Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Helena Panfil-Kuncewicz"

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach produktów spożywczych


  Dostarczenie konsumentowi informacji żywieniowych odnoszących się np. do składu produktu, jego wartości energetycznej czy składników odżywczych w nim występujących, niewątpliwie przyczynia się do zapewnienia ochrony ich zdrowia, pomaga więc dokonywać świadomych i bezpiecznych wyborów żywieniowych. Niestety, producenci starają się wyróżnić swoje produkty i zamieszczają na etykietach informacje o ich specyficznych, prozdrowotnych właściwościach. Często tracą umiar i zamieszczają informacje nieprawdziwe, niepotwierdzone naukowo. Wytwórcy żywności w celu podkreślenia szczególnych cech swoich produktów (istotnych dla zdrowia i dobrej kondycji konsumenta) wykorzystują oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, którym na opakowaniach zawsze powinna towarzyszyć informacja o wartości odżywczej produktu. Umieszczanie tych informacji jest nieobligatoryjne, jednak powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych, co pozwoli dostarczyć konsumentowi informacji wiarygodnych i potwierdzonych naukowo. Producenci decydując się na stosowanie oświadczeń są zobowiązani do stosowania się do wymagań związanych z ich użyciem, zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. L. 404 z 30 grudnia 2006 r.). Istotne jest to, że wymagania te dotyczą również oświadczeń zamieszczanych w przekazach o charakterze komercyjnym, w tym m.in. w ogólnej reklamie danych kategorii żywności i w kampaniach promocyjnych. Wykaz oświadczeń żywieniowych i zasady ich zastosowania zostały ustalone oraz stanowią załącznik do ww. rozporządzenia. Celem badań była ocena częstotliwości występowania i oszacowanie poprawności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na wybranych opakowaniach wyrobów mleczarskich i owocowo-warzywnych. METODYKA Ocena częstotliwości oraz oszacowanie poprawności sformułowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotn[...]

Postęp w pakowaniu produktów spożywczych


  W dotychczasowym rozwoju opakowalnictwa żywności można wyróżnić kilka okresów. Przez długie lata do bezpośredniego pakowania stosowano opakowania tzw. pierwszej generacji, których efekt prewencyjno- ochronny był niewielki, a służyły one głównie do przenoszenia, przechowywania, a niekiedy także użytkowania produktów spożywczych. Były to opakowania uniwersalne, w które pakowano różne produkty nie zwracając uwagi na interakcję między tworzywem a zapakowanym produktem. Postęp wiedzy w wielu dziedzinach spowodował rozwój nowych technik i technologii pakowania oraz stworzył drugą generację opakowań, które przestały mieć charakter uniwersalny, a stały się opakowaniami specyficznymi przeznaczonymi dla określonych grup produktów. Istotne zmiany w opakowalnictwie żywności nastąpiły na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Do pakowania żywności wdrożono takie techniki, jak pakowanie aseptyczne, pakowanie próżniowe, pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP - Modified Atmosphere Packaging). Ważnym przyczynkiem do tych zmian było szerokie rozpowszechnienie w pakowaniu żywności materiałów z tworzyw sztucznych. Takie cechy tych materiałów, jak podatność tworzenia różnych form, giętkość, sztywność, elastyczność, zróżnicowana barierowość (dla tlenu, pary wodnej i światła), odporność chemiczna, łatwość łączenia przez zgrzewanie, mała masa i wiele innych, zadecydowały o szczególnej ich przydatności w nowych metodach pakowania. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY pakowania żywności Pakowanie aseptyczne wprowadzono w USA już w latach czterdziestych XX w. Było to aseptyczne napełnianie puszek blaszanych, jednak gwałtowny rozwój tego pakowania nastąpił na początku lat sześćdziesiątych, gdy szwajcarska firma Alpur opracowała metodę wyjaławiania materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych za pomocą nadtlenku wodoru. Pakowanie aseptyczne zostało rozpowszechnione na skalę światowa przez szwedzką firmę Tetra Pak. Zasada pakowania as[...]

 Strona 1