Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gajda"

Ochrona mostowych konstrukcji żelbetowych metodą hydrofobizacji


  Beton jest podatny na wpływy środowiska i podlega zjawisku korozji. Głównym czynnikiem wpływającym na jego destrukcję jest woda, któramoże wnikać przez pory. W celu zabezpieczenia betonu i konstrukcji z niego wykonanych przed korozją stosuje się ochronę: konstrukcyjną; materiałową; powłokową. Ochrona konstrukcyjna jest realizowana przez takie projektowanie konstrukcji, aby już sam jej kształt sprawiał, że będzie odporna na korozję. W polskich warunkach najważniejszym problememjest szybkie i sprawne odprowadzenie wody z powierzchni konstrukcji. Ochronamateriałowa polega na dobieraniu specjalnych materiałów konstrukcyjnych, trwałych i odpornych na działanie czynników zewnętrznych, które nie wejdą w reakcje chemiczne z czynnikamiwywołującymi korozję oraz będą odporne na wnikanie wody i gazów. Wprzypadku betonów oznacza to stosowanie betonów o wysokiej wytrzymałości i wodoszczelności. Ochronę powłokową uzyskuje się przez wykonywanie impregnacji, powłok malarskich lub wypraw, które odcinają materiał konstrukcyjny od wpływu środowiska. Działaniem z pogranicza ochrony konstrukcyjnej i powłokowej jest hydrofobizacja. Preparat hydrofobizujący nanosi się na powierzchnię betonu, podobnie jak impregnaty i materiały powłokowe, ale nie tworzy on szczelnej powłoki odcinającej beton od wpływu środowiska. Natomiast "przyczepia się" chemicznie do zewnętrznej powierzchni betonu i zmienia jej właściwości fizyczne, sprawiając, że beton staje się niezwilżalny lub trudno zwilżalny przez wodę.Wzahydrofobizowaną powierzchnię woda nie wsiąka, co zabezpiecza beton przed bezpośrednim działaniem agresywnych wód opadowych, natomiast swobodnie przenika przez nią para oraz dwutlenek węgla. Wilgoć może odparować, co chroni beton przed wymywaniem wodorotlenku wapnia i powstawaniem białych wykwitów na powierzchni konstrukcji. Jednocześnie dostęp dwutlenku węgla umożliwia karbonizację warstwy powierzchniowej betonu.Wdobrymbetonie karbo[...]

Znaczenie hydrofobizacji w ochronie betonowych konstrukcji mostowych


  Hydrofobizacja jest działaniem z pogranicza ochrony materiałowej i powłokowej. Preparat hydrofobizujący jest nanoszony na powierzchnię betonu oraz powierzchnię ścianek porówi kapilar (do pewnej głębokości), ale nie tworzy na niej szczelnej powłoki odcinającej beton od wpływu środowiska. Woda nie wsiąka w powierzchnię hydrofobową, co zabezpiecza beton przed bezpośrednim działaniem agresywnych wód opadowych. Powierzchnia hydrofobowa nie zakłóca wymiany gazowej wnętrza betonu z otoczeniem. Swobodnie przenika przez nią parawodna oraz dwutlenekwęgla.Wilgoć z betonumożewięc swobodnie odparować, co chroni beton przedwymywaniemwodorotlenkuwapnia i powstawaniembiałychwykwitówna powierzchni konstrukcji. Jednocześnie dostęp dwutlenkuwęgla umożliwia karbonizacjęwarstwy powierzchniowej betonu, co jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ wzmacnia i doszczelnia jegowarstwę powierzchniową. Skarbonatyzowanawarstwa powierzchniowa przekształca się w naturalną barierę, która hamuje postęp karbonizacji warstw położonych głębiej.Wszczelnych betonach, klasy co najmniej C45/50 (B50), głębokość karbonizacji po 20 - 30 latach eksploatacji nie osiąga nawet 1 mm. W przypadku prawidłowej grubości otuliny (30 mm) karbonizacja warstwy powierzchniowej nie zagraża zmianą pH betonu w strefie zbrojenia przez cały okres eksploatacji obiektu. Wadą hydrofobizacji jest jej ograniczona trwałość. Silany i siloksany, które są stosowane do wykonywania hydrofobizacji, ulegają rozkładowi po ok. 7 latach bezpośredniego oddziaływania nasłonecznienia i w efekcie powierzchnia traci właściwości hydrofobowe. Aby wydłużyć ten okres, prowadzone są prace nad hydrofobizacją wgłębną betonu, która polega na dodawaniu preparatu hydrofobizującego do mieszanki betonowej podczas jej produkcji. W efekcie zahydrofobizowane zostają powierzchnie wszystkich porów wewnątrz struktury betonu, co powoduje, że beton pozostaje niezwilżalny nawet po utracie przez jego powierzchnię właściwości hydrofo[...]

Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2019.04.12


  Wartykule omówiono zagadnienia dotyczące oceny technicznej wyrobu budowlanego umożliwiającej wprowadzenie go do obrotu lub udostępnienie na polskim rynku na przykładzie wyrobów do odwodnienia obiektówmostowych (rysunek). Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jeszcze obowiązujących aprobat technicznych (AT) oraz wydawanych krajowych ocen technicznych (KOT), a także różnice dotyczące metody oceny technicznej omawianych wyrobów, takich jak: ● zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe izolacje wodochronne w arkuszach stosowane pod nawierzchnie mostowe i roztwory asfaltowe do gruntowania betonu; ● sączki z tworzyw sztucznych do odwadniania izolacji pod nawierzchnią mostową. Obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych były konsekwencją wejścia w życie 1 lipca 2013 r. Rozporządzenia [1]. System regulują przepisy [2 ÷ 6]. Aprobaty techniczne a krajowe oceny techniczne Istotną zmianą było zastąpienie aprobat technicznych udzielanych przez jednostki określ[...]

Zarysowania konstrukcji mostowych a skurcz betonu DOI:10.15199/33.2017.10.36


  Powszechne pojawianie się zarysowań na nowo wybudowanych obiektach mostowych uznawane jest za groźne, mimo że teoria żelbetu uważa rysy za zjawisko normalne, charakterystyczne dlamonolitycznych żelbetowych konstrukcji zginanych. Rysy szerokości do ok. 2mmpojawiają się przede wszystkimna przęsłach płytowych, przyczółkach, a wmniejszym stopniu na filarach. W artykule omówiono doświadczenia z wykonywania ekspertyz zarysowanych obiektów. Przyczyny zarysowania żelbetu Główne przyczyny zarysowania żelbetu to skurcz betonu oraz przekroczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie. Skurcz jest cechą betonu i występuje zawsze. Jego przyczyną jest zmiana objętości mieszanki betonowej, zachodząca w procesie hydratacji cementu oraz twardnienia betonu, która prowadzi do powstawania naprężeń wewnętrznych. Wyróżnia się dwa rodzaje skurczu: ■ autogeniczny (lub chemiczny) będący skutkiem zmiany objętości w wyniku reakcji chemicznych w czasie twardnienia betonu; ■ od wysychania spowodowany odparowaniem wody z betonu. Zgodnie z PN-B-03264 [6], aż 93%skurczu autogenicznego pojawia się w ciągu pierwszych 180 dni od ułożenia mieszanki, a skurczu od wysychania - 360 dni (w przypadku miarodajnego wymiaru przekroju h0 = 50 mm). Zdaniem autorów niezbędne jest wprowadzenie tzw. wczesnego skurczu betonu, który dotychczas był pomijany, gdyż pomiar skurczu rozpoczynano po upływie dwudziestu czterech godzin od ułożenia mieszanki betonowej. Na początku twardnienia pojawiają się w betonie zmiany objętości oraz wywołane przez nie naprężenia rozciągające i już na tym etapie mogą powstać pierwsze, niewidoczne gołym okiem, zarysowania. Na przebieg skurczu w czasie i wielkość granicznych odkształceń skurczowych wpływa: ● wilgotność powietrza i temperatura otoczenia w czasie twardnienia betonu; ● skład mieszanki betonowej: rodzaj cementu i jego klasa; współczynnik cement/ woda; stos okruchowy kruszywa grubego i piasku[...]

Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa - beton obiektu mostowego DOI:10.15199/33.2017.08.13


  Od kilkunastu lat obserwowane jest zjawisko powstawania pęcherzy pod hydroizolacją ułożoną na płycie pomostu obiektu mostowego, czyliwystępowania lokalnych obszarów o obniżonej przyczepności, zawierających kieszenie z gazem lub cieczą. Takie delaminacje są wynikiem odklejenia się izolacji od podłoża, wskutek dużego ciśnienia nagromadzonych gazów między podłożem a izolacją. Zjawisko to występuje nawet po wielumiesiącach od zakończenia prac izolacyjnych i może prowadzić do powstania warunków niebezpiecznych dla użytkowników dróg. Przełomowy był 2011 r., kiedy pęcherze ujawniły się na obiektachmostowychwcałymkraju, na łącznej powierzchni ok. 100 tys.m2 [3]. Intensywność zjawiska skutkowała dużymi kosztami napraw i była impulsem do podjęcia tematu badawczego, mającego na celu opracowanie nowego typu hydroizolacji do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym. Niezależnie od przyczyn gromadzenia się dużej ilości gazu w pęcherzach [1, 2, 5], innowacyjna hydroizolacjamiała być odporna na niekorzystne warunki występujące na styku nawierzchnia asfaltowa -warstwa izolacyjna - beton. Główną ideą projektu było zastosowanie takiego rozwiązania, które umożliwia zmniejszenie ciśnienia gazów gromadzących się w strefie złącza hydroizolacja - beton pomostu. Taka warstwa, obok właściwości hydroizolacyjnych, powinna spełniać wymagania wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz charakteryzować się małym ryzykiem wystąpienia spęcherzeń nawierzchni. Podstawowym zagadnieniem było określenie warunków termicznychwystępującychwzłączu beton pomostu - nawierzchnia asfaltowa na mostach, wiaduktach i estakadach w trakcie ich wykonywania oraz eksploatacji. Odspajanie izolacji papowej - doświadczenia firmy Icopal Historia izolacji z pap zgrzewalnych, oferowanych na rynku polskimprzez firmę Icopal, sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, jako Izolacja Zduńska Wola, Icopal oferował papę o nazwie [...]

Zasady oceny technicznej polimerobetonowych gzymsów mostowych i izolacjonawierzchni mostowych DOI:10.15199/33.2019.07.06


  Artykuł stanowi kontynuację zagadnień omówionych w publikacji Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych, która ukazała się w kwietniowym numerze miesięcznika "Materiały Budowlane" (4/2019). Przedstawiono w nim zasady oceny technicznej polimerobetonowego gzymsu prefabrykowanego i izolacjonawierzchni zgodnie z wymaganiami stawianymi w Krajowych Ocenach Technicznych. Krajowe Oceny Techniczne (KOT) są wydawane od 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy [6] i rozporządzenia [2]. Dotyczą wyrobów budowlanych określonych w rozporządzeniu [3] zmienionym rozporządzeniem [4]. Udzielone Aprobaty Techniczne (AT) mogą być wykorzystywane jako KOT do końca okresu ich ważności na mocy przepisów przejściowych określonychwustawie [7].KOT umożliwia wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowymwyrobu budowlanego, który nie jest oznakowany CE i nie jest objęty lub jest nie wpełni objęty zakresemPolskiejNormy. Stanowi dla producenta podstawę do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym zgodnie z [3, 4, 6]. Izolacjonawierzchnie i gzymsy polimerobetonowe są stosowane przy budowie drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich oraz obiektów kolei miejskiej i metra, przede wszystkim jako bariery wodoszczelne oraz do ochrony i zabezpieczania powierzchni, do których nie powinna dotrzeć woda. Ich właściwości przeciwwilgociowe i wodoszczelne zapewniają, pod warunkiem prawidłowego dobrania rozwiązań projektowych i materiałowych oraz wykonania[...]

 Strona 1