Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka WOLSKA"

Intelligent lighting systems and users’ visual fatigue

Czytaj za darmo! »

One of the main features of new intelligent lighting control systems is to maintain the desired level of illuminance from the mixture of daylight and artificial lighting. The purpose of the study was to define visual fatigue and well-being of VDT operators under an automatic operation of digital light control system (DALI). Experiments were carried out in laboratory conditions for three differen[...]

Glare as a specific factor in the working environment

Czytaj za darmo! »

The article presents elaborated criteria of risk assessment related to glare and recommendations of prevention measures on the base of carried out studies on work stations, where existed special hazard of occupational accidents due to existing glare. The results of study on glare on non-stationary work places in repair shipyard showed that one of indirect reasons of accidents was disability or blinding glare. These results were used to elaborate the criteria of risk assessment related to glare on non-stationary workplaces. Streszczenie. Artykuł przedstawia opracowane kryteria oceny ryzyka związanego z olśnieniem oraz zalecenia prewencyjne na podstawie przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy, na których występowało szczególne zagrożenie wypadkowe na skutek olśnienia. Wyniki badań na niestacjonarnych stanowiskach pracy w stoczni remontowej wykazały, że jedną z pośrednich przyczyn wypadków było olśnienie przeszkadzające lub oślepiające. Wyniki te posłużyły do opracowania kryteriów oceny ryzyka związanego z olśnieniem na niestacjonarnych stanowiskach pracy. (Olśnienie jak szczególny czynnik ryzyka w środowisku pracy). Keywords: glare, non-stationary workplaces, glare sensitivity, occupational risk assessment criteria Słowa kluczowe: olśnienie, niestacjonarne stanowiska pracy, wrażliwość na olśnienie, kryteria oceny ryzyka zawodowego . Introduction Glare is that condition of vision in which there is discomfort, a reduction in the ability to see objects - both due to an unsuitable distribution, range of luminance, or to extreme contrasts in space or time [4]. There are three main types of glare [2]: discomfort glare, disability glare and blinding glare. Discomfort glare causes discomfort without necessarily impairing the vision of objects and disability glare impairs the vision of objects without necessarily causing discomfort [4]. Blinding glare impairs the vision in a way that for the short but noticeable time after exposure to a gla[...]

Oświetlenie skuteczne biologicznie na stanowiskach pracy zmianowej DOI:10.15199/48.2018.02.36

Czytaj za darmo! »

Pomimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii i zastępowania na wielu stanowiskach pracy człowieka przez roboty, wciąż znaczny odsetek pracowników zatrudnionych jest w trybie zmianowym. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Ameryce Północnej i Europie opublikowanymi w 2012 r. od 15% do 30% populacji pracowników zatrudnionych jest w systemie zmianowym, a 19% populacji Europejskiej deklarowało pracę nocną przez co najmniej 2 godziny między 22:00 a 5:00 [1-3]. W 2007 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ( IARC ) ogłosiła, że praca zmianowa z udziałem zaburzeń rytmu okołodobowego jest prawdopodobnym czynnikiem kancerogennym. Dotychczas zgromadzone dane z badań epidemiologicznych z udziałem ludzi sugerują prawdopodobne powiązanie między pracą w systemie zmianowym przez 20-30 lat, a wzrostem ryzyka zachorowania na raka, w szczególności raka piersi i prostaty [4-6]. Potencjalne ryzyko dla zdrowia rotacyjnego pracownika zmianowego można rozpatrywać w dwóch głównych kategoriach: związanej z zaburzeniami cyklu okołodobowego skutkującego nieregularnym cyklem snu i czuwania i związanej z ostrym hamowaniem wydzielania melatoniny po ekspozycji na światło niebieskie. Badania na zwierzętach wykazały, że melatonina ogrywa antykancerogenną rolę w organizmie, powodując ograniczenie wzrostu nowotworów. Wynika to z faktu, że melatonina neutralizuje wolne rodniki i chroni DNA przed uszkodzeniami mogącymi skutkować nowotworem [7, 8]. Poza tym ma zdolność do hamowania namnażania się komórek nowotworowych, przyspieszania apoptozy (wymierania) komórek rakowych, zapobiega również przerzutom oraz bierze udział w różnicowaniu komórek rakowych (przekształcaniu w inne, mniej zdolne do podziałów) [9]. Wobec powyższego jest pomocna w profilaktyce i leczeniu nowotworów hormonozależnych (raka piersi zależnego od estrogenu i raka prostaty zależnego od testosteronu) [10]. Innym istotnym czynnikiem ryzyka pracowników zmianowych jest występu[...]

Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment

Czytaj za darmo! »

The CIE UGR is the widely applied measure of a discomfort glare in the interior working environment. An array photometer allows calculating the UGR according to the international standards, but a range of luminance dependent on a source of light can exceeds considerably capabilities of camera matrix sensor. High Dynamic Range Imaging (HDRI) technique solves this problem. In the article an effective algorithm of preparing the set of photographs for creating HDR images in UGR calculation was proposed. Streszczenie. UGR jest powszechnie stosowanym parametrem do oceny olśnienia przykrego we wnętrzach. Detektor matrycowy pozwala wyznaczyć wartość UGR zgodnie z przyjętymi normami międzynarodowymi. Aby uzyskać odpowiednio szeroki zakres rejestrowanej luminancji stosowana jest technika obrazów o podwyższonym zakresie tonalnym (HDRI). W artykule zaproponowano efektywny algorytm przygotowania serii zdjęć HDRI na potrzeby pomiaru UGR. (Algorytm przygotowania obrazów o zwiększonym zakresie tonalnym dla oceny olśnienia przykrego) Keywords: discomfort glare assessment, UGR, HDRI, array photometer. Słowa kluczowe: ocena olśnienia przykrego, UGR, obrazy o podwyższonym zakresie tonalnym, fotometr matrycowy. Introduction The CIE Unified Glare Rating (UGR) of the lighting installation is the practically applied measure of the discomfort glare. Applying the known formula the value of UGR is calculated on the basis of the luminance of sources of glare and the background luminance. Calculation of the UGR can be made in proper way on the base of measurements applying the array photometer, but in practice the matter is not so simple. A range of the luminance which must be acquired during measurements is the main problem. The human eye is able to register a wide range of luminance (about 1015 times of minimum recognizable value [1]). The wide range is also necessary to register differences of the luminances, when the discomfort glare occurs. This range exce[...]

Problemy przy wyznaczaniu UGR na podstawie pomiarów fotometrem LMK

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę pomiaru UGR fotometrem LMK zbudowanym w oparciu o kamerę z matrycą CMOS oraz wyposażonym w obiektyw "rybie oko". Określono na podstawie doświadczeń własnych zasady prawidłowego wykonywania pomiaru i obliczenia UGR. Dotyczą one m.in. odpowiedniego ustawienia aparatu, doboru czasu naświetlania przy wykonywaniu zdjęć w trybie HDRI i wyboru luminancji progowej w obliczeniach UGR. Każdy z tych czynników wykonany niezgodnie z zasadami wprowadza błąd w wyznaczanym UGR. Abstract. The article presents method of UGR measurements using LMK photometer which is built on base of CMOS matrix and equipped with FishEye lens. The rules of proper measurements calculations of UGR were specified on the base on Authors’ own experience. They concern, among others, proper placement of camera, selection of time exposure during making pictures using HDRI technique and choice of threshold luminance in UGR calculations. Each of these factors, performed improperly, creates an error in UGR determination. (Problems related to UGR determination on the base of measurements using LMK photometer). Słowa kluczowe: UGR, fotometr LMK z detektorem matrycowym, metoda pomiaru UGR Keywords: UGR, photometer LMK with matrix detector , method of UGR measurements Wstęp Olśnienie przykre jest to stan narządu wzroku, podczas którego występuje odczucie dyskomfortu, przykrości, rozdrażnienia bez zmniejszenia zdolności widzenia. Przyjętą w normie PN-EN 12464-1 [1] miarą stopnia ograniczenia olśnienia jest ujednolicony wskaźnik oceny olśnienia (UGR), który wyznacza się ze wzoru (1) [1, 2]: (1)         2 2 10 8 0 25 p L ω L UGR log , b gdzie: Lb - luminancja tła, L - luminancja jaskrawych części każdej oprawy w kierunku oka obserwatora,  - kąt bryłowy jaskrawych części każdej oprawy przy oku obserwatora, p - wskaźnik położenia Guth’a dla k[...]

