Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Galos"

Iły biało wypalające się do produkcji płytek gresowych dostępne na rynku polskim


  Iły biało wypalające się są stosowane m.in. do produkcji płytek gresowych (ponad 80% krajowego zużycia tych surowców) oraz ceramicznych wyrobów sanitarnych. Rozwój produkcji płytek gresowych (gres porcellanato), w mniejszym stopniu wyrobów sanitarnych, przyczynił się do potężnego wzrostu zapotrzebowania na te iły w Polsce, z niespełna 60 tys. t/r pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku do ok. 450 tys. t w 2008 r. Po ograniczeniu tego zużycia w 2009 r. o ok. 30%, kolejne dwa lata przyniosły jego odbudowanie do ponad 460 tys. t w 2011 r., natomiast w 2012 r. zużycie to uległo korekcie prawdopodobnie o 10% do ok. 414 tys. t. Charakterystyka iłów biało wypalających się Właściwości płytek gresowych w istotnym stopniu są pochodną składu mineralnego stosowanych surowców oraz procesu przygotowania masy ceramicznej i jej wypalania. Jako składniki główne masy surowcowej stosuje się - w odpowiedniej proporcji - plastyczne iły kaolinitowe lub kaolinitowo- illitowe, kaolin szlamowany, surowce skaleniowo-kwarcowe oraz czyste piaski kwarcowe. Każdy z nich spełnia określone funkcje w procesie technologicznym, a ich wspólną cechą jest mała zawartość tlenków barwiących (Fe2O3, TiO2). W procesie wypalania następuje rozkład termiczny większości faz krystalicznych występujących w wyjściowym zestawie surowcowym (poza kwarcem) i powstają nowe fazy krystaliczne (głównie mullit) oraz faza szklista zróżnicowana pod względem składu chemic[...]

Wpływ składu mineralnego iłów biało wypalających się na właściwości tworzyw gresowych


  Badania składu mineralnego ponad 20 gatunków iłów biało wypalających się pochodzących ze źródeł krajowych oraz Ukrainy, Saksonii i Czech, stosowanych obecnie lub możliwych do zastosowania w polskim przemyśle płytkowym wykazały, że w każdym z nich występują trzy główne składniki: kaolinit, illit i β-kwarc, choć w zmiennej proporcji. Skład i parametry iłów Bardzo istotnym składnikiem iłów ukraińskich są także minerały illit/ smektyt. Niewielkie ilości tych minerałów oraz samodzielnie smektyt pojawiają się również w innych iłach. Uwagę zwraca zróżnicowany stopień uporządkowania struktury wewnętrznej kaolinitu i illitu: najwyższy w iłach regionu bolesławieckiego, a najniższy w iłach ukraińskich. Udział kaolinitu w iłach krajowych wynosi ok. 50%, natomiast w iłach ukraińskich może być niekiedy mniejszy od 20%. Odwrotnie, udział illitu i minerałów mieszanopakietowych illit/smektyt (I/S) w iłach ukraińskich często przekracza 60%. Badane iły wykazują duże zróżnicowanie składu ziarnowego: od bardzo drobnoziarnistych iłów z rejonu Doniecka (mediana uziarnienia <0,5 μm, powyżej 80% frakcji <2 μm), po gruboziarniste iły krajowe oraz iły niemieckie (mediana uziarnienia 1,3-3,6 μm, 38-55% frakcji <2 μm). Decydujący wpływ ma tu wielkość osobników kaolinitu, np. w iłach regionu bolesławieckiego zazwyczaj 2-10 μm, podczas gdy w iłach ukraińskich 0,5-1 μm, oraz osobników illitu: odpowiednio 0,3-0,6 μm i 0,1-0,2 μm. Stwierdzono także bardzo silny związek między wartością mediany uziarnienia iłu [...]

 Strona 1