Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW GIL"

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU DOPALANIA GAZÓW POREDUKCYJNYCH W PIECU ANODOWYM


  W artykule omówiono rezultaty obliczeń procesu bezpośredniego dopalania gazów po redukcji miedzi w piecu anodowym PAO. Do symulacji wykorzystano oprogramowanie numeryczne CFD openFOAM w wersji 1.7.0. Skład atmosfery gazowej porównano dla pieca bez wprowadzonego układu dopalającego oraz po modyfikacji poprzez doprowadzenie lancy dopalającej w przestrzeń gazową pieca. Rezultaty przeprowadzonych obliczeń wskazują zmniejszenie udziału tlenku węgla w wyniku wprowadzenia dyszy dopalającej o ok. 50 % objętościowych. Modelowanie numeryczne umożliwia wcześniejsze ustalenie miejsca i sposobu doprowadzenia strumienia utleniacza bez negatywnego wpływu na przebieg procesu redukcji. Słowa kluczowe: dopalanie gazów poredukcyjnych, redukcja miedzi, obliczeniowa mechanika płynów NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF REDUCTION GASES AFTERBURNING IN THE ANODE FURNACE In modern metallurgical processes should be taken into account factors related to the negative impact of installation on the environment. Often, reducing the environmental impacts of lead to additional effects deteriorating the performance of the system. Proper modification of processes with high energy intensity in a small impact on improving the technology while allowing the energy intensity indicators. Formed in the process of reduction of gaseous pollutants such as carbon monoxide are a valuable component of the fumes. Skilful carry them through chemical conversion into substances with less negative impact on the environment to avoid rapid wear of the combustion installation sequence. In the presented paper was analyzed the impact of application of the internal combustion using oxygen nozzle on the concentration of this compound in the area of the PAO anode furnace. The study was conducted by numerical calculations using the procedures and computational fluid dynamics and software openFOAM in version 1.7.0. The composition of gaseous atmosphere was compared to the furnace not equipped with[...]

Porównanie warunków cieplnych i jakości środowiska wewnętrznego budynku energooszczędnego z budynkiem tradycyjnym


  Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła WMO. Przedstawiono wyniki badań parametrów środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych w budynku tradycyjnym i energooszczędnym, które wykazują zgodność z rezultatami obliczeń emisji ditlenku węgla w warunkach rzeczywistych.WSPÓŁCZESNE budownictwo zmierza w kierunku zmniejszania energochłonności budynku, ograniczając przede wszystkim zużycie energii na cele grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne, przy zapewnieniu optymalnej jakości środowiska wewnętrznego. Do realizacji tych wymagań, już w założeniach projektowych, proponuje się przyjęcie rozwiązań techniczno-architektonicznych takich jak: - spójna forma budynku, gdzie współczynnik zwartości budynku będzie jak najmniejszy, - usytuowanie pokoi, tzw. dziennego pobytu od strony południowej przy dużych powierzchniach przeszklonych, w celu maksymalizacji zysków energii promieniowania słonecznego i minimalizacji zużycia energii do celów oświetleniowych, - osłona budynku od północy, np. przez wykorzystanie drzew, - optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, - zdolność tych przegród do akumulacji ciepła, - nowoczesne pasywne okna i drzwi, - minimalizacja udziału mostków termicznych w konstrukcji, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u., - zastosowanie pompy ciepła do celów grzewczych i chłodniczych, - zastosowanie kotła c.o. o wysokiej sprawności energetycznej, - wykorzystanie innych pasywnych elementów akumulujących. Warunki klimatyczne i cieplne osób przebywających w pomieszczeniach wpływają na samopoczuc[...]

Rozwój siłowników z napędem elektrycznym stosowanych w przemyśle hutniczym


  Rozwijająca się automatyzacja procesów metalurgicznych pozwala na zapewnienie bezobsługowej pracy poszczególnych węzłów technolo- gicznych, zwłaszcza kiedy te procesy są szczególnie uciążliwe dla załogi i środowiska. Węzły technologiczne często są najbardziej wrażliwy- mi elementami skomplikowanych procesów produkcyjnych, a urządzenia stosowane w tych węzłach powinny zapewniać bezpieczną pracę. Dokładne rozpoznanie zagrożeń, które stwarza ciąg technologiczny lub proces produkcyjny pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia różnego typu usterek i awarii. W poniższej pracy przedstawiono informacje o rozwoju siłowników z napędem elektrycznym sterujących armaturą w procesach metalurgicznych oraz ich niezawodności. Developing automation of metallurgical processes is aimed at ensuring maintenance free work of various process units, especially when these processes are particularly burdensome for the staff and the environment. Process units are often critical elements of complex production pro- processes and devices used in these units should ensure safe operation. Accurate knowledge of the hazards created by the installation or process can reduce the risk of failure. The following paper presents information on the development of electric actuators which control the valves in metallurgical processes and the quest to their reliable operation. Słowa kluczowe: siłownik z napędem elektrycznym, armatura Key words: electric actuator, valves.1. Wprowadzenie. Pierwszymi rozwiązaniami si- łowników do sterowania armaturą w przemyśle hutni- czym były układy pneumatyczne, które dominowały do lat osiemdziesiątych XX wieku. W tym czasie szybki rozwój elektrotechniki spowodował, że elektryczne urządzenia stały się niezawodne, wystarczająco szyb- kie i w pełni bezpieczne. W porównaniu z siłownikami z napędem pneumatycznym posiadały też inne zalety, jak: trwałość, niezawodność, dokładność, odporność na wilgoć, pył, brak zakłóceń w niskich temperaturach, powta[...]

