Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Genowefa Zapotoczna-Sytek"

Rola autoklawizowanego betonu komórkowego w budownictwie mieszkaniowym

Czytaj za darmo! »

Minęło już ponad 80 lat w Europie, a ponad 50 w Polsce, odkąd zrealizowano pierwsze obiekty budowlane, przede wszystkim mieszkalne, z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)1). Przez te lata nastąpiły istotne zmiany zarówno w europejskim, jak i w polskim budownictwie, w których duży udział miały firmy wytwarzające autoklawizowany beton komórkowy i to zarówno te, które tę produkcję za[...]

60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) to jeden z najbardziej popularnych materiałów ściennych łączących w sobie cechy materiału konstrukcyjnego i izolacyjnego. Wprowadzenie tego materiału 60 lat temu, na rynek budowlany w Polsce było jedną z bardzo ważnych inicjatyw, wymagało ogromnego wysiłku wielu ludzi i w znaczący sposób przyczyniło się do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. W artykule przedstawiony zostanie rozwój produkcji betonu komórkowego w kraju, stan aktualny i przewidywane kierunki dalszego rozwoju. Zasadność dalszego rozwoju wynika z faktu, iż współczesne technologie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego, właściwości wyrobów, jak i zastosowanie w budownictwie "wpisują" się w uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Słowa kluczowe: beton komórkowy, materiał izolacyjno- konstrukcyjny, polska szkoła betonu komórkowego, dynamika produkcji, zrównoważony rozwój. Abstract 60 years of autoclaved aerated concrete in Poland Autoclaved Aerated Concrete (AAC) is one of the most popular wall materials combining features of construction and insulating materiał. Introduction of AAC, 60 years ago, to the construction market in Poland, was one of the most important initiatives, required a huge effort of many people and significantly contributed to reconstruction of the country from devastation of the war. In the paper development of production of autoclaved aerated concrete in the country, the current state and predicted directions of further development were presented. The reason of further development results from the fact that the modern technology of autoclaved aerated concrete, properties of products and applying them to building industry meets the reąuirements of sustainable development. Keywords: aerated concrete, insulating and structural material, the Polish school of aerated concrete, production dynamics, sustainable development. 1. Wprowadzenie Rok 1951 stanowi istotną datę w historii polskiego [...]

Autoklawizowany beton komórkowy na popiołach lotnych DOI:10.15199/33.2015.02.13


  Doświadczenia krajowe wykazały, że najbardziej racjonalnym i efektywnym sposobem zagospodarowania popiołów lotnych (ze spalania węgla) i gipsu (z mokrejmetody odsiarczania spalin) jest ich wykorzystanie do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Technologia popiołowa wytwarzania ABK była rozwijana od początku lat 60. XX w. wg polskich technologii i zamaszynowania. Wybudowano 11 wytwórni produkujących rocznie ok. 2 mln m3 ABK, utylizujących rocznie ok. 1 mln t popiołów. Ponadto zwyeksportowanych przez Polskę 36 wytwórni ABK, 12 było wg technologii popiołowych [1]. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. zużycie popiołów lotnych do wytwarzania ABK znacznie się zmniejszyło ze względu na: zaprzestanie produkcji przez zakłady najstarsze, w których nie opłaciło się odnawiać parku maszynowego oraz z powodu szerzących się w społeczeństwie poglądów o szkodliwości popiołów lotnych i wyrobów z ich zastosowaniem z uwagi na stężenie naturalnych pierwiastkówpromieniotwórczych (mimo że, jak wykazały wieloletnie badania, ich stężenie w ABK jest na takim poziomie, jak w wyrobach ceramicznych uważanych za najzdrowsze materiały budowlane). W takiej sytuacji niektórzy producenci wytwarzający ABK wg technologii popiołowych przestawili produkcję na technologię piaskową. Na zmniejszenie zużycia popiołów wpłynęło też wytwarzanie lżejszego ABK, a więc wymagającego mniejszej ilości popiołów. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju przez stosowanie surowców wtórnych, m.in. produktów z energetyki, wymaga zmiany tradycyjnego punktu widzenia oraz zmian ustawowych i organizacyjnych szczególnie w krajach, w których energetyka bazuje na paliwach stałych. W artykule, oprócz zagadnień dotyczących utylizacji popiołów lotnych do wytwarzania ABK w Polsce, przedstawiono skalę i sposób podejścia do zastosowania popiołów lotnych do wytwarzania ABK w Chinach [5]. Chiński rząd wprowadził przepisy i regulacje zabraniające stosowania gliny [...]

