Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAN SZUKALSKI"

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji

Czytaj za darmo! »

Skuteczne działanie ochrony katodowej stalowych powierzchni zbiorników podziemnych na stacjach paliw zależy nie tylko od zagrożenia korozyjnego od strony ziemi (m.in. rezystywności gruntu, obecności bakterii redukujących siarczany czy działania prądów błądzących), ale również, a często przede wszystkim, od właściwej zabudowy zbiorników i podłączonych do nich instalacji technologicznych. Omówiono kilka typowych błędów, występujących najczęściej podczas montażu, które rzutują później na skuteczność działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników. Przedstawiono 10-letnie wyniki pomiarów serwisowych instalacji ochrony katodowej zbiorników LPG na 8 stacjach paliwowych, na których stwierdzono niesprawne działanie ochrony katodowej w pierwszych latach ich eksploatacji. Przeprowadzona w wyniku badań modernizacja spowodowała w większości przypadków przywrócenie wymaganych parametrów ochrony katodowej. Słowa kluczowe: zbiorniki podziemne, stacje paliwowe, ochrona katodowa, serwisy Cathodic protection of underground tanks at fuel stations - statistical data of installation servicing Effective cathodic protection of underground steel tank surfaces at fuel stations depends not only on the corrosion hazard from the ground (amongst others soil resistivity, presence of sulphate reducing bacteria or action of stray currents), but also primarily on proper construction of tanks and connected technological installations. Several types of errors have been described, most frequently made during assembly, which later affect effectiveness of anticorrosion protection of tanks. Results have been presented of 10-year service measurements of cathodic protection installations of LPG tanks at 8 fuel stations, at which ineffi cient operation had been stated of cathodic protection in the fi rst years of their service. Modernisation performed as the result of tests in most cases caused restoration of required cathodic protection parameters. Keywords: unde[...]

Ochrona przed korozją instalacji wodnych zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach przemysłowych z zastosowaniem technologii ochrony katodowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafi nerii w Płocku. Zaprezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni "Łazi[...]

 Strona 1