Badanie wybranych właściwości węgli stoso DOI:10.15199/24.2017.9.3


  Wprowadzenie. W związku z wyczerpywaniem się za sobów węgli tradycyjnie stosowanych do produkcji żelazo krzemu stało się istotnym poszukanie takich gatunków tego surowca (o odpowiednich parametrach fizykochemicz nych), które w postaci mieszanek będą potrafiły uzyskać odpowiednią jakość i niezmienność właściwości, by można je było stosować w tym procesie [1-5]. Surowce stosowane do wytopu żelazokrzemu powinny cechować się odpowiednim składem chemicznym oraz ograniczoną zawartością niepożądanych zanieczyszczeń, odpowiednimi właściwościami chemicznymi (np. reak cyjnością) oraz elektrycznymi (głównie rezystywnością). Znaczenie mają też inne cechy, takie jak: odporność na kru szenie, temperatura mięknięcia popiołu i wiele innych. Pra widłowy dobór surowców do tego procesu technologicz nego jest jednym z czynników determinujących uzyskanie produktu o oczekiwanych właściwościach. Mieszanka wsadowa sporządzana jest w odpowiednich proporcjach: z kwarcytów, węgla kamiennego, zrębek drewna i zendry walcowniczej, a jej skład uzależniony jest od rodzaju stopu, jaki jest produkowany [1]. Energia elektryczna dostarczana do pieca poprzez elektrody służy do uzyskania odpowied niego rozkładu temperatur w przestrzeni roboczej pieca, niezbędnych do przeprowadzenia procesu redukcji krze mionki węglem. Reduktor węglowy w procesie wytopu żelazostopów metodą elektrotermicznej redukcji spełnia dwie funkcje - jest źródłem węgla biorącego udział w procesach reduk cyjnych oraz wpływa na właściwości fizyczne mieszanki wsadowej, głównie naelektryczne (rezystywność) oraz gazoprzepuszczalność. Reduktor węglowy pełni również rolę filtra gazowego SiO będącego jednym z produktów w procesie redukcji krzemionki węglem. Spełnienie tych funkcji możliwe jest przez dobór reduktorów węglowych o odpowiednich właściwościach, pożądanych w stosowa nej technol[...]

Bilans energii pieca do produkcji żelazostopów


  Przedstawiono wyniki obliczeń bilansowych pieca do produkcji FeSi wykazując istotne straty energii w spalinach opuszczających przestrzeń roboczą kołpaka. Wskazano, że w przypadku uszczelnienia pieca i doprowadzania powietrza do przestrzeni kołpaka w sposób kontrolowany, zwiększenie temperatury spalin odlotowych stwarza możliwości efektywnego wykorzystania ich energii odpadowej. Stwierdzono, że wy- znaczone bilansowe parametry spalin wylotowych stwarzają możliwości zastosowania w tym piecu skojarzonego turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej. The results of calculation of the balance of the furnace for the production of FeSi showing a significant loss of energy in the exhaust gases leaving the workspace cap are reported. It is shown that in the case of sealing the furnace and the air supply to the cap in a controlled manner, increasing the temperature of the exhaust gases creates opportunities for efficient use of waste energy. It was found that the determined carrying exhaust gas parameters provide opportunities to use in the oven a combination gas turbine to generate electricity. Słowa kluczowe: piec do produkcji żelazokrzemu, bilans energii, energia odpadowa spalin, turbina gazowa Key words: furnace for the production of ferro-silicon, the balance of energy, energy of waste gas, gas turbine.1. Wstęp. Wzrost świadomości ekologicznej skutkuje dążeniem do takiego organizowania procesów produkcyjnych, aby ich wpływ na środowisko natural- ne był jak najmniejszy. Jednym z istotnych wskaźni- ków, które są analizowane jest energochłonność pro- cesu. Wytwarzanie energii z paliw konwencjonalnych wpływa destrukcyjnie na środowisko naturalne, a jej cena jest istotnym składnikiem kosztów produkcji. Z tych względów nieustannie doskonalone są technolo- gie umożliwiające obniżenie zużycia energii lub jej częściowy odzysk. Sporządzenie i analiza składników bilansu energii procesu technologicznego umożliwia wybór racjonalnej metody o[...]

 Strona 1