Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Suśniak"

Structural analysis of composite powders obtained from recycled material

Czytaj za darmo! »

Aluminium chips obtained from machining are very difficult to be recycled. Most of them are used in industry, mainly in foundry operations, due to the relatively high tolerances in the chemical composition of molten wrought alloys. However, melting and casting techniques cause high environmental pollution and form other scraps in the final stage of processing generated elements [1, 2]. Therefore scientist try to find some alternative processes for the use of chips. In several publications aluminium chips have been used in powder metallurgy (PM), starting from recycled material, milled or cut, adding reinforcement particles then followed by either cold pressing, hot extrusion, as well as hot pressing [2÷5]. Some works consider also recycled material directly in the form of chips, without any other addition, shaped by cold or hot extrusion and plastic consolidation as additional operations [6, 7]. The most promising solution seems to be the mechanical alloying (MA) process. The method allows to obtain uniformity of components, good adhesion between the reinforcement particles and metal matrix, as well as a significant fragmentation of the microstructure [8]. In this work the microstructural changes in powder particles and the influence of MA processing on the distribution of SiC reinforcement and their corresponding properties are investigated. Experimental procedure AlSi5Cu2 aluminium alloy chips obtained from recycled materials were reinforced 10 wt % of silicon carbide (α-SiC) particles having an average initial size of about 2 μm. The chemical composition of[...]

CHARAKTERYSTYKA WIÓR ODPADOWYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM I METODA WYTWARZANIA Z NICH PROSZKU I SPIEKÓW

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę wiór aluminiowych pochodzących od jednego z producentów detali ze stopów aluminiowych, metody ich przeróbki dla uzyskania proszku oraz spieków. Materiały odpadowe w formie wiór aluminiowych poddano analizie składu chemicznego, składu ziarnowego i określeniu kształtu cząstek oraz badaniom wybranych własności technologicznych tj. gęstości nasypowej, gęstości nasypowej z usadem, sypkości, i zgęszczalności. Następnie wióra aluminiowe prasowano w zakresie ciśnień od 100 do 400 MPa i spiekano w piecu rurowym w temperaturach od 729 K(456 °C) do 801 K (528 °C) w czasie 30 min w atmosferze argonu. Ponadto część proszku prasowano na gorąco w próżni. Przeprowadzono badania gęstości, twardości i ilościowe charakterystyki porowatości spieków na bazie wiór aluminiowych. W celach porównawczych przedstawiono również charakterystykę granulek aluminiowych otrzymanych metodą rozpylania również pochodzących z recyklingu. Słowa kluczowe: materiały odpadowe, wióra aluminiowe, granulki aluminiowe, metalurgia proszków, proszki i spieki na osnowie aluminium CHARACTERISTICS OF WASTE METAL CHIPS FROM ALUMINUM ALLOYS AND A METHOD FOR MAKING POWDER AND SINTERS FROM THEM In the present paper composition and microstructure of aluminum alloys chips from production of aluminum alloy details, description of methods of powder preparation from chips and their sintering are presented. The chips were mechanically alloyed with aluminum powder to be further sintered. The chemical composition, distribution of particle size, the definition of particles shape and selected technological properties like: bulk density, tap density, flow and compressibility of powders were studied. Next, obtained aluminum alloy powders were compacted in the range of presses from 100 to 400 MPa and sintered in the tube furnace for 60 min in an argon gaseous envelope, at temperature from 729 K (456 °C) to 801 K Dr hab. inż. Joanna Karwan‐Baczews[...]

CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU AK52/SiC UZYSKANEGO METODĄ IMPULSOWO-PLAZMOWEGO SPIEKANIA


  Prezentowane wyniki obejmuj. badania strukturalne, pomiary twardo.ci i mikrotwardo.ci oraz badania wytrzyma.o.ci na .ciskanie kompozytu AK52/SiC otrzymanego metodami metalurgii proszkow. Materia. wyj.ciowy wytworzono z wior stopu AK52 (AlSi5Cu2) z dodatkiem w.glika krzemu (SiC) w procesie mechanicznej syntezy. Uzyskano drobnoziarnisty proszek o jednorodnym rozmieszczeniu twardych cz.stek ceramicznych w osnowie aluminium. Proces konsolidacji przeprowadzono metod. impulsowo-plazmowego spiekania, co w krotkim czasie pozwoli.o otrzyma. wypraski o dobrych w.a.ciwo.ciach mechanicznych i jednorodnej strukturze. Dodatek twardych cz.stek SiC powoduje wzrost twardo.ci i wytrzyma.o.ci wytwo-rzonych probek. Analiza strukturalna potwierdzi.a jednorodn. struktur. i drobnoziarnisto.. otrzymanych wyprasek. S.owa kluczowe: recykling, kompozyty aluminiowe, metalurgia proszkow, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe CHARACTERISTICS OF AK52/SiC ALUMINIUM COMPOSITE MADE BY SPARK PLASMA SINTERING METHOD The paper presents investigations on possibility of using powder metallurgy processing for producing a composite struc-ture, obtained by introducing SiC into recycled aluminium alloy by means of spark plasma sintering. The mixtures of SiC (0 and 20 wt% ) particles and AK52 (AlSi5Cu2) aluminum alloy chips were subjected to mechanical alloying throughout 40 hours. This lead to homogenous composite powder with particle size of about 3 ?Ęm, granular shape and uniform distri-bution of reinforcement particles into aluminum matrix. Higher amount of silicon carbide and longer time of processing allow to obtain a final overall microhardness of about 500 HV0.025. This is basically due to the strain hardening effect during MA and to the achievement of an homogeneous distribution of reinforcement in the composite powder. The prepared and Mgr in.. Magdalena Su.niak . AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzia. Metali Nie.elaznych, Katedra Struktury i Mechaniki Cia.a Sta.[...]

 Strona 1