Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz SOSNOWSKI"

Kierunek rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych w aglomeracji miejskiej


  Planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych jest procesem skomplikowanym i zarazem odpowiedzialnym. Ciągły rozwój techniki powoduje, że koncepcje rozbudowy i modernizacji niejednokrotnie są korygowane, aby w sposób optymalny wykorzystać dostępne rozwiązania. RWE Stoen Operator jako jeden z liderów we wdrażaniu nowych technologii, dąży do wykorzystywania ich potencjału w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, w którym coraz większą rolę odgrywają niezawodność dostaw i jakość energii elektrycznej. Istotną wartością jest także ekonomia podejmowanych działań i decyzji - pozyskiwanie szczegółowej wiedzy o stanie pracy poszczególnych elementów systemu, które mogą zaprocentować także optymalizacją stopnia ich wykorzystania. Ogólne informacje o inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Inteligentne sieci elektroenergetyczne (IS E), nazywane powszechnie smart power grids lub smart grids, zgodnie z definicją Europejskiej Platformy Technologicznej [10] to sieci, które muszą być elastyczne, czyli możliwie najlepiej spełniać oczekiwania klientów i dostosowywać się do zmian tych oczekiwań. IS E z założenia są łatwo dostępne, a więc umożliwiają połączenie wszystkich użytkowników, nie tylko odbiorców, a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i wysoce wydajnej lokalnej generacji, o zerowej lub niskiej emisji dwutlenku węgla. Kolejną kwestią jest wysoka niezawodność, rozumiana jako zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa dostaw. W IS E dzięki automatyzacji sieci SN i nN oraz zwiększeniu obserwowalności sieci, możliwe jest samoczynne lokalizowanie i eliminowanie uszkodzeń. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do sieci inteligentnej musi być ekonomicznie uzasadniona, co można uzyskać m.in. przez efektywne zarządzanie energią oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak zarządzanie stroną popytową (demand side management) i zarządzanie popytem (demand response). Inteligentne sterowanie pozwoli dostosować godz[...]

Wymagania techniczne dla sterowników telemechaniki w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych SN na przykładzie Warszawy DOI:10.15199/74.2015.3.17


  W artykule przedstawiono aktualne spojrzenie na wymagania techniczne, jakie w ocenie RWE Stoen Operator powinny spełniać urządzenia telemechaniki, przeznaczone do inteligentnych sieci elektroenergetycznych SN. Rozważania bazują na przykładzie obszaru działania spółki, jakim jest Warszawa. Istnieją pewne różnice pomiędzy środowiskiem urządzeń pracujących na stacjach 110 kV/SN oraz w głębi sieci SN, które zostaną omówione w artykule. Rozwój gospodarki wymaga ciągłej poprawy jakości parametrów dostarczanej energii elektrycznej, w tym ciągłości jej dostaw. Odzwierciedleniem potrzeby poprawy niezawodności jest plan Urzędu Regulacji Energetyki, mający na celu wprowadzenie regulacji jakościowej w 2016 r. Następstwem będzie uzależnienie stawek taryfowych operatorów systemów dystrybucyjnych od uzyskanych popraw wskaźników niezawodności takich jak SAIDI (System Average Interruption Duration Index) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Wprowadzenie regulacji jakościowej będzie bez wątpienia silnym bodźcem przede wszystkim do intensyfikacji automatyzacji sieci średniego napięcia, która jest jednym z podstawowych sposobów poprawy niezawodności. Zanim jednak zostaną jasno określone i potwierdzone zasady nowego modelu regulacyjnego, trudno wymagać, aby operatorzy systemów dystrybucyjnych przedstawili ostateczne specyfikacje, określające wymagania techniczne oraz funkcjonalne urządzeń telemechaniki, które będą chcieli instalować w przyszłości w swoich sieciach. Pojawiają się również głosy producentów, którzy twierdzą, że chcąc zaoferować urządzania dostosowane do potrzeb OSD, potrzebują czasu na wdrożenie nowych funkcji, testowanie urządzeń oraz na potwierdzenie jakości odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Obecnie jedynymi wskazówkami są specyfikacje przewidziane dla pilotażowych wdrożeń, które jednak nie są wystarczające. Artykuł jest odpowiedzią RWE Stoen Operator na oczekiwania dostawców w tym zakresie. Autorzy chcą p[...]

Modernizacja istniejącej stacji SN/nN do standardu smart grid - kolejne doświadczenia RWE Stoen Operator DOI:


  Zarówno budowa nowych stacji w wersji smart, jak i modernizacja istniejących, stanowi pierwszy i kluczowy element rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Obiekty te, a przede wszystkim ich nowe wyposażenie, pozwalają na samoistną adaptację poszczególnych gałęzi sieci elektroenergetycznej do zmieniającego się obciążenia, przy zachowaniu wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej i niezawodności dostaw. RWE Stoen Operator uznaje, że prawdziwą inteligentną siecią elektroenergetyczną (smart grid), będzie sieć integrująca zadania związane z zapewnieniem jakości i pewności zasilania z funkcjonalnościami, umożliwiającymi świadome i efektywne korzystanie z energii elektrycznej przez naszych klientów. W ramach prac nad modernizacją[...]

Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.01.44

Czytaj za darmo! »

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie redukcji emisji spalin i hałasu spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań w stosunku do paliw konwencjonalnych, w szczególności w dziedzinie transportu. Należy wspomnieć, iż problem został zauważony także przez europejskie organy władzy, które w 2014 roku wydały dyrektywę 014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [1]. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do ustanowienia krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W związku z tym, Rada Ministrów w Polsce przyjęła dnia 29 marca 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2]. Wprowadzają one założenia funkcjonowania transportu opartego na paliwach alternatywnych tj. energii elektrycznej, gazie ziemnym i wodorze. Jednym z kluczowych postanowień zawartych w Krajowych Ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2] jest stworzenie regulacji prawnych i wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne. Należy bowiem pamiętać, że rozwój elektromobilności oraz wzrost liczby pojazdów zasilanych m.in. gazem ziemnym nie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale także autobusów elektrycznych, funkcjonujących w ramach transportu publicznego na terenie gmin. Powyższe zagadnienie zostało zawarte w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych [3] (zwanej dalej Ustawą). W niniejszym artykule poddano analizie wyłącznie, wykorzystanie w ramach transportu publicznego pojazdów elektrycznych. Zgodnie z art.36 ust.1 Ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego, zamieszkana przez co najmniej 50 tysięcy osób, będzie zobligowana do posiadania w swej flocie transportu zbiorowego 30% autobusów zeroemisyjnych. Realizacja tak postawionych celów jest wyzwaniem dla lokalnych organów administracji, operatorów transportu publ[...]

 Strona 1