Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard NOWICZ"

The influence of an external magnetic field on the accuracy of a voltage transformer

Czytaj za darmo! »

Przekładniki, jako część systemu elektroenergetycznego pracują w środowiskach, w których występują silne, zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Odpowiednia konstrukcja przekładnika powinna zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną w określonym środowisku. W artykule omówiony został wpływ obcego pola magnetycznego na dokładność przekładników napięciowych. Analizę wykonano w oparciu o badania wpły[...]

Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej przekładników napięciowych

Czytaj za darmo! »

Przekładniki napięciowe i prądowe należą do systemu elektroenergetycznego i stanowią podstawowy element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywanym do pomiarów i / lub zabezpieczeń. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związanie z kompatybilnością elektromagnetyczną przekładników napięciowych dotyczące transferu sinusoidalnych zaburzeń o częstotliwościach z zakresu 200 Hz do 9000 Hz ze strony pierwotnej na wtórną. Abstract. Voltage and current transformers as parts of electro-energy system are main elements of connection between power lines on the primary sides and protection / measurement circuits connected to their secondary sides. The subjects of this article are problems of electromagnetic compatibility of voltage transformers concerning tr[...]

Computer simulation in analysis of transfer of conductive disturbances through voltage transformers

Czytaj za darmo! »

In this article results of simulation and calculation in Matlab software of the particular harmonic transfer factor and phase displacement during transfer of sinusoidal conductive disturbances through voltage transformers are presented. Considered frequencies of harmonic of conductive disturbances were limited to 9000 Hz also when conductive disturbances were transferred with the basic harmonic (50 Hz). Revision of simulation results was accomplished by comparison with laboratory research made on voltage transformers in comparable measurement conditions. Streszczenie. Badania symulacyjne są związane z obliczaniem w programie Matlab wartości współczynników transferu i przesunięć fazowych podczas przenoszenia sinusoidalnych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe o częstotliwości z zakresu do 9000 Hz, również w przypadku, gdy zaburzenia te są transferowane wraz z harmoniczną podstawową o częstotliwości 50 Hz. Weryfikację rezultatów przeprowadzono w oparciu o badania laboratoryjne przekładników napięciowych o parametrach konstrukcyjnych zgodnych z zawartymi w warunkach symulacji. (Zastosowanie badań symulacyjnych do analizy stopnia przenoszenia zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe). Słowa kluczowe: Badania symulacyjne - Matlab, przekładnik napięciowy, transfer zaburzeń, napięcia odkształcone. Keywords: Simulation in Matlab software, voltage transformer, transfer of disturbances, distorted voltages. Introduction During transfer of conductive disturbances, due to higher frequency of the signal and presents of the basic harmonic (50 Hz), metrological properties of voltage transformer are being changed. Decrease of the accuracy class of voltage transformer is meaningful in proper estimation of the rms value of particular harmonic and its phase displacement in primary circuit of voltage transformer on the basis of measurement of secondary voltages. Calculation of the transfer factor of particular harmonic of conduct[...]

Propozycje normalizacyjne w zakresie badań dokładności przekładników przeznaczonych do transformacji przebiegów sinusoidalnych o podwyższonych częstotliwościach

Czytaj za darmo! »

Obecnie obowiązujące normy dotyczące indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych nie określają klas i wymagań w zakresie sposobu oceny ich dokładności dla przebiegów sinusoidalnych o częstotliwościach wyższych niż 100 Hz. W artykule autorzy przedstawili sposób badań oraz propozycję zaleceń normalizacyjnych dotyczących definiowania i wyznaczania błędów przekładników prądowych i napięciowych do pomiarów podczas transformacji przebiegów sinusoidalnych dowolnych częstotliwości. Abstract. The current standards for the inductive current and voltage transformers do not specify requirements for measurement their accuracy in the transformation of sinusoidal signals with frequencies higher than 100 Hz. In this paper the authors attempted to determine the research methodology and the recommendations necessary to define and determine the errors of current and voltage transformers during the transformation of sinusoidal signals of any frequency. (Proposals for the standardization of testing the accuracy of inductive instrument transformers during transformation of sinusoidal signals with frequencies above 50 Hz). Słowa kluczowe: indukcyjny przekładnik, klasa dokładności, wartości błędów, transformacja sygnałów podwyższonych częstotliwości. Keywords: inductive instrument transformer, accuracy class, error values, transformation of above 50 Hz frequency signals. Wstęp Zalecenia normalizacyjne [1 - 2] dotyczące indukcyjnych przekładników prądowych i napięciowych nie określają wymagań dotyczących sposobu oceny ich dokładności i nie podają wartości dopuszczalnych błędów odpowiednio prądowego lub napięciowego i kątowego dla poszczególnych klas dokładności podczas przetwarzania sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach wyższych niż 100 Hz. Indukcyjne przekładniki są jednak obecnie często stosowane do transformacji sygnałów o podwyższonych częstotliwościach lub przebiegów odkształconych zawierających wyższe harmoniczne [3 - 13]. Istotne, ze wzg[...]

