Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Wojdak"

Projekt i realizacja stadionu piłkarskiego na Euro 2012 w Gdańsku


  Stadion piłkarski na Euro 2012 w Gdańsku (fotografia 1) jest jednym z trzech nowo budowa - nych obiektów na Euro 2012 w Polsce. Został zlokalizowany w dziel - nicy Gdańsk - Letnica na działce o po - wierzchni 34 ha. Zgodnie z wytyczny - mi UEFA stadion za projektowano dla 40 180 widzów. Podstawowe wymiary stadionu: długość 235 m, szerokość 204 m i wysokość 45 m. Na działce przewidziano: powierzchnię zabudowy 43 650 m2, w tym część komercyjna 9 200 m2, powierzchnia trybun 26 600 m2, powierzchnia zielona 18 000 m2, drogi 18 000 m2, miejsca parkingowe 2 776 m2. Budowa stadionu pochłonę - ła ok. 50 000 m3 betonu, ok. 8 000 t sta - li zbrojeniowej oraz 7 000 t stali na kon - strukcję dachu.Pro jekt ar chi tek to nicz ny Gdań skie - go Sta dio nu na Euro 2012 zo stał wyko na ny przez fir mę RKW GmbH z głów ną sie dzi bą w Düssel dor fie i fi lią w War sza wie, pro jekt kon struk cji żel - be to wej przez Au tor ską Pra cow nię Kon struk cyj ną WOJ DAK z sie dzi bą w Gdań sku, na to miast kon struk cji sta lo wej prze kry cia sta dio nu przez KBP Żół tow ski z sie dzi bą w Gdań sku. Kon sul ta cję i we ry fi ka cję kon struk cji żel be to wych spra wo wał prof. zw. dr hab. inż. Ta de usz Go dyc ki -Ćwir ko. Pro jekt sta dio nu był bar dzo skom pli - ko wa ny i pra co chłon ny ze wzglę du na kształt zbliżo ny w rzu cie do elip sy, co w spo sób szcze gól ny kom pli ko wa - ło geo me trię skła do wych ele men tów kon struk cji i zwięk sza ło ich licz bę. Obiekt zo stał zre ali zo wa ny przez kon - sor cjum HY DRO BU DO WA POL SKA S.A., HY DRO BU DO WA 9, AL PI NE BAU DEUTSCH LAND AG B[...]

 Strona 1