Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kamil KLIMKOWSKI"

Układ sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym odporny na uszkodzenia przetwornika prądu stojana DOI:10.15199/48.2018.05.15

Czytaj za darmo! »

Kluczową rolę w zaawansowanych układach sterowania silnikami elektrycznymi [1-7] pełnią przetworniki prądu stojana. Brak prawidłowego pomiaru wartości tej wielkości wpływa bezpośrednio na jakość i stabilność pracy systemów napędowych sterowanych metodami wektorowymi. Uszkodzenia przetwornika prądu stojana powodują powstawanie oscylacji estymowanych i/lub mierzonych zmiennych stanu silnika. Badania dotyczące wpływu uszkodzeń tych elementów pomiarowych przedstawiono m. in. w [8], [9], [10]. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej niebezpieczne skutki uszkodzeń występują przy całkowitym przerwaniu sprzężenia zwrotnego oraz przy ograniczeniu sygnału pomiarowego. Konieczne jest ich wczesne wykrycie w celu zapobiegnięcia ich eskalacji i utraty stabilności przez napęd lub zdolności regulacji prędkości. Z diagnostycznego punktu widzenia, największe znaczenie mają: całkowite uszkodzenie przetwornika, wystąpienie szumu pomiarowego i zmiana wzmocnienia sygnału pomiarowego. W dwóch ostatnich przypadkach wykrycie awarii jest zadaniem trudnym, ze względu na ich znikomy wpływ na pracę napędu [9]. W niniejszej pracy poruszono zagadnienia związane z układem odpornym na uszkodzenia przetworników prądu stojana w układzie wektorowego sterowania polowo zorientowanego DRFOC silnikiem indukcyjnym. Analizie poddano wybrane systemy detekcji awarii, bazujące na modelach matematycznych. Badania eksperymentalne wykonano na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w kartę szybkiego prototypowania DS1202 i platformę MicroLabBox firmy dSpace. Metody diagnostyczne układów pomiarowych Do jednych z najbardziej popularnych i często analizowanych technik przeznaczonych do diagnostyki uszkodzeń czujników pomiarowych należą metody oparte na modelach matematycznych [11], [12], [13]. Techniki te wymagają implementacji w strukturze sterowania obserwatora [13] lub grupy obserwatorów [14] zmiennych stanu napędu. Ekstrakcja symptomów uszkodzeń odbywa się na podsta[...]

Układ bezpośredniego sterowania momentem silnika indukcyjnego DTC-SVM odporny na uszkodzenia czujnika prędkości kątowej DOI:10.15199/48.2015.08.41

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania symulacyjne i eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu sterowanego metodą DTCSVM przy występowaniu uszkodzeń czujnika prędkości kątowej. Zaproponowano algorytm detekcji uszkodzeń czujnika inkrementalnego i opracowano kompletną strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tego elementu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/Sim Power System a badania eksperymentalne przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach FTC (Fault Tolerant Control). Abstract. In the paper the simulation and experimental results of the Direct Torque Control (DTC-SVM) of induction motor drive system under speed sensor faults are presented. Faults detection algorithm is developed. The simulation tests carried out in Matlab/Sim Power System software, DS1103 card is applied in the experimental tests. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems. (Rotor speed sensor fault tolerant Direct Torque Control structure of induction motor drive). Słowa kluczowe: DTC-SVM, napęd odporny na uszkodzenia, detekcja uszkodzenia, czujnik prędkości, MRAS Keywords: DTC-SVM, fault tolerant drive, fault detection, speed sensor, MRAS Wstęp Nowoczesne układy napędowe są systemami coraz bardziej złożonymi i skomplikowanymi pod względem obliczeniowym i technicznym. Duża liczba czujników i przetworników, niezbędnych do ich prawidłowego działania powoduje, że układy te nie są niezawodne [4],[13]. Intensywny rozwój tego typu napędów, w szczególności w przemyśle automotive, spowodował wzrost zainteresowania układami o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa - FTC (ang. Fault Tolerant Control) [5], [6]. Można je podzielić na dwa typy: pasywne oraz aktywne [5]. Rys. 1. Rodzaje uszkodzeń silnika indukcyjnego Rys. 2. Rodzaje uszkodzeń przemiennika częstotliwości i czujników pomiarowych Do podstawowych uszkodzeń napędów, wystę[...]