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Kijowie pt. "Energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne zalety budownictwa z autoklawizowanego betonu komórkowego" DOI:10.15199/33.2015.09.46


  Konferencja, która odbyła się 17 - 18 czerwca 2015 r. w Kijowie, stanowi kontynuację konferencji organizowanych co 2 lata od 2005 r. przez środowisko naukowe Kijowa. Tegoroczna VI Konferencja została zorganizowana przez Ukraiński Naukowo-Badawczy i Projektowo- Konstrukcyjny InstytutMateriałów i Wyrobów Budowlanych (NIICMI) oraz Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (BAAT) pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa Mieszkaniowego iGospodarki KomunalnejUkrainy. W konferencji uczestniczyło 165 osób z Ukrainy, Polski, Białorusi i Rosji. Tematyka sesjimerytorycznych obejmowała: - przegląd rynku betonu komórkowego na Ukrainie i w wybranych krajach; - zagadnienia technologiczne,wtym: surowce stosowane do wytwarzania betonu komórkowego (omawiano przede wszystkim środki porotwórcze - proszki i pasty oraz poryzację za pomocą środków pianotwórczych), a także prognozowanie właściwości autoklawizowanych materiałów; - rozwiązania obiektów budowlanych z zastosowaniem ścian jednomateriałowych z betonu komórkowego i wielowarstwowych ze zwróceniem uwagi na zastosowanie betonu komórkowego gęstości D300 i D150. Omawiano zastosowanie lekkich odmian ABK w sejsmicznych rejonach Ukrainy, zagadnienia konstrukcyjne, wykończeniowe, cieplno-wilgotnościowe i dotyczące trwałości. Podkreślano zalety rozwiązań obiektów z zastosowaniem ABK z uwagi na energooszczędność, ekonomikę i ekologię, ale też zwracano uwagę na możliwość występowania wad i usterek przy realizacji obiektów, wynikających z błędów popełnionych na etapie projektowania oraz z niskiej kultury technicznej w wykonawstwie i nieprawidłowej eksploatacji obiektów; - wykorzystanie odpadów autoklawizowanego betonu komórkoweg[...]

Trwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle polskich doświadczeń DOI:10.15199/33.2019.09.01


  Trwałość obiektów budowlanych zależy od właściwości stosowanychmateriałów, jakości wykonawstwa i projektu, utrzymania budowli oraz rodzaju oddziaływań środowiskowych i ich intensywności. Zwykle uważa się, że trwałość to stabilność właściwości materiałów, wyrobów, obiektów.Metoda jej określania, mimo wieloletnich badań, nie została dotychczas jednoznacznie uzgodniona.Wliteraturze mało jest badań charakteryzujących właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w funkcji jego wieku. Wartykule zaprezentuję badania trwałości betonu komórkowego przeprowadzone w Polsce w następujących latach: 1961 - 1971; 1999 - 2002 i 2017 - 2018. Badania prowadzone w latach 1961 - 1971 [4, 13] Badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody z niego wykonane głównie w budynku doświadczalnymoraz w kilku budynkach mieszkalnych. Badaniom poddanoABK typowy dla tego okresu, czyli odmiany 07 (700) i cięższy, wyprodukowany wg technologii z kruszywem piaskowym oraz popiołowym. ABK do badań pobierano z poszczególnych zakładów. Materiał ten, po zabezpieczeniu od góry przed opadami atmosferycznymi, składowano w warunkach polowych. Wchwili pobierania do badań określano jego właściwości tzw. zerowe. W każdym następnym roku (w ciągu 8 - 9 lat starzenia), właściwości te były sprawdzane, a uzyskane wyniki porównywano z wynikami zerowymi. Badania prowadzono wg obowiązujących wówczas norm. Sprawdzeniu podlegały: gęstość; wytrzymałość na ściskanie; skurcz; mrozoodporność; współczynnik przewodzenia ciepła λ; sorpcja oraz podciąganie kapilarne. W celu ustalenia przyczyn zachowania się betonu komórkowego w czasie starzenia przeprowadzono również badania składu fazowego i struktury porowatości. Była to pierwsza próba powiązania właściwości fizycznych ze składem fazowym betonu komórkowego produkowanego na skalę przemysłową i poddanego procesowi starzenia w warunkach polowych. Badania składu fazowego wykonano za[...]

Najnowsze wyniki badań ogniowych ścian z betonu komórkowego

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie zarówno do Prawa budowlanego jak i do Dyrektywy 89/106/EWG sześciu podstawowych wymagań, jakie musi spełniać obiekt budowlany, wśród których jest bezpieczeństwo pożarowe, jednoznacznie określiło rolę bezpieczeństwa pożarowego w procesie budowlanym. Podstawowe przepisy podane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow[...]

Czy można stosować elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego do ścian piwnic?

Czytaj za darmo! »

Jeżeli sięgnąć do historycznych już dzisiaj krajowych dokumentównormalizacyjnych dotyczących elementówdrobnowymiarowych z betonu komórkowego (ABK), znajdujemy tam przy opisie zakresu i warunków stosowania sformułowanie, iż elementy te stosuje się w częściach naziemnych budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 50 cm (z wyjątkiem ścian wewnętrznych) od poziomu terenu, po odizolow[...]

Promieniotwórczy beton komórkowy?

