Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Tyburski"

Uzyskiwanie opinii o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 DOI:10.15199/33.2017.10.21


  Opinia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 stanowi istotny element postępowania administracyjnego przewidzianego w rozdziale 5 działu V Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko [8].Wydawana jest w formie postanowienia przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Opinia powinna odrzucić lub potwierdzić przypuszczenia organu zezwalającego na realizację planowanej inwestycji budowlanej, że dane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. W przepisach [8] i literaturze [1, 4 ÷ 6] metoda wydawania opinii RDOŚ dla inwestycji budowlanej nie została dostatecznie opisana. Tymczasemjest ona kluczowa dla oceny zakresu negatywnego wpływu inwestycji na stan średnich siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, dla których obszar Natura 2000 został utworzony. Metodyka badań Badaniami objęto wszystkie opinie dla inwestycji budowlanych w województwie warmińsko-mazurskim wydane przez RDOŚ w latach 2013 - 2015. Do ich oceny wykorzystano kwerendę archiwalno-biblioteczną, sondaż wśród ekspertów oraz metody statystyki opisowej. Przeanalizowano liczbę i rodzaj inwestycji budowlanych, w przypadku których konieczne było uzyskanie opinii, liczbę i rodzaj wymaganych uzupełnień dokumentacji, uwarunkowania stanowiące podstawę wydania opinii RDOŚ oraz czas niezbędny na jej uzyskanie. Analiza procedury wydawania opinii RDOŚ Opinia RDOŚ o zasadności przeprowadzenia oceny habitatowej zapobiega sytuacji, w której inwestycja budowlana ze znaczącymwpływemna integralność i spójność obszaruNatura 2000 nie zostanie poddana ocenie i nie zostanie dla niej opracowany raport środowiskowy (to jedyny dokument, w którym zawarta jest szczegółowa analiza przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) [2]. Z drugiej strony, stwierdzenie braku potrzeby oceny oddziaływania na obszarNatura 2000 eliminuje z ocenywłaściwej inwesty[...]

 Strona 1