Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Marek OPIELAK"

Z półki księgarskiej

Czytaj za darmo! »

Praca zbiorowa (red. Adam Mroziński, Marek Macko) ADVANCED GRINDING (ZAAWANSOWANE ROZDRABNIANIE) Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, Bydgoszcz 2011 r. ISBN 978-83-932977-0-2, 319 stron.Recenzowana monografia zawiera w zasadzie teksty referatów wygłoszonych na jubileuszowym kolokwium zorganizowanym z okazji 25-lecia badań procesów rozdrabniania na bydgoskich uczelniach. Zawarte są w nich wyniki badań prowadzonych dla potrzeb przemysłu spożywczego, chemicznego i energetyki. Dotyczyły one przede wszystkim efektywności energetycznej i jakości mielenia, rozdrabniania, kruszenia, granulowania i homogenizowania przy użyciu młynów (w tym strumieniowych i wibracyjnych), rozdrabniaczy i kruszarek oraz mechaniki obciążeń doraźnych i odkształceń mielonych ziaren biomasy i minerał[...]

Structure and Properties of Co-Cr Coatings After a Pulsed Jet Treatment

Czytaj za darmo! »

Presents new results on formation and structure of plasma jet, its interaction with working surface regions (in situ). Operation principles of plasma-detonation device (Impulse-6) and application of this technology for Co-Cr coating deposition and tool surface hardening were described. Obtained experimental values of jet parameters (temperature, duration, power), as well as time scanning for current pulses and voltages allowed us to optimize jet parameters for deposition of ceramic, metal-ceramic and alloy coatings to stainless steel substrates. Coating structure was mainly composed of α-fcp- and β-fcc-cobalt. Selected temperature interval for coating formation, according to XRD analysis, allowed us to form intermetalloid compounds of CoxCry-type cobalt with chromium. Streszczenie. Zaprezentowano nowe wyniki badań tworzenia i struktury impulsu plazmowego oraz jego interakcji z regionami powierzchni roboczej (in situ). Opisane zostały zasady działania komory detonacyjnej (Impulse-6) i zastosowania tej technologii do nakładania powłok Co-Cr i utwardzania powierzchni narzędzi. Otrzymane wartości eksperymentalne parametrów impulsu plazmowego (temperatura, czas trwania, moc) jak również czas skanowania impulsów prądowych i napięć pozwoliły zoptymalizować parametry impulsu plazmowego do nakładania powłok ceramicznych, metaliczno-ceramicznych i stopowych na podłoża ze stali nierdzewnej. Struktura powłoki była złożona głównie z kobaltu α-fcp- i β-fcc-. Przedziały temperatur wybrane do tworzenia powłok, zgodnie z analizą XRD, pozwoliły na stworzenie intermetaloidalnych związków kobaltu i chromu typu CoxCry. (Budowa i właściwości powłok Co-Cr poddanych obróbce strumieniem impulsów plazmy). Keywords: melted surface, protective coating, Co-Cr based alloys, wear, hardness, corrosion. Słowa kluczowe: roztopiona powierzchnia, powłoka ochronna, stopy oparte na Co-Cr, zużycie, twardość, korozja. Introduction The use of protective coating[...]

Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and phase composition

Czytaj za darmo! »

Hard and super hard coatings of Zr-Ti-Si-N of from 2.8 to 3.5 μm thickness were fabricated using vacuum arc source with (HF) stimulation. Six series of samples with various Zr and Ti content were studied. The samples were annealed in vacuum and in air at 1200oC. It was found that films with a high Zr and Ti content were thermally stable up to 1180oC. At the same time, a thin oxide layer of 180 to 240nm was found in the surfaces, which protected the sample from destruction. A size of grains of a substitution solid solution (Zr, Ti)N varied from (10 - 12)nm to 25nm, but Ti concentration in the solid solution increased. In the process of annealing, hardness of the best series of samples increased from 39.6 ± 1.4GPa to 53.6GPa, which seemed to indicate that a spinodal segregation along grain interfaces was finished. Tribotechnical characteristics of coatings were measured for various contents of basic elements Zr, Ti, and Si. The work was funded by the project of NAS of Ukraine “Nanomaterials, Nanotechnologies, Nanosystems". Streszczenie. Twarde i supertwarde powłoki Zr-Ti-Si-N o grubości od 2,8 do 3,5 μm zostały wytworzone wykorzystując próżniowe źródło łuku ze stymulacją HF. Przebadano sześć serii próbek o różnej zawartości Zr oraz Ti. Próbki zostały wygrzane w próżni i w powietrzu w temperaturze 1200oC. Wykazano, że warstwy z wysoką zawartością Zr oraz Ti były stabilne termicznie do temperatury 1180oC. W tym samym czasie cienka warstwa tlenku o grubości od 180 do 240nm została zidentyfikowana w obrębie powierzchni, które ochraniały próbkę przed zniszczeniem. Rozmiar ziaren substytutu roztworu stałego (Zr, Ti)N zmieniał się od (10 - 12)nm do 25nm, jednakże koncentracja Ti w roztworze stałym wzrastała. W procesie wygrzewania twardość najlepszej serii próbek wzrosła od 39,6 ± 1,4GPa do 53,6GPa, co wydaje się wskazywać, że oddzielanie spinodalne wzdłuż interfejsu ziaren zostało zakończone. Charakterystyki trybo techniczne[...]

