Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Marcinczak"

Modelowanie procesu gięcia na zimno dwuteowników walcowanych DOI:10.15199/33.2016.05.48


  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące gięcia ciągłego na zimno dwuteowych kształtownikówstalowych. Za pomocą analiz numerycznych wyznaczono naprężenia pozostałe po procesie gięcia na zimno. Porównano założenia teoretyczne z wynikami z modeli numerycznych. Słowa kluczowe: gięcie na zimno, naprężenia własne, MES.Konstrukcje stalowe o zakrzywionych kształtach są powszechnie stosowane w budownictwie, m.in. w obiektach przemysłowych i halach oraz w mostownictwie. Użycie łukowych bądź parabolicznych przekryć poprawia estetykę konstrukcji oraz jest uzasadnione ekonomicznie, ze względu na korzystny rozkład sił wewnętrznych w ustrojach. W mostownictwie wygięcie elementu służy najczęściej jako podniesienie wykonawcze. Krzywizny elementów osiąga się przez formowanie na zimno. W artykule omówiono technologię formowania na zimno stalowych kształtowników dwuteowych, przedstawiono podejście teoretyczne oraz modele numeryczne procesu gięcia utworzone w środowisku ABAQUS [1]. Elementy stalowe zazwyczaj formuje się na zimno za pomocą trójpunktowego zginania. W praktyce maszyna do gięcia jest wyposażona w cztery wałki - dwa zewn[...]

Analizy numeryczne wpływu styku szyn na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych DOI:10.15199/33.2016.05.49


  W artykule przedstawiono wpływ styku szyn podsuwnicowych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środniku. Zaprezentowano analizy numeryczne i porównano wyniki uzyskanych wartości naprężeń z sytuacją przejazdu koła suwnicy po szynie ciągłej. Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, belka podsuwnicowa, analiza numeryczna.Koło suwnicy przejeżdżające po stalowej dwuteowej belce podsuwnicowej wywołuje w górnej części środnika lokalne naprężenia ściskające σz oraz ścinające τxz, niezależne od wartości podłużnych naprężeń ściskających (rysunek 1). PN-EN 1993-6:2009 [5] oraz PN-B-03200:1990 [4] zawierają wytyczne do wyznaczenia wartości naprężeń σz w sytuacji, kiedy koło suwnicy porusza się po ciągłej szynie podsuwnicowej. Nie ma natomiast wytycznych normowych, jak należy rozpatrywać sytuację przejazdu koła suwnicy przez miejsce styku szyn podsuwnicowych. W artykule zaprezentowano analizy numeryczne, na podstawie których wyznaczono wartości lokalnych [...]

Porównanie wyników badań belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie z analizami numerycznymi DOI:10.15199/33.2016.09.27


  W artykule przedstawiono porównanie wyników badań doświadczalnych belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie za pomocą materiałów kompozytowych z analizami numerycznymi wykonanymi w środowisku ABAQUS. Przedmiotem badań były belki żelbetowe, które różniły się sposobem wzmocnienia na ścinanie. Parametremzmiennymbyła szerokość paskówmat kompozytowych. Porównano wartości ugięć pomierzonych podczas badań z wartościami otrzymanymi z obliczeń numerycznych oraz mechanizmy zniszczenia. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, wzmocnienie, MES.Analizy numeryczne konstrukcji żelbetowych są zagadnieniem złożonym ze względu na trudności w poprawnym zamodelowaniu zachowania się betonu. Podczas ściskania beton od początku wykazuje nieliniowość, a przy rozciąganiu ulega szybkiemu rozerwaniu. W artykule przedstawiono modele numeryczne belek żelbetowych poddanych wzmocnieniu za pomocą materiałów CFRP. Otrzymane wyniki uzyskane za pomocą modeli numerycznych porównano zwynikami z badań elementów rzeczywistych. Badania laboratoryjne Przedmiotem badań były dwie belki żelbetowe wzmocnione na ścinanie za pomocąmateriałówCFRP, owymiarach przekroju poprzecznego 150 x 250 mm i długości 2020mm. Belki zazbrojono czterema prętami∅ 12mm,wykonanymi ze stali żebrowanej gatunku St500S i strzemionami ∅6 mm ze stali gładkiej (rysunek 1). Belki różniły się sposobem wzmocnienia na [...]

