnia 2001 r., gdy na posiedzeniu Rady Krajowej FSNT-NOT ówczesny minister nauki - przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski i przedstawiciele Federacji Wojciech Ratyński - prezes i Kazimierz Wawrzyniak - sekretarz generalny podpisali list intencyjny, w którym strony postanowiły współdziałać na rzecz realizacji projektów celowych dofinansowywanych ze środków budżetu państwa na naukę. To było wydarzenie bez precedensu w wieloletniej historii Naczelnej Organizacji Technicznej. Minister powierza organizacji pozarządowej duże zadanie publiczne. Takich dni się nie zapomina. Stanęło przed nami wielkie wyzwanie. W oparciu o stosowne rozporządzenie przewodniczącego KBN z maja 2001 r. zlecono FSNT-NOT realizację "Programu projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw" na lata 2001-02, który następnie został rozszerzony do 2005 r. Byłem autorem tego Programu, a Zarząd Główny FSNT-NOT zatwierdził go i powołał Zespół z prof. Józefem Suchy na czele do kierowania realizacją Programu. Obejmował on realizację projektów celowych we wszystkich dziedzinach techniki na terenie całego kraju. Zaczynaliśmy[...]

 Strona 1