Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN PAMPUCH"

Kształcenie w inżynierii materiałowej: spojrzenie po latach

Czytaj za darmo! »

Odnosząc się do tekstu autorstwa S. Wojciechowskiego [1], redaktor tego specjalnego numeru "Inżynierii Materiałowej", K. J. Kurzydłowski napisał, że "aby [ten] artykuł zyskał odpowiednią wymowę i siłę oddziaływania zrodził się pomysł specjalnego zeszytu w całości poświęconego sprawie edukacji w zakresie inżynierii materiałowej w naszym kraju" z tekstami "osób o różnych zainteresowaniach badawczych, z różnych ośrodków akademickich oraz z różnych uczelni", co pozwoli na "zróżnicowanie prezentowanych doświadczeń". Autor niniejszego tekstu należy do osób zaangażowanych od lat w badania i kształcenie w Inżynierii Materiałowej, ale obecnie już nie bezpośrednio. Stąd niniejszy tekst jest spojrzeniem na ten problem z pozycji nieco oddalonej od bieżących spraw, dla dobra dyskusji nieuni[...]

Co tam, Panie, w inżynierii materiałowej, kompozyty trzymają się mocno?

Czytaj za darmo! »

Nawiązując do opracowanej z udziałem B. Ciszewskiego przed laty ekspertyzy [1] o perspektywach rozwoju i zastosowań kompozytów, S. Wojciechowski podjął inicjatywę przygotowania publikacji, które miały być spojrzeniem na drogę przebytą od tego czasu przez naukę i technikę w dziedzinie kompozytów. Prześledzenie rozwoju w czasie spraw, dyscyplin, materiałów jest istotnie często najlepszą pomocą dla zrozumienia istoty zagadnienia. Niniejsza publikacja dotyczy aktualnego stanu w dziedzinie kompozytów, w których decydującą rolę odgrywają składowe fazy ceramiczne. Wynika to zarówno z zakresu kompetencji autora, jak i znacznego wzrostu zainteresowania kompozytami o ceramicznych: osnowie i elementach wzmacniających (włókna, warstwy, ziarna) w ostatnich dziesięcioleciach. Obok rosnącej [...]

Immanentne i przyswojone własności zaawansowanych materiałów ceramicznych


  Pod własnościami immanentnymi rozumie się takie, które nie wynikają z działania jakiegoś czynnika zewnętrznego (czytaj - człowieka). Własności te w pierwszym rzędzie decydują o dziedzinie zastosowania materiałów. Typowym przykładem jest wykorzystanie immanentnych własności minerałów i skał skorupy ziemskiej dla wytwarzania klasycznych materiałów ceramicznych [1÷7]. Optymalne wykorzystanie immanentnych własności zaawansowanych materiałów ceramicznych wytwarzanych z syntetycznych lub głęboko przetworzonych surowców jest ważnym elementem współczesnej cywilizacji postindustrialnej. W wielu przypadkach wymaga to jednak przyswojenia materiałom nowych własności użytkowych za pomocą odpowiednich technologii [6, 8÷11]. Własności immanentne są przedmiotem zainteresowania głównie nauk podstawowych, natomiast własności przyswojone użytkowe są najczęściej owocem myśli inżynierskiej. Przez konfrontację własności immanentnych i przyswojonych można więc konkretnie przedstawić sposób myślenia i działania inżynierii materiałowej, która - według założeń i ogólnych definicji - zajmuje się relacjami między wiedzą z zakresu nauk podstawowych a myśleniem inżynierskim [12] . Własności immanentne a kategorie zaawansowanych materiałów ceramicznych Według standardowego modelu fizyki cząstek, własności materii zależą od oddziaływań (natury elektromagnetycznej) tworzących materię fermionów, takich jak protony, neutrony i elektrony. W przekładzie na język chemiczny oznacza to, że własności immanentne materiałów określa typ tworzonych przez elektrony walencyjne trwałych wiązań chemicznych. Nie wystarczają tu jednak tylko graniczne modele wiązań: metalicznych, kowalencyjnych i jonowych. W celu racjonalnego wyjaśnienia wpływu typu wiązań na własności substancji nieorganicznych i organicznych wprowadzono pojęcia elektroujemności pierwiastków [13]. Tak poszerzonym opisem typu wiązań posłużymy się tutaj, rozpatrując wpływ na stan elektronów walencyjnych i typ[...]

 Strona 1