Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Leszek S. CZARNECKI"

Oscylacje energii a moce nieaktywne w świetle Teorii Składowych Fizycznych Prądu (CPC) oraz Twierdzenia Poyntinga

Czytaj za darmo! »

Energię elektryczną wykorzystujemy od przeszło stu lat. Można by więc było oczekiwać, że jej przepływ nie ma dla nas, a przynajmniej dla tych, którzy zajmują się tym przepływem w badaniach lub w dydaktyce, zawodowo, żadnych niejasności. Tymczasem nieustannie powraca pytanie, jaki jest związek między oscylacją energii a mocami w obwodach elektrycznych, a w szczególności, z mocą bierną Q i ze[...]

Currents Physical Components (CPC) concept: a fundamental of Power Theory

Czytaj za darmo! »

The paper introduces Readers to currently the most advanced power theory of electric systems with nonsinusoidal voltages and currents, along with fundamentals of their compensation, based on the concept of Currents’ Physical Components (CPC). It includes single-phase systems and unbalanced three-phase systems with linear, time-invariant (LTI) and harmonic generating loads (HGLs). Streszcz[...]

Uwagi do artykułu Możliwość przedstawienia jednolitej nowej koncepcji mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest dyskusja nad "jednolitą nową koncepcją mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu" przedstawioną w przez Prof. Adama Skopca i dr. inż. Czesława Steca w Przeglądzie Elektrotechnicznym, R. 84, Nr. 6/2008. Koncepcja ta dotyczy definiowania mocy biernej Budeanu w dziedzinie czasu. Moc ta została oryginalnie zdefiniowana w dziedzinie częstotliwości. W dyskusji tej zwraca się uwagę na to, że moc ta, a także moc odkształcenia Budeanu, błędnie interpretują zjawiska w obwodzie elektrycznym i po osięmdziesięciu latach od ich wprowadzenia nie mają one ani poznawczej ani technicznej wartości. W dyskusji tej pokazano też, że obecnie tylko dziedzina częstotliwościowa ujawnia wszystkie zjawiska energetycznye w obwodach elektrycznych. Abstract. Discussion on &#[...]

Comments to the paper: Instantaneous p-q Theory for Compensating Nonsinusoidal Systems

Czytaj za darmo! »

Artykuł pokazuje, że inerpretacja fizyczna chwilowej mocy biernej q, przedstawiona w arykule "Instantaneous p-q Theory for Compensating Nonsinusoidal Systems", opublikowanym przez E.H. Watanabe, H. Akagi oraz M Aredes’a w Przeglądzie Elektrotechnicznym, R. 84, Nr. 6/2008, jest błędna. Domniemana w tym artykule "wymiana energii" między fazami układu trójfazowego nie jest możliwa, podobnie jak nie jest możliwe wirowanie energii wokól linii zasilającej. Artykuł ten pokazuje także, że Instantaneous p-q Theory nie tworzy popranych podstaw kompensacji przy niesinusoidalnym napięciu zasilania odbiorników trójfazowych. (Uwagi do artykułu "Instantaneous p-q Theory for Compensating Nonsinusoidal Systems") Abstract. The paper shows that the physical interpretation of the instantaneous rea[...]

Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Fryzem i refleksje nad Jego miejscem w teorii mocy

Czytaj za darmo! »

Autor niniejszego artykułu był studentem Profesora Fryzego a jednocześnie jest kontynuatorem jego prac nad rozwojem teorii mocy obwodów z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Artykuł ten łączy osobiste wspomnienia autora z kontaktów z Profesorem Fryzem z oceną Jego miejsca w rozwoju teorii mocy. Wskazuje te idee Prof. Fryzego, które na trwałe pozostały w tej teorii oraz te, które nie mogły w niej pozostać. W zakończeniu Autor tego artykułu wyraża pogląd, że Profesor Fryze był tym naukowcem pracującym jak wielu nad teorią mocy, który odcisnął najmocniejsze piętno na jej rozwoju. Abstract. The author of this paper was Professor Fryze’s student and, at the same time, he is a continuator of his research on powers in systems with nonsinusoidal voltages and currents. The paper combines personal impressions on contacts with Prof. Fryze as a teacher with reflections on Fryze’s place in the research on the power theory development. The paper indicates ideas that have become permanent in the power theory and those, which had to be abandoned. In conclusions the author expresses his opinion, that just Prof. Fryze set the most visible imprint on the power theory development. (Recollections on Professor Fryze and reflections on his place in the Power Theory development) Słowa kluczowe: Definicje mocy, Składowe Fizyczne Prądu, CPC, prąd czynny, prąd bierny, prąd rozrzutu, współczynnik mocy, Keywords: Power definitions, Current’s Physical Components, CPC, active current, reactive current, scattered current, power factor Profesor Fryze: nauczyciel elektrotechniki Jest rok 1958. Siedzę w tłumie świeżych kolegów w amfiteatralnej aulii Nr. 21 Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Wchodzi niewysoki krępy profesor w asyście wysokiego, z kruczo-czarnymi włosami i wąsem laboranta. Wstajemy. Dobitnym, nieco chrapliwym głosem mówi, że jest Profesorem Fryze i że będzie nas uczył podstaw elektrotechniki. Dla mnie, niedawnego abs[...]

