Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Nowak"

Effect of methyl metacrylate on the bond strength between denture base and acrylic teeth Wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia płyty protezy z zębami akrylowymi DOI:10.15199/62.2015.1.14


  Me metacrylate was applied onto an artificial acrylic teeth base attached then to denture base and polymerized at 50°C and 4 bar for 15 min. The bonds were studied for shearing strength and fracture type. The application of Me metacrylate resulted in threefold increase in the shearing strength value and a small decrease in no. of adhesive fractures. Określono wpływ metakrylanu metylu na wytrzymałość połączenia sztucznych zębów akrylanowych z tworzywem płyty protezy. Badania wykazały, że monomer zaaplikowany na powierzchnię zęba sztucznego przed przeprowadzonym procesem polimeryzacji przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości połączenia pomiędzy analizowanymi materiałami.Utrzymanie zębów w płycie protezy ruchomej jest zależne od materiału z którego wykonany jest ząb, sposobu przygotowania powierzchni zęba, rodzaju żywicy akrylanowej użytej do wykonania płyty protezy oraz procesu polimeryzacji1-3). Zęby używane do wykonania protez zębowych to głównie zęby akrylanowe, które mają zdolność adhezyjnego łączenia z płytą protezy3). Pomimo tego oddzielenie zębów od płyty protezy, zwłaszcza w odcinku przednim łuku zębowego, ma miejsce w 22-30% przypadków4). Jednym ze sposobów uzyskania lepszego połączenia substratów jest mechaniczne przygotowanie powierzchni zęba i poprzez wytworzenie mikroretencyjnych zagłębień zwiększenie rzeczywistej powierzchni kontaktu pomiędzy st[...]

 Strona 1