Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Azierski"

Fatty alcohols-stabilized foams produced of aqueous solutions of cetylpyridinium chloride Stabilizowane alkoholami tłuszczowymi piany wytwarzane z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego DOI:10.12916/przemchem.2014.897


  Aq. soln. of cetylpyridinium chloride (6 g/L) was dild. with BuOCH2CH2OH, EtOCH2CH2OEt or (BuOCH2CH2)2O, stabilized by addn. of C11H23OH, C12H25OH, C16H33OH or a com. mixt. of C12H25OH and C14H29OH and studied for foaming ability and foam stability at room temp. The highest expansion ratio (11.1) and foam half-life time (20.2 min) was achieved when C11H23OH was used as solvent and EtOCH2CH2OEt used as stabilizer. Badano właściwości pian wytwarzanych z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego, stabilizowanych alkoholami tłuszczowymi. Skład roztworów był zbliżony do składu roztworów pianotwórczych środków gaśniczych pod względem rodzaju składników i ich zawartości. Każdy roztwór zawierał surfaktant (chlorek cetylopirydyniowy), rozpuszczalnik organiczny, stabilizator piany oraz wodę. Badano wpływ rodzaju rozpuszczalnika oraz stabilizatora piany na zdolność pianotwórczą oraz trwałość piany. W charakterze rozpuszczalników stosowano butoksyetanol, eter dietylowy glikolu dietylenowego i eter butylowy glikolu dietylenowego. Piany stabilizowano undekanolem, dodekanolem, heksadekanolem i han-dlową mieszaniną dodekanolu i tetradekanolu. Doświadczalnie określono optymalny dla badanego surfaktantu rozpuszczalnik i stabilizator piany. Oceniono przydatność chlorku cetylopirydyniowego jako bazowego surfaktantu w koncentratach pianotwórczych stosowanych w działaniach ratowniczych. Ważnym elementem działań ratowniczych związanych z likwidacją skażeń chemicznych lub biologicznych jest dekontaminacja skażonego sprzętu i terenu. Wieloletnie doświadczenia straży pożarnych, a także innych służb ratowniczych doprowadziły do opracowania procedur postępowania przy dekontaminacji sprzętu i ludzi. Zabiegi te przeprowadza się w ograniczonej, specjalnie stworzonej do tych celów przestrzeni. Innego rodzaju sprzętu i środków wymagają jednak działania, gdy istnieje potrzeba dekontaminacji dużych obiektów, np. pojazdów, obiektów budowlanych, dużeg[...]

 Strona 1