Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Nadajczyk"

Fotoredukcja ditlenku węgla metanem


  Porównano właściwości katalizatorów Pt/TiO2, Ni/TiO2 i Pt/SiO2, Ni/SiO2 w reakcji redukcji ditlenku węgla metanem w obecności promieniowania UV i bez jego udziału. Stwierdzono, że w obecności promieniowania UV następuje jedynie nieznaczny wzrost aktywności badanych katalizatorów, który praktycznie nie zależy od rodzaju zastosowanego nośnika. Pt and Ni were deposited on SiO2 and TiO2 substrates by wet impregnation and used as photocatalysts for dry CO2 reforming of MeH in Ar at 430-510°C under UV irradn. (max. emission at wave length 386 nm). The TiO2-supported catalysts showed higher CO2 adsorption capacity than the SiO2-supported ones. The Ni catalysts showed higher activity than the Pt ones independently on the support used. No substantial effect of the catalyst photoactivation was obsd. Procesy fotokatalityczne są często stosowane w technologiach chemicznych związanych z szeroką rozumianą ochroną środowiska. Za ich pomocą można efektywnie usuwać zanieczyszczenia organiczne i biologiczne zawarte zarówno w wodzie1), jak i w powietrzu2). Spośród opisywanych w literaturze fotokatalizatorów najszerzej badanym i stosowanym ze względu na korzystne właściwości jest TiO2. Jego właściwości fotokatalityczne można modyfikować poprzez domieszkowanie innym tlenkiem półprzewodzącym lub osadzeniem na jego powierzchni fazy metalicznej. Najczęściej stosowana jest platyna. Układ Pt/TiO2 to niezwykle ważny i na ogół bardzo aktywny fotokatalizator3, 4). Natomiast układ Ni/TiO2 jest dobrym katalizatorem reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla5) DRM (dry reforming of methane). Reakcja DRM od lat jest w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się katalizą heterogeniczną. Proces ten stanowi źródło otrzymywania gazu syntezowego. Reakcja suchego reformingu metanu jest endotermiczna i przebiega wg równania CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 (ΔH = 247 kJ/mol) (1) Równanie (1) przedstawia ogólny zapis reakcji. W warunkach rzeczywistych proces ten bi[...]

Badanie właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów platynowych w reakcji fotoredukcji CO2 wodorem


  Przedmiotem badań były katalizatory platynowe na nośnikach TiO2 oraz TiO2/SiO2 o różnej zawartości TiO2 (3, 5 lub 10%). Zawartość fazy aktywnej wynosiła 1% mas. Jako prekursorów TiO2 i platyny użyto odpowiednio izopropoksytytanu w heksanie oraz roztworu kwasu chloroplatynowego. Przygotowane katalizatory poddano badaniom fizykochemicznym i testom aktywności w reakcji redukcji CO2 wodorem. Pomiary prowadzono w zakresie temp. 25-400°C w obecności promieniowania UV i bez jego udziału. Dla celów porównawczych zbadano również katalizator 1%Pt/SiO2. Katalizatory Pt/nośnik wykazywały większą aktywność w badanej reakcji w porównaniu z TiO2 P-25 oraz układów TiO2/SiO2. Dzięki zastosowaniu promieniowania UV konwersję CO2 na poziomie 30% uzyskano w niższych temperaturach. Najsilniejszy wpływ UV na fotoredukcję CO2 zaobserwowano dla 1%Pt/TiO2. A series of Pt (1%) catalysts were prepd. by wet impregnation of TiO2 and TiO2/SiO2 (TiO2 content 3, 5 or 10%) supports. As a precursor of TiO2 and Pt were used Ti(O-isoPr)4 and aq. H2PtCl6, respectively. The physicochem. properties of prepd. catalysts were examd. by X-ray diffraction, temp.- Politechnika Łódzka Justyna Nadajczyk*, Ireneusz Kocemba, Jacek Góralski, Małgorzata I. Szynkowska Badanie właściwości fizykochemicznych i aktywności katalizatorów platynowych w reakcji fotoredukcji CO2 wodorem Studies on physicochemical properties and activity of some platinum catalysts in the photoreduction of CO2 with hydrogen Dr inż. Ireneusz KOCEMBA - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 03/2011, str. 434. Mgr inż. Justyna NADAJCZYK w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek Ochrona Środowiska. Jest doktorantką w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej tej uczelni. Specjalność - adsorpcja i kataliza. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-31-34, fax: (42) 631-31-[...]

 Strona 1