Wybrane detektory uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej dla napędu wektorowego z silnikiem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.04.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modele i analizę wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej silnika indukcyjnego dla napędu sterowanego metodą wektorową. Analizie poddane zostały zarówno systemy wykorzystujące teorię sztucznych sieci neuronowych, jak i proste techniki bazujące na relacjach pomiędzy wybranymi zmiennymi stanu napędu. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano z wykorzystaniem struktury bezpośredniego sterowania polowo - zorientowanego (DFOC) na stanowisku laboratoryjnym z zestawem szybkiego prototypowania Micro Lab Box ds1202 firmy dSpace. Abstract. In the paper the chosen speed sensor faults detectors for vector controlled induction motor drive system are presented and described. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace. (Chosen speed sensor fault detectors for vector controlled induction motor drive system). Słowa kluczowe: DFOC, czujnik prędkości, detektor, napęd odporny, sieci neuronowe. Keywords: DFOC, speed sensor, detector, fault tolerant drive, neural networks. Wstęp Układy napędowe o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (FTC - ang. Fault Tolerant Control [17], [24]) zyskują coraz większe zainteresowanie w różnych gałęziach przemysłu. Systemy te gwarantują stabilną pracę napędu elektrycznego, pomimo wystąpienia awarii w tym układzie. Definicja systemów odpornych związana jest z detekcją [6], [13], [18] i kompensacją uszkodzeń [6], [13], [19] zarówno maszyny elektrycznej [6], [13], [14], [20], energoelektroniki [6], [13], [21] jak i czujników pomiarowych [6], [22]. Wzrost zainteresowania tymi układami wygenerował także potrzebę opracowywania uniwersalnych metod detekcji uszkodzeń komponentów całego systemu [16], [2[...]

Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego i przekształtnikowego układu napędowego na proces detekcji awarii wybranych czujników pomiarowych DOI:10.15199/48.2018.05.11

Czytaj za darmo! »

Układy odporne na uszkodzenia to systemy charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zmiany zachodzące w wybranych procesach na skutek awarii lub innych zdarzeń losowych. W przypadku układów napędowych mówi się o takich systemach, gdy awaria dowolnego elementu wchodzącego w skład elektrycznego układu napędowego nie powoduje utraty jego stabilności i zdolności do kontynuowania dalszej pracy [1], [2], [3]. W przypadku metod sterowania wektorowego rozróżnia się kilka typów układów o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa: układy odporne na uszkodzenia elementów elektrycznych przekształtnika częstotliwości [4]-[7], układy odporne na uszkodzenia czujników pomiarowych [8]-[9], układy odporne na uszkodzenia maszyny elektrycznej [10]-[13], układy odporne na dowolne uszkodzenia [1]. W niniejszej pracy poruszono zagadnienia związane z układem odpornym na uszkodzenia czujników pomiarowych prędkości kątowej i prądu stojana w układzie wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym. Analizie poddano wybrane systemy detekcji uszkodzeń, bazujące zarówno na prostych relacjach logicznych oraz na sztucznych sieciach neuronowych. Detektory tego typu były szczegółowo analizowane między innymi w pracach [14]-[16]. W związku z tym, że każdy detektor powinien z możliwie największą skutecznością wykrywać wybrane uszkodzenia, konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu zmienności parametrów schematu zastępczego silnika oraz awarii innych komponentów napędu na proces detekcji uszkodzenia czujnika pomiarowego. Sprawdzono wpływ uszkodzenia przekształtnika częstotliwości oraz silnika indukcyjnego na proces detekcji uszkodzeń enkodera inkrementalnego oraz przetwornika prądu typu LEM. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab Simulink. Wybrane wyniki zostały zweryfikowane na stanowisku laboratoryjnym z kartą MicroLabBox DS1202. Wybrane detektory uszkodzeń czujników pomiarowych dla sterowania polowo - zorientowanego W celu detekcji uszkodzeń czu[...]

 Strona 1