Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech SENDER"

Detekcja gazów zagrażających wybuchem w przemyśle chłodniczym


  Należące do naturalnych czynników chłodniczych węglowodory wykazują bardzo dobre właściwości termodynamiczne, są zatem stosowane jako czynniki robocze w instalacjach chłodniczych. Systemy detekcji gazów wybuchowych należą do urządzeń zapobiegających wybuchom poprzez sygnalizację akustyczno-optyczną niepożądanego wycieku niebezpiecznych gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające ryzyko wybuchu. System detekcji gazu powinien być odpowiednio dobrany do obiektu. Najważniejszym elementem systemu detekcji są czujniki. Właściwie wykonane i dobrane do danego systemu monitoringu umożliwiają zabezpieczenie instalacji chłodniczych przed niekontrolowanymi wyciekami do atmosfery różnych rodzajów naturalnych czynników chłodniczych. Problem lokalizacji czujników w pomieszczeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga każdorazowo indywidualnych rozwiązań zależnych od wielu czynników.1. Czynniki chłodnicze - węglowodory Naturalne czynniki chłodnicze - węglowodory - coraz częściej wypierają powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych syntetyczne czynniki chłodnicze, zwane freonami. Wynika to z faktu, że freony, uważane od momentu ich odkrycia za rewelacyjne czynniki robocze dla instalacji chłodniczych, wykazują negatywny wpływu na środowisko. Odpowiedzialne są za zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej (powodując rozpad O3) oraz przyczyniają się do podwyższenia temperatury powierzchni Ziemi (jako gazy cieplarniane zatrzymują energię słoneczną). Węglowodory (propan - R290, propylen - R1270, izobutan - R600a) posiadają korzystne własności termodynamiczne, dzięki czemu układy chłodnicze napełnione tymi czynnikami charakteryzują się wysoką efektywnością pracy. Propan jest jednym z najstarszych naturalnych czynników stosowanych w chłodnictwie, bo już w roku 1932 zaproponowano ten związek, jako czynnik chłodniczy do chłodziarek domowych i ha[...]

Zagadnienia bezpieczeństwa w propanowych instalacjach chłodniczych


  Stosowanie instalacji propanowych w przemyśle chłodniczym w dużej mierze zależy od przystosowania ich do aktualnej legislacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przeprowadzono analizę przepisów i norm pod kątem zastosowania propanu w instalacjach chłodniczych. Opisano zagrożenia związane z użyciem propanu jako czynnika chłodniczego oraz podstawowe przepisy dotyczące jego aplikacji w przemyśle. Przedstawiono zasadnicze zagadnienia związane z ilością napełnienia czynnikiem roboczym urządzeń chłodniczych, wpływem usytuowania agregatu propanowego oraz wentylacji na zmniejszenie zagrożenia wybuchem. Zwrócono uwagę na problemy związane ze stosowaniem urządzeń elektrycznych i systemów monitoringu w pomieszczeniach z instalacjami ziębniczymi na propan.Propan (R290) jest jednym z najstarszych czynników naturalnych stosowanych w chłodnictwie. Już w roku 1932 zaproponowano ten związek jako czynnik chłodniczy do chłodziarek domowych i handlowych. Niestety, powoli zaczęto pomijać go w wyborze napełnienia instalacji chłodniczych z powodu łatwopalności. Jednak z biegiem czasu doceniono jego bardzo dobre parametry, związane z globalną ochroną środowiska naturalnego (ODP = 0, GWP = 3). Sprawiły one, iż nastąpiła tendencja zwrotna i ostatnio propan na nowo zostaje odkrywany dla chłodnictwa. Czynnik ten posiada bardzo podobne własności termodynamiczne do freonu R22. W tabeli przedstawiono właściwości chemiczne i fizyczne propanu z uwzględnieniem parametrów zagrożenia wybuchem. Organizacja europejska Eurammon promująca wykorzystanie naturalnych czynników chłodniczych stawia sobie za zadanie rozpowszechnianie informacji o ich stosowaniu w technice chłodniczej oraz kształtowanie społecznej aprobaty dla tych czynników. Wykazano, że po przeprojektowaniu central klimatyzacyjnych i jednoczesnym zastąpieniu freonu R22 przez propan, zredukowano koszty zużycia energii o 10-30% [12]. Zagrożenia wynikające z użycia propanu jako czynnika chłodniczeg[...]

Rola zjawiska podczerwieni w procesie detekcji wycieków chłodniczych


  Światło z zakresu podczerwieni ma długość zbliżoną do długości wiązań chemicznych. Przechodząc przez próbkę badanej substancji promieniowanie to jest selektywnie pochłaniane na skutek wzbudzania drgań wiązań chemicznych o długości odpowiadającej długości pochłanianej fali. Dzięki temu w widmie występuje wiele ostrych sygnałów odpowiadających drganiom określonych wiązań. Wartości te są stablicowane, zatem widmo IR umożliwia ustalenie, jakie wiązania występują w analizowanej próbce [Kazicyna, Kupletska 1976, Silverstein i in. 2008, Szczepaniak 2008]. Obecnie wiele urządzeń wykorzystujących podczerwień znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia [Alpert i in. 1974, Rzeczkowski i in. 2005, Chou 2000]. Generalnie są one bardzo przydatne przy wykrywaniu substancji toksycznych, łatwopalnych oraz szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Czujnik IR składa się ze źródła podczerwieni, filtru i kuwety optycznej. Główną zaletą tych urządzeń jest to, że nie oddziałują bezpośrednio z gazami, które mają być wykryte. Warto podkreślić fakt, że detekcja w podczerwieni silnie zależy od rodzaju analizowanego związku. Złożoność cząsteczki gazu określa ilość pików na widmie absorpcyjnym. Im więcej atomów tworzy cząsteczkę, tym więcej pasm widocznych jest na widmie. Ponadto na wynik analizy danego związku w podczerwieni wpływa bardzo wiele czynników i zjawisk, do których należy temperatura, wilgotność, czułość i żywotność detektora. Syntetyczne czynniki chłodnicze, stosowane powszechnie w chłodnictwie, mają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Najistotniejszymi zjawiskami wywołanymi ich obecnością są destrukcja warstwy ozonowej [Andrews i in. 1999, O’Neil 1997, Vockenhuber 1995] i pogłębianie efektu cieplarnianego [Smith i in. 2005, Sutton i in. 2007, Ruddiman 2005, Schmidt 2004, Hansen 2006]. Ograniczanie oraz eliminacja emisji do atmosfery szkodliwych czynników chłodniczych jest ważnym zagadnieniem techniki chłodnicz[...]

 Strona 1