Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz MORAWIEC"

Przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty DOI:10.15199/24.2017.1.2


  W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Określono najważniejsze wymagania materiałowe w kontekście czystości metalurgicznej, potencjału do umocnienia odkształceniowego oraz odporności zmęczeniowej. Określono możliwości produkcji drutów w zakresie stosowania dużych gniotów cząstkowych oraz dużych szybkości odkształcenia wraz z generowaniem ciepła tarcia i jego wpływu na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną. Słowa kluczowe: stal wielofazowa, efekt TRIP, umocnienie odkształceniowe, walcówka na druty.1. Wprowadzenie. Nowoczesne wysokowytrzymałe stale wielofazowe wywodzą się ze stali dedykowanych dla motoryzacji. Spośród wielu zalet decydujące znaczenie ma ich zdolność do intensywnego umocnienia odkształceniowego, która jest zachowana także w zakresie dużych odkształceń plastycznych na zimno [6]. Pozytywne oddziaływania strukturalne pomiędzy miękką osnową (zazwyczaj ferrytyczną) a dyspersyjnie rozmieszczonymi obszarami martenzytycznymi lub/i bainitycznymi prowadzące do dużego zakresu odkształcenia może być dodatkowo intensyfikowane przez indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną (efekt TRIP - Transformation Induced Plasticity). Jest to możliwe po wytworzeniu kilku- lub kilkunastoprocentowego udziału metastabilnego austenitu szczątkowego na etapie wytwarzania blach taśmowych [4]. Wiewiórowska [11] wykazała, że możliwe jest także wytworzenie austenitu szczątkowego w walcówce ze stali nisko- i średniowęglowych o osnowie ferrytycznej, przeznaczonych do produkcji drutu, a następnie pozytywnych efektów wynikających z przemiany fazy γ w martenzyt podczas ciągnienia drutu na zimno. Celem niniejszej pracy jest określenie możliwości produkcji walcówki ze stal[...]

Strategie obróbki cieplnej dla zimnowalcowanych i gorącowalcowanych taśm z karoseryjnych stali średniomanganowych DOI:10.15199/24.2019.8.10


  Wprowadzenie. Trend branży automotive skupiający się na dążeniu do zmniejszenia masy nowych pojazdów, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów, wymusza ciągły rozwój materiałów konstrukcyjnych. Z grupy nowoczesnych, karoseryjnych stali wysokowytrzymałych w ostatnich latach wyłoniły się stale średniomanganowe, zaliczane do III generacji AHSS. Stale te charakteryzują się zawartością manganu w przedziale 3 do 12% oraz węgla do 0,25%, jak również udziałem austenitu szczątkowego w strukturze w zakresie 30-40%. Plasują się one pomiędzy I i II generacją stali AHSS pod względem własności wytrzymałościowych oraz plastycznych. Podwyższone własności w stosunku do pierwszej generacji w połączeniu z obniżonymi kosztami w stosunku do stali wysokomanganowych wzbudziły spore zainteresowanie badaczy na całym świecie [1, 2]. Głównym problemem podczas wytwarzania stali średniomanganowych jest uzyskanie wysokiego udziału austenitu szczątkowego. Kluczowa pod tym względem jest obróbka cieplna polegająca na wytrzymaniu stali w zakresie współistnienia faz γ oraz α w stali. Podczas tego procesu dochodzi do redystrybucji węgla oraz manganu (przy dłuższych czasach wytrzymania). Ferryt wykazuje bardzo niską rozpuszczalność węgla, powodując, iż jego nadmiar jest wypierany. Przechodzi on na drodze dyfuzji do austenitu, wzbogacając go oraz stabilizując do temperatury pokojowej (przez obniżenie temperatury początku przemiany martenzytycznej). Aluminium oraz krzem dodawane do stali średniomanganowej hamują procesy wydzieleniowe umożliwiając wzbogacenie austenitu atomami węgla [3]. Wyżarzanie międzykrytyczne taśm zimnowalcowanych. Najczęściej stosowana metoda wytwarzania stali średniomanganowych składa się z wyżarzania międzykrytycznego przeprowadzonego po walcowaniu na zimno (rys. 1). Opcjonalną operacją, przeprowadzaną w celu zmiany morfologii ziaren gotowego produktu jest austenityzacja, poprzedzająca wyżarzanie międzykrytyczne[...]

 Strona 1