Power theories and meta-theory of powers in electrical circuits

Czytaj za darmo! »

Some ideas and rules used in the past for the development of the currently existing power theories of electrical circuits are compiled in the paper. Such rules can be regarded as a meta-theory of electric power, meaning a theory that has other theories as its subject matter, in this case, power theories. Distinction of power theories from a meta-theory of electric power provides a clarification in debates on electric powers. Moreover, motivations, validation and comparison of power theories cannot be a subject of these theories, but a meta-theory of electric power. Also history of various approaches to power theories development, such as averaging and instantaneous approaches, time-domain and frequency-domain approaches, are compiled and discussed in the paper. Streszczenie. W artykule zestawiono użyte w przeszłości idee i zasady odnośnie formułowania istniejących obecnie teorii mocy obwodów elektrycznych. Idee takie i zasady mogą być traktowane jako meta-teoria mocy obwodów elektrycznych, w tym sensie, że jej przedmiotem są inne teorie, w tym przypadku, teorie mocy. Rozróżnienie pojęć teoria i meta-teoria, w odniesieniu do mocy, umożliwia uporządkowanie dyskusji nad mocami w obwodach elektrycznych. Ponadto, motywacje rozwoju teorii mocy, ocena ich wiarogodności oraz ich porównywanie nie mogą być przedmiotem teorii, lecz meta-terorii, w tym przypadku, meta-teorii mocy obwodów elektrycznych. W artykule zestawiono także historię różnych podejść do rozwoju teorii mocy, takich jak opartych na uśrednianiu i podejściu chwilowym, w dziedzinie czestotliwości i w dziedzinie czasu.(Teorie mocy i metateoria mocy obwodów elektrycznych) Keywords: Power definitions, nonsinusoidal waveforms, time-domain, frequency-domain, Current’s Physical Components, CPC. Słowa kluczowe: Definicje mocy, przebiegi niesinusoidalne, dziedzina czasowa, dziedzina częstotliwościowa, Składowe Fizyczne Prądu, CPC. There is nothing more necessary for the man of science tha[...]

Meta-theory of electric powers and present state of power theory of circuits with periodic voltages and currents

Czytaj za darmo! »

Historically justified goals of the power theories development, general expectations and mathematical tools used for it are discussed in the paper. General features of the power theory of single-phase circuits with sinusoidal voltages and currents, the only commonly accepted power theory, were used as a reference for the presented discussion. Also discussed in this paper are the major issues of power theories development such as these: Should the power theory be formulated in the frequency or in time-domain? Should it be based on quantities averaged over a period or on instantaneous values? It was shown that in spite of the name “power" theory, the load currents rather than powers convey information on power properties of electrical circuits. Streszczenie. Przedmiotem niniejszego artykułu są historycznie uzasadnione cele rowoju teorii mocy, oczekiwania wzgledem niej oraz służące temu rozwojowi matematyczne narzędzia teorii mocy. Odniesieniem dla tej dyskusji są ogólne właściwości teorii mocy obwodów jednofazowych z sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia, jedynej teorii mocy, co do której nie ma w elektrotechnice zastrzeżeń. W artykule omawia się częstotliwościowe i czasowe podejscia do teorii mocy a także formułowanie tej teorii w oparciu o wielkości otrzymane poprzez uśrednianie lub oparte na wielkościach chwilowych (Meta-teoria mocy i obecny stan teorii mocy obwodów z okresowymi przebiegami prądów i napięć) Keywords: Power definitions, frequency-domain, time-domain, Currents’ Physical Components, CPC Słowa kluczowe: Definicje mocy, dziedzina częstotliwościowa, dziedzina czasowe, Składowe Fizyczne Prądu, CPC, “Theories are nets cast to catch what we call ‘the world’; to rationalize, to explain, and to master it. We endeavor to make the mesh ever finer and finer". Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery [1]. Introduction After more than a century of research on power properties of electrical syst[...]