Comparison of wide frequency metrological properties of inductive current transformers

Czytaj za darmo! »

This paper presents the comparison of 50 Hz to 20 kHz frequency metrological properties of inductive current transformers (CTs) with a toroidal cores made of Ni80Fe20 permalloy and nanocrystalline tape Finmet. The essence of the problem is that for frequencies higher than 50 Hz metrological parameters of CTs are deteriorated. Determination of the CT errors characteristics with the change of the primary current frequency enables possibility to assess their accuracy during the transformation of sinusoidal conductive disturbances or currents of frequencies above 50 Hz. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych indukcyjnych przekładników prądowych z rdzeniami toroidalnymi wykonanymi z permaloju Ni80Fe20 i taśmy nanokrystalicznej Finmet przeprowadzone w zakresie częstotliwości transformowanych sinusoidalnych prądów pierwotnych od 50 Hz do 20 kHz. (Porównanie szerokopasmowych właściwości metrologicznych indukcyjnych przekładników prądowych). Keywords: Current transformer (CT), transfer factor, phase displacement, transformation of above 50 Hz frequency sinusoidal currents. Słowa kluczowe: Przekładnik prądowy, współczynnik transferu, przesunięcie fazowe, transformacja prądów o częstotliwościach powyżej 50 Hz. Introduction Problem of the inductive current transformers usage for transformation with a given accuracy class of above 50 Hz frequency sinusoidal currents is the aim of many papers [1 - 10]. The essence of the problem is that with the increase of the transformed signal frequency metrological parameters of instrument transformers are deteriorated and their accuracy of transformation decreases [5 - 10]. The level of this deterioration depends from CT electrical and magnetic circuits parameters, primary signal frequency and also from its operation conditions like the RMS value of primary current and load of the secondary winding [6 - 10]. Measuring circuit Laboratory studies consisted of two CTs with[...]

Propozycje zaleceń normalizacyjnych do badań dokładności przekładników prądowych dla przebiegów odkształconych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono alternatywną, w stosunku do opisanych w normie dla indukcyjnych przekładników prądowych, metodę wyznaczania błędu całkowitego oraz propozycję zastosowania tego błędu do oceny dokładności przekładników prądowych podczas transformacji przebiegów odkształconych. Abstract. This article presents an alternative, in relation to those described in the standard for current transformers, method of determining the compose error and a proposition of its usage to assess the accuracy of transformation of current transformers for distorted currents. (Proposals for the standardization of testing the accuracy of transformation of current transformers for distorted currents) Słowa kluczowe: Przekładnik prądowy, błąd całkowity, dokładność transformacji prądu odkształconego. Keywords: Current transformer, compose error, the accuracy of transformation of distorted current. Wstęp Główną i trudną do usunięcia przyczyną niskiej jakości energii elektrycznej są przebiegi odkształcone [1 - 4]. Dla sygnałów o częstotliwościach wyższych niż 50 Hz i dla przebiegów zawierających wyższe harmoniczne przekładniki charakteryzują się niższą dokładnością transformacji niż dla sygnałów o częstotliwości sieciowej, dla których są typowo zaprojektowane [2 - 11]. Zalecenia normalizacyjne [12 - 13] dla przekładników prądowych i napięciowych nie określają wymagań dotyczących sposobu oceny ich dokładności podczas przetwarzania sygnałów odkształconych. W związku z tym konieczne jest opracowanie odpowiednich zaleceń normalizacyjnych dotyczących badań dokładności przekładników w warunkach transformacji niesinusoidalnych przebiegów oraz określenie wartości dopuszczalnych błędów dla danych klas dokładności w tych warunkach. Zagadnienie wyznaczania właściwości metrologicznych przekładników w warunkach transformacji sygnałów odkształconych jest szczególnie istotne podczas rozliczeń energii elektrycznej ponieważ błąd pomiaru mocy czynnej / biernej (energii[...]

Inductive current-voltage transducers for electric-power industry

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w artykule indukcyjny przetwornik prądowo-napięciowy zmienia pierwotny sygnał prądowy na sygnał napięciowy w obwodzie wtórnym z dokładnością 0,5%, 1% lub 3%. Przetwornik umożliwia transformację sygnału pierwotnego w obwodach silnoprądowych o prądzie pierwotnym od 1A do 1000A. W zależności od zastosowanych układów elektronicznych wtórny sygnał napięciowy może osiągać wartości w prz[...]

 Strona 1