Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Rybińska"

Mikotoksyny w żywności zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Mikotoksyny są grupą związków zaliczanych do wtórnych metabolitów grzybów pleśniowych, głównie z rodzaju Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Mogą one być przyczyną ostrych zatruć, wykazują właściwości mutagenne, kancerogenne, teratogenne i estrogenne. Mikotoksyny występują w wielu produktach pochodzenia roślinnego, głównie w zbożach. Ze względu na szkodliwe działanie oraz dużą trwałość, również w podwyższonej temperaturze, obecność tych toksyn w żywności i paszach stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Od czasu odkrycia w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku aflatoksyn, wyizolowano ok. 400 mikotoksyn. Należy podkreślić, że intensywnie jest badanych ok. 20, z czego tylko 6 grup związków ma ocenę toksykologiczną; są to: aflatoksyny, ochratoksyna A, patulina, zearalenon, fumonizyny i niektóre trichoteceny. Uznaje się, że dla ochrony zdrowia konsumentów poziom zanieczyszczenia żywności mikotoksynami powinien być tak niski, jak to jest praktycznie możliwe [5]. Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia związanie z występowaniem zanieczyszczeń w żywności jest rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93, ze zmianą, z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności [6]. Najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym mikotoksyn, określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r., ze zmianami [7]. ZMIANY DOPUSZCZALNYCH poziomów zanieczyszczenia mikotoksynami MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, PISTACJE, ORZECHY BRAZYLIJSKIE Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/ WHO (KKŻ) przyjęła w 2009 r. za dopuszczalne poziomy 15 μg/kg dla sumy aflatoksyn w migdałach, orzechach laskowych i pistacjach przeznaczonych do dalszej obróbki oraz 10 μg/kg w ww. orzechach gotowy[...]

Biologiczne zanieczyszczenia żywności powiadomienia w RASFF


  Dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego jest jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Przepisy prawa wspólnotowego obejmują cały łańcuch żywnościowy począwszy od produkcji pierwotnej aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, ponieważ postępowanie niezgodne z określonymi wymaganiami i procedurami higienicznymi w każdym miejscu łańcucha może wpłynąć na jakość zdrowotną produktu. Za bezpieczeństwo żywności są odpowiedzialni przedsiębiorcy - producenci żywności. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga podejmowania działań w sposób skoordynowany i zintegrowany. Istotnym elementem w realizowanej przez Unię Europejską strategii bezpieczeństwa żywności jest system wymiany informacji funkcjonujący w krajach Wspólnoty już od 1978 r., pozwalający na wyeliminowanie źródeł zagrożeń związanych ze spożyciem niebezpiecznych środków spożywczych i pasz. SYSTEM RASFF System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) został powołany w 2002 r. [10] i jest zarządzany przez Komisję Europejską. Sieć RASFF obejmuje państwa członkowskie, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Autority - EFSA). W sieci RASFF może być także kraj kandydujący, państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa (na podstawie umowy z UE) [12]. RASFF jest skutecznym narzędziem powiadamiania o niebezpieczeństwie bezpośrednim lub pośrednim dla zdrowia ludzi, pochodzącym z żywności lub paszy. Wspiera działania państw członkowskich umożliwiając szybką wymianę danych o zagrożeniach, a także o działaniach, które zostały (lub zostaną) podjęte w celu zapobiegania ich powstawaniu. Każde państwo członkowskie wyznacza krajowy punkt kontaktowy, który jest członkiem sieci. Polska została do niej włączona w maju 2004 r. Główny Inspektor Sanitarny kieruje pracami Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) i koordynuj[...]

 Strona 1