Czytaj za darmo! »

Panuje przekonanie, że beton komórkowy charakteryzuje się wysoką promieniotwórczością. Taka opinia wynika z braku wiedzy na ten temat, a czasami jest skutkiem świadomej manipulacji. A przecież w naszym otoczeniu znajduje się wiele różnych źródeł promieniowania. Wszystko, co nas otacza, ma własną naturalną radioaktywność i promieniuje.Dopóty, dopóki nie są przekroczone określone poziomy promieniowania jonizującego, nie ma powodów do obaw, gdyż organizmy wykazują zdolność do samonaprawienia powstałych zniszczeń. Z kolei uważa się, że zbyt zaniżone poziomy promieniowania również nie są pożądane, gdyż mogą przyczyniać się do żywiołowego rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów. Istotne znaczenie dla istot żywych mają dwie składowe promieniowania jonizującego: promieniowanie gamma, działające na całe ciało, oraz alfa - działające na układ oddechowy. Źródłami promieniowania gamma wewnątrz budynku są naturalne pierwiastki promieniotwórcze znajdujące się w wyrobach budowlanych produkowanych z surowców i odpadów pochodzenia mineralnego oraz zawarte w podłożu gruntowym, a także część promieniowania kosmicznego, przenikającego przez ściany, dach i stropy. BEZPIECZNE I NIEBEZ[...]

Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu PN-B-19503:2004. Część 2. Badania


  Po wycofaniu PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki z aktualnego zbioru Polskich Norm, podstawą oceny zgodności belek stropów gęstożebrowych jest PN-EN 15037-1:2008 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1. Belki, wprowadzona do krajowej normalizacji w języku oryginału (angielskim). Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów i odbiorców (do czasu opracowania dokumentacji zgodnej z PN-EN 15037-1:2008 (oryg.), obecnie niektórzy projektanci dokumentacji stropów TERIVA dokonali nowelizacji stosowanej dotychczas dokumentacji dotyczącej belek kratownicowych (wpostaci aneksu). Ustalono niezbędne (dodatkowe wg normy PN-EN 15037-1:2008 (oryg.)) wymagania, które powinny być spełnione. Dotyczą one przede wszystkim potrzeby sprawdzenia stanu granicznego nośności belek dla warunków montażu stropu i określeniamaksymalnego rozstawu podpór montażowych belek. W efekcie, dotychczasowe wymagania, jakim powinny odpowiadać belki kratownicowe, zostały uzupełnione o sprawdzenie: ● nośności belki na zginanie; ● nośności belki na ścinanie, ● ugięcia belki. Wymagania i badania z tym związane zostały szczegółowo określone w Załączniku H Badanie w celu wyznaczenia podpór montażowych do PN-EN 15037-1:2008. W celu przeprowadzenia badań i dokonania oceny zgodności przez producenta, w zakresie objętym wymaganiami Załącznika H normy PN-EN 15037-1, konieczne jest podanie dla belki stropowej znajdującej się w fazie montażu stropu: ■ zaprojektowanego, maksymalnego rozstawu podpór montażowych; ■ wielkości przyjętych obciążeń działających na belkę w fazie montażu stropu, tj. ciężaru własnego belki (Gpl), ciężaru pustaków (Gb) oraz ciężaru betonu układanego na budowie (Qco[...]

Polskie normy dotyczące autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wyrobów z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2015.03.10


  W artykule przedstawiono aktualne normy dotyczące podstawowych surowców stosowanych przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz zharmonizowane normy na wyroby (elementymurowe i prefabrykowane elementy zbrojone). Beton komórkowy jest produkowany z zastosowaniem spoiw hydraulicznych i powietrznych, takich jak cement i/lub wapno, w połączeniu z drobnoziarnistym materiałem na bazie krzemionki (głównie piasków i popiołów lotnych), środkiem porotwórczym, wodą i ewentualnie dodatkami. Jest on poddawany obróbce hydrotermalnej w wysokociśnieniowych autoklawach. Najczęściej stosowany jest podział betonu komórkowego w zależności od rodzaju stosowanego kruszywa (technologie piaskowe i technologie popiołowe). Technologie wytwarzaniaABK opisano w [1]. Normy na surowce do produkcji ABK Cement - PN-EN 197-1:2012 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zwykle stosowane są cementy portlandzkie CEM I oraz cementy portlandzkie z wybranymi dodatkami mineralnymi, ściślej cement CEM II/A-V (z dodatkiem mineralnym w postaci popiołu krzemionkowego w ilości do 20%). Zastosowanie doABK cementów z większą ilością popiołów, z innymi dodatkami mineralnymi, wymaga przeprowadzenia badań wdrożeniowych i wyboru cementu o optymalnym składzie. Wapno palone - PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. Najkorzystniejsze jest stosowanie wapna wapniowego 90 (symbol CL90), ewentualnie wapna wapniowego 80 (symbol CL80). Można wykorzystywać również suche wapno pokarbidowe - produkt odpadowy powstający przy produkcji acetylenu. Jego właściwości[...]

 Strona 1  Następna strona »