Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz KORZONEK"

Analiza porównawcza zakresów stabilności wybranych estymatorów prędkości silnika indukcyjnego typu MRAS DOI:10.15199/48.2018.05.16

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilku dekadach bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi (SI) przyciągają uwagę ze względu na wiele zalet takich jak: niższe koszty, zmniejszenie miejsca dysponowanego na napęd (mniejsza liczba kabli i czujników), większa niezawodność, zwiększona wytrzymałość mechaniczna oraz możliwość pracy w nieprzyjaznym środowisku. Istotną cechą takich układów jest konieczność estymacji zmiennych stanu silnika indukcyjnego. W literaturze zaproponowanych zostało wiele metod oraz technik estymacji dla bezczujnikowych układów sterowania SI [1-3]. Szczegółowy podział metod estymacji prędkości silnika indukcyjnego został przedstawiony w [4]. Najczęściej analizowaną w literaturze grupą są metody algorytmiczne, do których można zaliczyć obserwatory zmiennych stanu (w szczególności adaptacyjny obserwator pełnego rzędu - AFO - Adaptive Full Order Observer) [5], filtr Kalmana [6] oraz symulatory zmiennych stanu (zwłaszcza estymatory typu MRAS - Model Reference Adaptive System) [7-13]. Estymatory typu MRAS wykorzystują technikę układów adaptacyjnych. Do tej grupy można zaliczyć takie estymatory jak MRASF (F - flux) [7], MRASEMF (EMF - electromotive force) [8], MRASRP (RP - reactive power) [8], MRASCV (C - current, V - voltage) [9], MRASCC (C - current, C - current) [10], SM-MRAS (Sliding Mode MRAS) [11] i wiele innych [12]. Główna różnica pomiędzy nimi polega na estymowanych wewnętrznych zmiennych stanu, na podstawie których obliczany jest błąd wprowadzany do mechanizmu adaptacji. Ogólny przegląd tych metod został przedstawiony w [13]. Do grupy estymatorów typu MRAS można zaliczyć również AFO [5] ze względu na cechy wspólne z estymatorami MRASCC i MRASCV, takie jak: taka sama postać błędu wprowadzana na mechanizm adaptacji oraz przyjęcie silnika indukcyjnego jako modelu odniesienia. W przypadku obserwatora AFO powstało wiele artykułów, w których omówiona została jego stabilność oraz zostały zaproponowane metody jej po[...]

Analiza stabilności estymatora prędkości MRASCC podczas osłabiania strumienia w generatorowym trybie pracy napędu indukcyjnego DOI:10.15199/48.2017.05.32

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę stabilności estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC w zakresie pracy silnikowej i generatorowej. Szczególną uwagę poświęcono badaniu właściwości tego estymatora w zakresie osłabiania strumienia silnika. Przeprowadzono szczegółową analizę położenia niestabilnych punktów pracy estymatora MRASCC oraz zaproponowano dwie metody poprawy jego stabilności. Wyniki analizy teoretycznej zilustrowano badaniami symulacyjnymi. Abstract. In the article the stability analysis of the MRASCC speed estimator for induction motor in motoring and regenerating modes is presented. Particular attention is allocated to the estimator behavior in a flux weakening range. A detailed analysis of unstable operating points of the MRASCC estimator performed and two stabilization methods are proposed. The results of theoretical analysis are confirmed by simulation test (Stability analysis of the MRASCC speed estimator under field weakening and regenerating mode of the induction motor drive). Słowa kluczowe: Napędy bezczujnikowe, silnik indukcyjny, estymator MRAS, analiza stabilności, osłabianie strumienia. Keywords: Sensorless drives, induction motor, MRAS estimator, stability analysis, flux weakening. Wstęp Obecnie w praktyce przemysłowej powszechnie stosowane są napędy elektryczne z silnikami indukcyjnymi (SI), w których do realizacji bardziej zaawansowanych algorytmów sterowania, niezbędne jest stosowanie układów odtwarzających elektromagnetyczne zmienne stanu, takie jak strumień wirnika lub stojana [1]. W niektórych zastosowaniach również układy napędowe bez pomiaru prędkości (ang. speed sensorless) są przedmiotem zainteresowania [1-3], ze względu na: oszczędność miejsca dysponowanego na napęd, niższe koszty, mniejszą liczbę kabli, większą niezawodność. Pomimo, że w literaturze opracowano wiele metod odtwarzania prędkości kątowej silnika indukcyjnego, zagadnienia te są ciągle rozwijane i publikowane. Szeroki przegląd powy[...]

Zastosowanie emulacji analogowej do dyskretnej realizacji prądowego estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC DOI:10.15199/48.2018.05.17

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich lat bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi (SI) zaczęły przyciągać uwagę naukowców ze względu na swoje zalety związane m.in. ze zwiększeniem niezawodności, obniżeniem kosztów, zmniejszeniem liczby kabli i czujników, jak również możliwością pracy w nieprzyjaznym środowisku. Istotną właściwością takich układów jest konieczność estymacji wybranych zmiennych stanu. W literaturze można znaleźć wiele metod i technik estymacji zmiennych stanu dla bezczujnikowych układów sterowania silnikami indukcyjnymi [1-3]. Obecnie układy napędowe stosowane są w realizacji mikroprocesorowej. Zaprojektowana struktura sterowania podlega dyskretyzacji (zazwyczaj stosowana jest konwencjonalna metoda Eulera - prostokątów w przód) w celu cyfrowej implementacji. Dlatego też, w publikacjach naukowych od kilkunastu lat pojawiają się artykuły dotyczące dyskretyzacji wybranego elementu lub całej struktury sterowania [4-11]. Jak zostało omówione w literaturze, istnieje kilka metod modelowania dyskretnego i metod dyskretyzacji. W związku z istotnym wymaganiem dla bezczujnikowych układów napędowych z SI, jakim jest estymacja zmiennych stanu, w ciągu ostatnich kilkunastu lat ukazały się nieliczne artykuły dotyczące dyskretnych estymatorów zmiennych stanu, takich jak strumień wirnika [12-13] lub prędkość kątowa [14-18]. Podobnie jak w przypadku układów ciągłych, najczęściej omawianym i analizowanym dyskretnym estymatorem prędkości jest adaptacyjny obserwator pełnego rzędu (ang. Adaptive Full- Order Observer - AFO). W jednym z artykułów [17] omówiony został estymator strumieniowy (F - ang. Flux) MRASF (ang. Model Reference Adaptive System) wraz z jego modyfikacją. Niestety, literatura dotycząca dyskretnych estymatorów prędkości kątowej SI jest jak dotychczas uboga. W niniejszym artykule szczególna uwaga została poświęcona prądowemu (C - ang. Current) estymatorowi prędkości MRASCC [19] i jego stabilności w realizacji cyfro[...]

 Strona 1