Barwa światła a poziom czujności człowiek DOI:10.15199/48.2015.07.23

Czytaj za darmo! »

Poziom czujności, podobnie jak większość procesów życiowych człowieka, podlega wahaniom okołodobowym sterowanym przez zegar biologiczny zlokalizowany w jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza. W procesach regulacji okołodobowej bardzo ważną rolę odgrywają odrębne fotoreceptory ze światłoczułą melanopsyną w komórkach zwojowych siatkówki (ipRGCs) i wydzielanie melatoniny w szyszynce. Obniżenie poziomu czujności w nocy wynika z wysokiego poziomu melatoniny zwanej "hormonem ciemności". Zwiększonemu poziomowi melatoniny towarzyszy wyższy poziom senności, gorsza koordynacja wzrokowo-ruchowa, czy wydłużony czas reakcji. W artykule przedstawiono przegląd badań ekspozycji na światło o różnej barwie, które powodowało podniesienie poziomu czujności. Abstract. Level of vigilance, just like most vital functions of man, undergo fluctuations of circadian rhythm which are controlled by biological clock, which is localized in suprachiasmatic nucleus of hypothalamus. The distinct photoreceptor in the eye, melanopsin-containing intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs) and melatonin secretion in pineal gland play very important role in the process of regulating circadian rhythm. Decreasing of vigilance level during the night is an effect of melatonin high level which is called “hormone of darkness". Higher level of melatonin is accompanied by higher level of sleepiness, worse eye-hand coordination or longer reaction time. The article presents the review of studies on exposure to different color of light, which induced increase of vigilance level.( color of light and vigilance level). Słowa kluczowe: czujność, melatonina, ekspozycja na światło o różnej barwie Keywords: vigilance, melatonin, exposure to light of different color Wstęp Światło słoneczne jest jednym z najważniejszych regulatorów funkcji fizjologicznych człowieka związanych z rytmem okołodobowym. Odgrywa ono ogromną rolę dla funkcji wzrokowych człowieka, ale również dla tz[...]

Problems related to the angular resolution of the ILMD for GR index determination DOI:10.15199/48.2016.09.44

Czytaj za darmo! »

The article presents problems of angular resolution of a photometer matrix (imaging luminance measurement device - ILMD) used for glare rating GR determination based on luminance distribution measurements. The analysis was carried out, how the various measured parameters influence on the uncertainty of the GR index determination. Analysis and conducted experiments showed that in specific cases the impact of angular resolution on the result of the GR is completely negligible. Streszczenie. W artykule przedstawiono problemy rozdzielczości kątowej fotometru matrycowego przy wyznaczaniu wskaźnika olśnienia GR na podstawie pomiaru rozkładu luminancji. Przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych mierzonych parametrów na niepewność wyznaczania wskaźnika olśnienia GR. Analiza oraz przeprowadzone eksperymenty pokazały, że w szczególnych przypadkach wpływ rozdzielczości kątowej matrycy na wynik GR jest całkowicie pomijalny. (Problemy rozdzielczości kątowej miernika matrycowego przy wyznaczaniu wskaźnika olśnienia GR). Keywords: GR index, ILMD, matrix angular resolution Słowa kluczowe: wskaźnik olśnienia GR, matrycowy miernik luminancji, rozdzielczość kątowa matrycy Introduction Glare phenomenon is caused by the appearance of light sources of a very high luminance in the field of view. It occurs both on: the indoor and outdoor workplaces. It can cause different effects depending on the geometric and photometric parameters of a lighting system. Discomfort glare is the sensation of annoyance, while disability glare is the reduction in visibility caused by intense light sources in the field of view for a short but noticeable time. Glare limitation to a level appropriate to the visual task difficulty is an important measure of lighting quality. Unfortunately, glare as the lighting quality parameter may not always be assessed in an objective way in the working environment, although there are standardized requirements for it [1, 2]. In conditions [...]

Zagrożenie oczu i skóry promieniowaniem laserowym odbitym przy wybranych urządzeniach laserowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę pomiaru promieniowania laserowego odbitego na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia laserowe dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego związanego z tym promieniowaniem. Na przykładzie czterech stanowisk, dwóch wyposażonych w lasery neodymowe (Nd:YAG): przemysłowego (znakowanie laserowe) oraz laboratoryjnego (na którym symulowane były warunki niepoprawnego korzys[...]

Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań bezpieczeństwa fotobiologicznego 53 źródeł światła (świetlówek, żarówek halogenowych i źródeł ledowych) stosowanych do celów oświetleniowych. Pomiary emitowanego przez źródła promieniowania optycznego wykonano zgodnie z kryteriami i metodą badań zawartą w PN-EN 62471:2010. Spośród badanych źródeł żadne nie zaklasyfikowane zostało do grupy wysokiego ryzyka, natomiast do grupy ryzyka umiarkowanego zaklasyfikowano 11 źródeł stanowiących zamienniki żarówek: 5 halogenów i 6 źródeł ledowych. Abstract: The article presents results of a study on photobiological safety of 53 light sources (compact fluorescent tubes, halogens and LEDs) used for lighting. The measurements were carried out according to criteria and method described in EN 62471:2010. Among None of the studied sources were classified as high-risk, whereas 11, all incandescent lamps equivalents were classified as moderate risk sources: 5 halogens and 6 LEDs. (Photobiological safety of selected light sources used for lighting). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo fotobiologiczne, źródła światła, zagrożenie dla zdrowia, grupy ryzyka. Keywords: photobiological safety, light sources, health hazard, risk groups. Wstęp Promieniowanie optyczne w środowisku pracy zaliczane jest do czynników szkodliwych, gdyż nadmierna ekspozycja na to promieniowanie może powodować skutki szkodliwe dla zdrowia w odniesieniu do skóry i oczu. Z tego względu pracodawca jest zobowiązany do identyfikacji źródeł tego promieniowania na stanowiskach pracy oraz do dokonywania oceny ryzyka zawodowego [1, 2]. Zgodnie z zapisem rozporządzenia MPiPS w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne [2] ocenę taką można dokonać m.in. na podstawie informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi wyposażenia, co oznacza m.in. podanie przez producenta grupy ryzyka promiennika ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne. Do takiej i[...]

Podstawowe problemy realizacyjne instalacji Semi-Cave DOI:10.15199/48.2018.11.32

Czytaj za darmo! »

Na przestrzeni ostatnich lat jednym, z największych i jednocześnie najciekawszych osiągnięć informatycznych było stworzenie technologii pozwalającej na realizację wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality - VR). Najbardziej przyczynił się do tego przemysł rozrywkowy na czele z rosnącym rynkiem gier komputerowych oraz innych form rozrywki takich jak filmy czy animacje. Powstało wiele różnych implementacji wirtualnej rzeczywistości. Zaczynając od okularów, w których obraz wyświetlany jest przed oczyma osoby oglądającej, po wielościenne konstrukcje typu CAVE (ang. Cave Automated Virtual Environment) z obrazem rzutowanym z wielu źródeł [1-4]. Wirtualna rzeczywistość znalazła również swoje miejsce w laboratoriach, klinikach czy placówkach szkoleniowych. Przykładem tego typu wykorzystania są laboratoria rzeczywistości wirtualnej (w tym Semi-Cave) znajdujące się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB), zbudowane w ramach projektu Tech-Safe-Bio [5]. Projekt ten był z jednej strony znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia potencjału i jakości prowadzonych badań na rzecz ochrony życia i zdrowia pracowników. Z drugiej strony pozwolił na realizację laboratoriów z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy technologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów jakie występują przy realizacji instalacji typu CAVE. Instalacja tego typu jest droga, skomplikowana i zajmuje znaczną przestrzeń. Konsekwencje decyzji projektowych są w większości przypadków bardzo trudne do późniejszej zmiany. Jednocześnie instalacje takie są na tyle rzadko realizowane, że trudno korzystać z doświadczeń innych, pomimo bardzo bogatej bibliografii tematu. Autorzy rozwiązania z CIOP-PIB próbują podzielić się swoimi doświadczeniami z pierwszego okresu realizacji, aby pokazać jak skomplikowany i złożony jest to projekt. CAVE, CAVE2, Semi-Cave; projekcja tylna i przednia CAVE (ang. Cave Automat[...]

 Strona 1  Następna strona »