Powers in three-phase systems with neutral conductor at sinusoidal voltages and currents

Czytaj za darmo! »

Most of residential and industrial distribution systems as well as traction and distribution systems in commercial buildings are three-phase systems with a neutral conductor, denoted in this paper as 3pN systems. When loads are unbalanced then such systems cannot be now described as a whole in power terms because of a controversy regarding definition of the apparent, even if voltages and currents are sinusoidal. Consequently, it is not clear now how the apparent power and the power factor are affected by the load imbalance. The paper suggests definition of the apparent power for such systems and the power equation. It is based on the supply current decomposition into the Currents’ Physical Components (CPC). The paper introduces two new powers that specify the effect of the load imbalance upon the apparent power of three-phase systems with a neutral conductor at sinusoidal voltages and currents. Streszczenie. Sieci rozdzielcze w dzielnicach mieszkaniowych, zakładach przemysłowych, budynkach handlowych czy publicznych, a także sieci trakcyjne, są budowane zwykle jako sieci trójfazowe z przewodem zerowym. Oznaczane są one w tym artykule jako sieci 3pN. Wtedy, gdy odbiorniki zasilane z sieci 3pN nie są zrównoważone, nie można obecnie napisać równania mocy takich obwodów, trakto-wanych jako całość, a jedynie równania mocy poszczególnych faz. Przyczyną tego jest kontrowersja wokół definicji mocy pozornej w takich obwodach. Przedmiotem niniejszego artykułu jest propozycja definicji mocy pozornej, oraz równanie mocy w obwodach trójfazowych z przewodem zerowym i sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia. Równanie to wynika z rozkładu prądu zasilania w takich obwodach na Składowe Fizyczne (ang.: CPC). (Moce w obwodach trójfazowych z przwodem zerowym i sinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia) Keywords: Currents' Physical Components, CPC, power definitions, imbalanced systems, unbalanced power. Słowa kluczowe: Składowe Fizyczne Prądu, [...]

Currents' Physical Components (CPC) in systems with semi-periodic voltages and currents DOI:10.15199/48.2015.06.04

Czytaj za darmo! »

There are situations in electrical distribution systems where voltages and currents cannot be regarded as periodic quantities. They could be non-periodic. Nonetheless, properties of electrical systems confine this non-periodicity of voltages and currents to a particular sub-set of nonperiodic quantities, referred to as semi-periodic quantities in this paper. The paper presents the concept of semi-periodic quantities and defines major functionals, such as the running active power, the running rms value, the scalar product and the running complex rms (crms) value of quasiharmonics, needed for describing electrical systems with such voltages and currents in power terms. A recursive approach to calculation of these functionals was presented as well. The paper presents fundamentals of the Currents' Physical Components (CPC) - based power theory of systems with semi-periodic voltages and currents. An application of the semi-periodic concept to a load current decomposition in single-phase circuits with linear loads and with harmonics generating loads is presented as well. The paper presents also a concept of extrapolation of CPC into the closest future, which enables quasi-instantaneous generation of control signals for switching compensators. Streszczenie. Są takie sytuacje w systemach rozdzielczych, w których napięcia i prądy nie mogą być traktowane jako przebiegi okresowe. Mogą one być nieokresowe. Właściwości systemów rozdzielczych ograniczają jednak nieokresowość tych przebiegów do pewnego szczególnego podzbioru przebiegów nieokresowych, określago w tym artykule podzbiorem przebiegów półokresowych (semi-periodic). Artykuł definiuje podstawowe funkcjonały, takie jak biegnąca moc czynna, biegnąca wartość skuteczna, biegnący iloczyn skalarny oraz zespolona wartość skuteczna (crms) quasi-harmonicznych, potrzebnych do opisu właściwości energetycznych w obwodach. Przedstawiona jest także metoda rekursywnego obliczania tych funkcjonałów. Artykuł[...]

 Strona 1  Następna strona »