Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Piwowar"

Kultura bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym w Polsce DOI:10.15199/62.2019.10.24

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost gospodarczy poprzez industrializację w sposób znaczący wpłynął nie tylko na dystrybucję dochodów i jakość życia, ale także spowodował wzrost liczby wypadków przy pracy1). Aby zmniejszyć ryzyko tych wypadków, opracowano - także w formie przepisów prawa - liczne standardy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do zarządzania ryzykiem i zagrożeniami w miejscu pracy w celu ochrony zdrowia i życia zatrudnionych. Ryzyko to musi być systematycznie oceniane, analizowane i minimalizowane. Podmioty gospodarcze różnią się sukcesami w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Wśród czynników, które mają tutaj znaczenie wymienia się m.in. brak zaangażowania, brak wiedzy, brak finansów i innych zasobów, brak sformalizowanych procedur, a także stawianie na pierwszym miejscu produktywności i rentowności, a nie zdrowia pracowników2). Jednocześnie od kilkunastu lat w każdej prawie publikacji dotyczącej zarządzania wiele miejsca poświęca się fenomenowi społecznemu, który (jak dowodzą wyniki licznych badań) decyduje o sukcesie podjętych działań. Fenomen ten nazwano kulturą organizacyjną. Jest ona wzorem wspólnych wyuczonych przez grupę podstawowych założeń rozwiązujących problem adaptacji zewnętrznej i integracji wewnętrznej. Jest to wzorzec, który sprawdził się na tyle dobrze, by uznać go za obowiązujący. Może być wpajany nowym członkom grupy jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów3). W odniesieniu do kwestii kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mówi się o kulturze bezpieczeństwa (kulturze BHP). Studenski4) parafrazuje myśl Camerona, podkreślając, że próby podniesienia stanu bezpieczeństwa bez modyfikacji kulturowych determinant postępowania zazwyczaj nie doprowadzają do pożądanych efektów, ponieważ są one w technice, organizacji czy technologii niweczone podejmowaniem ryzykownych zachowań. Wagę kultury bezpieczeństwa po raz [...]

Modelling of the structure and mechanical properties of 32CDV13 steel under glow-discharge nitriding for the industrial technology application DOI:10.15199/28.2017.1.7


  The manufacturing of surface layers are increasingly used in industry, as the effective method of improving the useful properties of the machine parts. The specific properties of the nitrided layers such as low temperature of process may be an alternative to the commonly used technology like high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The article presents the results obtained after nitriding of complex samples made with 32CDV13 steel. As our research improves the properties of surfaces can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering process in the initial stage of the treatment. Key words: glow-discharge nitriding, surface layer, structure, phase composition, residual stresses, corrosion and wear resistance, fatigue strength.1. INTRODUCTION The manufacturing technology of diffusion surface layers under glow-discharge conditions on the cathode potential and their modification in the plasma region are increasingly used in industrial technology as an effective method of improving the production of machine parts at a lower cost of manufacturing. Some specific properties of nitrided layers such as: low temperature of process, high value of hardness, wear resistance and fatigue strength can be an alternative to the commonly used high-temperature carburizing or carbonitriding in the aerospace industry. The paper presents the characteristic of structure and mechanical properties of the layers produced under glow-discharge nitriding on cathode potential related to the basic process parameters. Furthermore the results show that the all presented properties of the 32CDV13 steel can be controlled by the process parameters as temperature, duration time, composition of the reactive atmosphere, the pressure (vacuum) and the activation of the surface by cathode sputtering proces[...]

 Strona 1