Wpływ długich żeber poprzecznych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środnikach stalowych belek podsuwnicowych DOI:10.15199/33.2017.02.13


  Stalowe belki podsuwnicowe, w porównaniu z innymi rodzajami konstrukcji budowlanych, pracują w bardzo złożonych warunkach obciążeniowo-wytężeniowych. Istotny z punktu widzenia ich nośności jest cykliczny charakter obciążeń. Jego konsekwencją są liczne pęknięcia i uszkodzenia w tych belkach [4]. Szczególnie narażone są środniki dwuteowych belek podsuwnicowych, które wzmacnia się przez zastosowanie żeber poprzecznych. W środnikach występują złożone stany naprężeń wywołane zginaniem ogólnym (σx, τxz) oraz obciążeniemskupionymodmimośrodowego nacisku koła suwnicy, powodując lokalne naprężenia σz, x, σ0, x, τ0, xz. Na wytężenie środnika mają także wpływ styki montażowe szyn podsuwnicowych, wśród których wyróżnia się styk prostopadły, ukośny, przesunięty [2, 5]. Podczas wielu lat eksploatacji stalowych belek podsuwnicowych zaobserwowano liczne pęknięcia zmęczeniowe środników stalowych, a najczęstsze ich lokalizacje pokazano na rysunku 1 [7]. Można wyróżnić pęknięcia: poziome 1 tuż pod brzegiem spoin pasowych; poziomewsamych spoinach pasowych 2; ukośne [...]

Uszkodzenia żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego


  Wartykule przedstawiono uszkodzenia prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego. Opisano występujące uszkodzenia elementów oraz przyczyny ich powstania. Przedstawiono wyniki analiz obliczeniowych. Stan techniczny oraz wymagania co do nośności elementów konstrukcyjnych powodują, że w chwili obecnej estakada zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Zaproponowano koncepcję ograniczenia obciążeń użytkowych oraz naprawy i wzmocnienia elementów nośnych. Słowa kluczowe: beton, trwałość, uszkodzenia, naprawa.Prefabrykowana estakada żelbetowa długości 198 m i powierzchni ok. 3400 m2 powstała w latach 70. ubiegłego wieku i służyła do komunikacji pieszejmiędzy pawilonami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na parterze oraz obiektamimieszkalnymi trzech 16-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Pod estakadą znajdują się garaże i parking. Obiekt jest wykonany z prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych w technologii Unifikacja Wrocławska 1970 - 1972 o wymiarach 24 × 150 × 600 cm, belek (rygli) o przekroju 40 × 50 cm oraz słupów o przekroju 40 × 40 cm. Nawierzchnię estakady stanowi zdylatowana posadzka z lastryko wykonana na dwóch warstwach papy i gładzi cementowej. Konstrukcja została podzielona dylatacjami na 7 odcinków w kierunku podłużnym długości: 24, 30, 24, 30, 30, 42 oraz 18m.Wosiach dylatacji wykonano podwójne rygle i słupy. Niektóre z dylatacjimają widoczny odstępmiędzy ryglami i słupami, natomiast w innych jest on zabetonowany. Rodzaj uszkodzeń obiektu Obecnie estakada ma ponad 40 lat i jest intensywnie użytk[...]

Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową DOI:10.15199/33.2018.04.35


  Naprężenia własne (resztkowe, rezydualne) to wewnętrzne naprężenia w materiale i elemencie niezależnie od występujących obciążeń zewnętrznych. Samorównoważą się one w taki sposób, że suma naprężeń ściskających i rozciągających w danym przekroju elementu wynosi zero. Naprężenia własnemuszą więc spełniać następujące warunki równowagi: ∫∫Aσ - dA = 0 (1) ∫∫Aσ - y - dA = 0 (2) gdzie: A - pole przekroju elementu; σ - składowa naprężenia własnego, normalna do przekroju A; y - współrzędna określająca odległość od płaszczyzny neutralnej. Niemal wszystkie procesy produkcyjne konstrukcji stalowych powodują naprężenia własne. Dodatkowo, naprężenia te mogą powstawa[...]

Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno DOI:10.15199/33.2018.04.36


  Metoda cyfrowej korelacji obrazu DIC (Digital Image Correlation) stosowana jest do optycznych, bezinwazyjnych pomiarów rozkładu składowych przemieszczeń na powierzchni badanego elementu oraz wyznaczania na ich podstawie składowych odkształcenia i naprężenia. Polega na identyfikacji na badanej powierzchni zmian wymiarów odcinków oraz położenia punktów w stanie przed i po obciążeniu elementu.Wykorzystywane są zdjęcia zrobione jednocześnie przez dwie kamery cyfrowe. Pierwsze tzw. bazowe wykonywane jest przed obciążeniem, a kolejne podczas obciążania.Przed przystąpieniemdo badania element należy odpowiednio przygotować i przeprowadzić kalibrację urządzenia wg wytycznych producenta [1]. Dokładnośćmetody zależy odwymiarówobszaru pomiarowego oraz liczby zastosowanych kamer.Wanalizowanym przykładzie dokładność pomiarów wydłużenia wynosiła ± 0,1%. Badania doświadczalne punktowego gięcia na zimno Badania wykonano w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocła[...]

 Strona 1