Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Słobodzian"

Analiza pól EM w falowodach cylindrycznych w stanie nieustalonym DOI:10.15199/48.2016.09.28

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę analizy pól elektromagnetycznych w falowodach cylindrycznych pobudzanych przez źródła impulsowe.Metoda analizy opiera się na równaniach Maxwella w dziedzinie czasu, a związane z nimi zagadnienie brzegowe prowadzi do układu dwóch sprzężonych cząstkowych równań różniczkowych, tj. równania Helmholtza dla wzdłużnych składowych pola E i H oraz równania Kleina- Gordona dla modalnych funkcji amplitudowych. Rozwiązania wymienionego układu równań mają postać szeregów modalnych, które opisują superpozycję nieskończonej liczby rodzajów pola TE i TM. W celu zilustrowania zaproponowanej metody przedstawiono przykład analizy pól EM w falowodzie o przekroju prostokątnym pobudzanym przez planarny, poprzeczny rozkład gęstości prądu elektrycznego o impulsowym przebiegu w dziedzinie czasu. Wyniki analizy ilustrują dynamikę zmienności pól EM w falowodzie cylindrycznym w stanie nieustalonym. Abstract. This paper describes a method for transient analysis of electromagnetic fields in uniform waveguides. The method is based on timedomain Maxwell equations and the associated boundary-value problem is described by means of two coupled partial differential equations, namely the Helmholtz equation for longitudinal components E and H fields and the Klein-Gordon equation for modal amplitudes. Solution of those equations has a form of modal series that describe a superposition of infinite number of modes of TE and TM type. In order to illustrate the method an example of transient analysis of EM fields in a rectangular waveguide is presented. The result of calculations presents the dynamics of EM fields in a uniform waveguide during the transient state. (Transient Analysis of Electromagnetic Fields in Uniform Waveguides). Słowa kluczowe: równania Maxwella, zagadnienie brzegowe dla falowodu, falowodowe rodzaje pola EM, równanie Helmholtza, równanie Kleina-Gordona, analiza stanów nieustalonych. Keywords: Maxwell equations, waveguide boundary-v[...]

CHARAKTERYZACJA MATERIAŁÓW DIELEKTRYCZNYCH W UKŁADACH Z LINIAMII TRANMISYJNYMI DOI:10.15199/59.2015.4.107


  Artykuł stanowi krótki przegląd metod wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów w układach z liniami transmisyjnymi. W pierwszej części artykułu opisano i porównano metodę dwóch linii mikropaskowych oraz metodę z rezonatorem typu SPDR. Artykuł zawiera także przykładowe wyniki pomiarów materiałów dielektrycznych. W drugiej części pracy przedstawiono metodę falowodową. Pokazano, że mała dokładności tej metody jest spowodowana przez niepropagujące rodzaje pola EM, które powstają w obszarze układu pobudzania. 1. WSTĘP Dokładna znajomość parametrów elektrycznych materii jest pożądana i wykorzystywana w technice i inżynierii. Istnieje wiele metod wyznaczania parametrów elektrycznych [1]. Różnią się one m.in. zasadą działania układu pomiarowego, oferowaną dokładnością charakteryzacji, wymaganym kształtem i formą próbki materiału, użytecznym zakresem częstotliwości oraz wygodą pomiaru. Metody wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów dielektrycznych można podzielić na dwie główne grupy, tj. metody rezonansowe i nierezonansowe. Za pomocą metod nierezonansowych można scharakteryzować materiały dielektryczne w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, jednak zwykle kosztem zmniejszenia dokładności charakteryzacji. Z kolei metody rezonansowe są często dokładniejsze, ale w zamian za to umożliwiają charakteryzację jedynie dla wybranych częstotliwości. W metodach rezonansowych wykorzystuje się zależność częstotliwości rezonansowej układu pomiarowego od parametrów elektrycznych badanego materiału. Stosuje się dwa różne podejścia w tych metodach. W pierwszym próbka badanego materiału służy do przestrajania istniejącego układu rezonansowego, jak np. w metodzie wykorzystującej dzielony rezonator dielektryczny (ang. Split Post Dielectric Resonator) [2]. W drugim podejściu, próbka materiału jest wykorzystywana do budowy układu rezonansowego, jak np. w metodzie z mikropaskowym rezonatorem pierścieniowym [3]. W metodach nierezona[...]

Meander monopole LTCC antenna for ISM 2.4 GHz


  Rapid and progressive growth of wireless communication, especially mobile telephony and positioning systems, creates a need for exploration of electromagnetic spectrum in high frequencies (microwaves and millimeter waves). Therefore, modern technical solutions should be multifunctional and hence multiband (in terms of operating frequency) as well as of small size, good quality and reliable [1]. Integrated microwave systems are manufactured using silicon, thin film and LTCC technologies [2]. All of the mentioned technologies are suitable for manufacturing micro- and millimeter waves components, with comparable good electrical parameters. In this paper design, manufacturing and measurements of the microwave monopole antennas are described. Measurements of S11 parameter, comparison between experiment and simulations, tuning of antenna and discussion is presented. Design of the antenna The antenna was designed and manufactured in the LTCC technology. The desired fr[...]

 Strona 1