Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Wasielewski"

Badania nad termicznym odzyskiem odpadowych jonitów w procesie kopirolizy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przebieg i wyniki badań koksowania zużytych żywic jonowymiennych z węglem kamiennym w baterii koksowniczej pracującej w systemie wsadu ubijanego. Badania przemysłowe przeprowadzono w skali 150 kg/ test (testy skrzynkowe) oraz w skali 20 Mg/ test (testy komorowe) przy udziale odpadów we wsadzie 1-5%. Oceniono wpływ wielkości dodatku jonitów na parametry jakościowe uzyskanego koksu. Badania przeprowadzono dla mieszanki węglowej przeznaczonej do produkcji koksu przemysłowego. Dodatek jonitów do wsadu w ilości do 5% mas. powoduje poprawę parametrów wytrzymałościowych koksu w zakresie wskaźników M80 i M40. Jednocześnie nie zaobserwowano, by dodatek odpadów spowodował niekorzystne zmiany parametrów jakościowych koksu w zakresie wskaźników CRI/CSR. Wyniki badań wskazują także, że zarówno właściwości otrzymywanej smoły koksowniczej, jak i poziom emisji do powietrza nie uległy zmianom. Potwierdziło to możliwość prowadzenia termicznego odzysku odpadowych żywic jonowymiennych (3% dodatku) w procesie koksowania węgla. Spent ion-exchange resins were mixed with a bituminous coal (up to 3% by mass) to prep. coal blends for coking. The coking tests were performed by box and chamber methods (outputs 150 kg and 20 Mg per tests, resp.). The coke produced showed an increased mech. strength, grindability and S content as well as a decreased reactivity against CO2. No substantial differences in the coal tar compn. and gaseous emission (except for SO2) were obsd. Żywice jonowymienne są organicznymi polimerami o charakterze kwasowym lub zasadowym. Materiały te mają zdolność wymieniania jonów z roztworem, w którym się znajdują. Ta właściwość żywic jonowymiennych sprawia, że są one powszechnie wykorzystywane do uzdatniania wody (prawie 70% produkowanych jonitów) oraz w procesach katalitycznych w chemii przemysłowej i w cukrownictwie. Syntetyczne żywice jonowymienne produkuje się, wykorzystując najczęściej kopolimery styrenu, żywi[...]

Conditions and prospects for the use of solid recovered fuels for heat and power generation Uwarunkowania i perspektywy wykorzystania paliw z odpadów do generowania energii elektrycznej i ciepła DOI:10.15199/62.2015.4.3


  The paper discusses the possibilities and perspectives of solid recovered fuels (SRFs) use to power and heat energy production. The special attention is given to legal status of SRFs in Poland and in European Union, its consequences, suggestions of changes and resulting profits. The available technologies as well as economic aspects of SRFs usage to energy production are reviewed. The activities undertaken by Institute for Chemical Processing of Coal (IChPW) within the SRFs preparation and application fields are presented. Przedstawiono możliwości i bariery wykorzystania paliw z odpadów w instalacjach produkujących energię elektryczną i ciepło. Ten kierunek odzysku energii z odpadów nie znalazł dotychczas komercyjnej implementacji w Polsce. Paliwa z odpadów stosowane są dotychczas wyłącznie w przemyśle cementowym. Szanse rozwoju produkcji paliw z odpadów są związane z opracowaniem przez CEN międzynarodowej klasyfikacji dla SRF (solid recovered fuel). Rozwój w Polsce instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów oraz przewidywany zakaz składowania odpadów palnych stwarza konieczność wykorzystania tych odpadów w instalacjach produkujących energię elektryczną i ciepło. Stwierdzono, że perspektywy utraty statusu odpadu przez paliwa z odpadów są w najbliższej przyszłości ograniczone. Rozwój odzysku energii z odpadów w krajowych instalacjach energetycznych wymaga stabilnych przepisów prawnych oraz systemów wsparcia dla poprawy opłacalności ekonomicznej. Przedstawiono istniejące możliwości wsparcia odzysku energii z paliw z odpadów. Są one związane m.in. z klasyfikacją wytworzonej energii elektrycznej jako pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz rozliczaniem emisji gazów cieplarnianych. Paliwa z odpadów zawierają bowiem często duży udział frakcji biodegradowalnej. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Ryszard Wasielewski*, Aleksander Sobolewski Conditions and prospects for the use of solid recovered fu[...]

Oznaczanie frakcji biodegradowalnej w paliwach z odpadów

Czytaj za darmo! »

Energia wytworzona z frakcji biodegradowalnej (biomasy) zawartej w odpadach może być uznawana za energię odnawialną. Omówiono zagadnienie określania zawartości biomasy w stałych paliwach wytwarzanych z odpadów. Przedstawiono metodyki oznaczania zawartości biomasy w stałych paliwach wtórnych opracowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Przedyskutowano wyniki badań własnych dotyczących określania zawartości biomasy przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i metody izotopu węgla 14C. A review, with 13 refs., of the std. methods for detn. of biomass content in solid recovered fuels. The methods based on selective dissoln. and spectrometric detn. of 14C isotope were exptl. compared. Some differences in the results were obsd. Możliwość zaliczenia części energii wytwarzanej ze stałych paliw z odpadów do energii odnawialnej może w znacznym stopniu wpłynąć na upowszechnienie ich wykorzystania w energetyce. Niezbędnym warunkiem jest to, aby w rozwiązaniach systemowych istniała pewność, że energia ta pochodzi z biomasy będącej składnikiem tych paliw. Określenie udziału frakcji biodegradowalnej na etapie wytwarzania paliw z odpadów jest możliwe wtedy, gdy znany jest udział masowy komponentów biodegradowalnych i niebiodegradowalnych. Znacznie trudniejszym problemem jest jednak określenie udziału frakcji biodegradowalnej w przypadku braku tych informacji dla wyprodukowanego paliwa. Celem pracy było przedstawienie problematyki oznaczania zawartości frakcji biodegradowalnej w paliwach otrzymanych z odpadów (paliwa wtórne), a także porównanie i krytyczna ocena różnych metod analitycznych stosowanych w tym celu. Przedstawiono znormalizowane metody oznaczania wraz z oceną możliwości ich zastosowania w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, przy wykorzystaniu metody selektywnego rozpuszczania i porównano je z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody izotopu węgla[...]

 Strona 1