Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Olszewski"

Tekla Structures - współpraca dzięki BIM


  Tekla Structures jest samodzielnym systemem BIM, obejmującym cały proces strukturalnego projektowania. Wprogramie znajdują się rozwiązania nie tylko dotyczące konstrukcji stalowych, lecz również żelbetowych montowanych z prefabrykatów i elementów zbrojonych na budowie. Za pomocą tego przystępnego narzędzia w intuicyjny sposóbmożna projektować różne konstrukcje: od budynkówmieszkalnych, przemysłowych aż do obiektów użyteczności publicznej i sportowych. Pracę rozpoczyna się od "zbudowania" przestrzennej konstrukcji z wykorzystaniem informatycznych narzędzi projektowych. Taki model 3D jest podstawą do wykorzystania zalet technologii BIM. Model traktuje się jako bazę danych, której składowe (elementy konstrukcji) gromadzą i spajają wszystkie informacje o powstającej budowli (rysunek 1). Dokładne, wirtualne odzwierciedlenie struktury ułatwia dobór optymalnego rozwiązania. Jak wspomniano w ostatnim artykule z cyklu "Innowacje w procesie inwestycyjnym" (Materiały Budowlane nr 8/2013), błędy popełnione podczas projektowania, a które pojawią się dopiero podczasmontażu, są bardzo kosztowne. Dzięki narzędziom dostępnym w Tekla użytkownik może odnaleźć błędy i wyeliminować je jeszcze w wirtualnym modelu, oszczędzając czas i pieniądze. Współcześnie realizowane konstrukcje często zawierają elementy z różnych materiałów. W jednym projekcie Tekla Structures można łączyć elementy stalowe, żelbetowe, aluminiowe itd. Programpozwalanadodawanieprętówzbrojeniowychręcznielub za pomocą automatycznych komponentów. Zbrojenie jest w pełni modyfikowalne przez użytkownika, który może dostosować m.in. grubość otuliny, średnicę czy rozstaw prętów w elem[...]

Przykłady wykorzystania BIM w budownictwie mostowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje mostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy przedstawicieli różnych branż i pokonywania problemów dotyczących m.in. obiegu informacji, a także szybkiego oddania do użytkowania. W przypadku tego typu budowli niezbędna jest więc wydajna technologia, która usprawni realizację inwestycji. Modelowanie Informacji o Budowli (BIM) to obecnie najbardziej zaawansowana technologia stosowana na wszystkich etapach cyklu życia inwestycji, umożliwiająca obniżenie kosztów, oszczędność czasu, a także poprawę efektywności projektowania i konstruowania.Przykłady wykorzystania BIM w projektach mostowych można znaleźć na cały[...]

Polskie projekty w konkursie Tekla Global BIM Awards 2016 DOI:


  Tekla Global BIM Awards to międzynarodowy konkurs, organizowany od siedmiu lat, którego celem jest promowanie projektów zrealizowanych z wykorzystaniem Modelowania Informacji o Budowli (BIM) oraz oprogramowania Tekla Structures.W2016 r. nagrodzono projekty w następujących kategoriach: obiektów komercyjnych, publicznych, przemysłowych, infrastrukturalnych, sportowych oraz projekty studenckie. W edycji globalnej udział wzięli zwycięzcy z poszczególnych krajów. Polskę reprezentowały: CONSTRAVIASp. z o.o., RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. oraz studenci Politechniki Łódzkiej.wykorzysta- Polskie projekty w konkursie Tekla Global BIM Awards 2016 Tekla Global BIM Awards to międzynarodowy konkurs, organizowany od siedmiu lat, którego celem jest promowanie projektów zrealizowanych z wykorzystaniem Modelowania Informacji [...]

Praktyczne wykorzystanie BIM w mostownictwie DOI:


  Konstrukcjemostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i rozwiązywania problemów wynikających z obiegu informacji, dokładności oraz krótkiego czasu wykonania. Niezbędna jest też wydajna technologia, która przyspieszy realizację inwestycji, np. Modelowanie Informacji o Budowli (BIM). Założeniem BIM jest rozpatrywanie procesu powstawania konstrukcji jako całości – od fazy planowania oraz wczesnego etapu projektowania przez produkcję aż do montażu czy rozbiórki. BIM umożliwia[...]

Analiza czynników determinujących jakość wód powierzchniowych zlewni Samicy Stęszewskiej przy wykorzystaniu modelu MIKE BASIN

Czytaj za darmo! »

Artykuł podejmuje tematykę jakości wód powierzchniowych w aspekcie identyfikacji głównych czynników na nią wpływających. Na przykładzie wybranej zlewni (Samicy Stęszewskiej) Autorzy dokonali analizy trendu zmian wielkości zanieczyszczeń Samicy w latach 1998-2005, a także określili wpływ poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na stan jakościowy wód powierzchniowych. Posłużono się przy tym o[...]

BIM w praktyce: projekt świetlika B Dworca Łódź Fabryczna DOI:


  W 2007 r. Rob Krier, światowej sławy urbanista pochodzący z Luksemburga, przedstawił koncepcję modernizacji centrumŁodzi. Był to pierwszy krok do opracowania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów o powierzchni ok. 100 ha znajdujących się w śródmieściu. Pod nazwą "Nowe CentrumŁodzi" (NCŁ) kryje się ok. pięćdziesięciu powiązanych ze sobą inwestycji o łącznej wartości 4,7 mld zł, realizowanych przez różne podmioty. Projekt ma na celu ożywienie sercamiasta, rewitalizację historycznych budynków oraz co najważniejsze przywrócenia gomieszkańcom przez różnego rodzaju udogodnienia przyjazne dla pieszych. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środkówMiasta Łódź. Jednymz istotnych czynnikówstojących na przeszkodzie modernizacji centrum była linia kolejowa przecinająca przestrzeń miasta.Należałowięc tak przeorganizować śródmieście, aby nie ograniczyć przepustowości tegoważnegowęzła komunikacyjnego. Osiągnięto to przez popr[...]

Elektryczny tomograf pojemnościowy EVT4 DOI:10.15199/13.2015.7.2


  Elektryczna tomografia pojemnościowa (Electrical Capacitance Tomography - ECT) jest techniką diagnostyczną umożliwiającą wizualizację przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętości [1]. Rozkład przenikalności elektrycznej w przekroju bądź w przestrzeni trójwymiarowej jest rekonstruowany z pomiarów pojemności wzajemnej elektrod powierzchniowych otaczających badaną objętość. Różnica wartości przenikalności dla różnych substancji biorących udział w procesie chemicznym umożliwia wizualizacje i monitorowanie zachodzących zjawisk. Inżynieria chemiczna i procesowa to podstawowe obszary zastosowania ECT. Przy użyciu systemu ECT możliwa jest wizualizacja, analiza i kontrola procesów dynamicznych, takich jak przepływy wielofazowe, dynamika płynów, spalanie, fluidyzacja, mieszenie w reaktorach chemicznych i transport pneumatyczny [2]. Prosta konstrukcja czujnika, składającego się z elektrod powierzchniowych otaczających obiekt, pozwala na stosunkowo łatwą i mało kosztowną instalację na stanowiskach doświadczalnych bądź przemysłowych. Zaletą ECT jest wysoka rozdzielczość czasowa, czyli wysoka liczba obrazów na sekundę. Szersze stosowanie ECT jest jednak ograniczone ze względu na niską rozdzielczość przestrzenną i umiarkowaną czułość [1]. Nowe wyspecjalizowane metody pomiaru niskich pojemności będą musiały zwiększyć czułość, co umożliwi zwiększenie liczby elektrod, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie częstotliwości próbkowania przestrzennego. Rozwój systemów ECT był poruszany w wielu artykułach [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Referowana niska czułość i niewystarczająca liczba klatek na sekundę wskazują, że nowe działania powinny być nakierowane na rozwój sprzętu. Jednym z motywów opracowania nowszej konstrukcji w stosunku do tomografu pojemnościowego ET3 [9] było opracowanie systemu modułowego, który mógłby być ulepszany poprzez wymianę kart. Wraz z rozwojem układów elektronicznych możliwe będzie zastosowani[...]

Electrical Capacitance Tomograph ET3

Czytaj za darmo! »

Computed tomography is one of the fundamental diagnostic instruments in medical imaging. Image reconstruction based on specific physical properties measurements, allows for 2-3D visualisation of human anatomical structures. Most commonly used in medicine is roentgen’s computed tomography, which presents the structures diverse in case of ability to bloc Xray beam. X-ray tomography is po[...]

 Strona 1  Następna strona »