Charge sensitive techniques in tribology studies DOI:10.15199/48.2016.11.58

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było zbadanie zmian występujących na powierzchniach materiałów pod wpływem tarcia za pośrednictwem ciągłej i nieniszczącej metody analizy pracy wyjścia elektronu. W pracy przedstawiono pomiary funkcji pracy wyjścia elektronów określone za pośrednictwem techniki kontaktowej różnicy potencjałów (metoda Kalvin-Zisman’a, metoda bezwibracyjna i kondensatorów jonizacyjnych), oraz doświadczalne zastosowanie tych metod w analizie procesu tarcia. Opracowano techniki badań tribologicznych wykorzystujących sondy ładunku elektrycznego. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów pracy wyjścia elektronów podczas tarcia, dla próbek ze stali I brązu. Analiza funkcji wyjścia bezpośrednio w trakcie występowania tarcia umożliwiła określenie rodzajów tarcia, dynamiki powstawania defektów, identyfikacji uszkodzeń lokalnych mikrochropowatości oraz ewolucji topologii powierzchni ścieranej. Badanie zmian występujących na powierzchniach materiałów pod wpływem tarcia za pośrednictwem ciągłej i nieniszczącej metody analizy pracy wyjścia elektronu Abstract. The goal of the present work was to study of changes occurring at the surface materials during friction by the continuous non-destructive testing of electron work function. The paper describes the electronic work function measurements by the contact potential difference techniques (the Kelvin-Zisman, the Non-vibration and the Ionization capacitors), and experimental demonstration of the possibility of their application for the analysing of the friction processes. The techniques of tribological studies using charge sensitive probes are developed. Examples of measurements work function during friction for the bronze and steel samples are present. The study work function directly in the process of friction possible to determine the modes of friction and dynamics of defects on the surface friction identify spots of destruction on local microroughnesses, the surface topology evolution. Keyword[...]

Re-crystallization of Silicon during Rapid Thermal Treatment DOI:10.15199/48.2018.05.35

Czytaj za darmo! »

The surface finish of the silicon wafers is one of the fundamental factors, determining quality and reliability of the integrated circuits. In view of this a great deal of attention is attributed to the issues of its preparation prior to the process of their formation. As a result of the mechanical grinding and polishing, a disrupted layer of the chippings, cracks, abrasive particles, dislocations, scratches, surface adsorbed organic and inorganic impurities forms on the wafer’s surface. One of the prospective ways of enhancing the surface properties of silicon may be its solid phase re-crystallization with application of the rapid thermal treatment with the second long pulses, ensuring the preheating of the wafer up to 1000ºC and above, which is usually used for recrystallization of the amorphous layers of silicon, formed during the ion doping [1-4]. Experimental Influence of the rapid thermal treatment on the structure of the disrupted layer was under investigation with application of the methods of Auger-spectroscopy, electron microscopy, diffraction reflection curves, spectral ellipsometry. It was by means of the Auger-spectroscopy with the precision sputtering of the surface silicon layers and registration of the exit intensity of the Auger-electrons from the silicon surface, that the dependence was plotted of the quantity of the exiting electrons on the sputtering time duration with determination of the disrupted layer depth. The methods of the electron microscopy and the diffraction reflection curves were used to perform investigations of the surface structure of the silicon wafers prior and after the rapid thermal treatment. The optical characteristics of the [...]

Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content DOI:10.15199/48.2018.06.14

Czytaj za darmo! »

Transition metal nitrides and carbides are attractive materials for technological applications such as hard and high corrosion resistance coatings in machining and cutting tools, diffusion barriers in microelectronics, layers of solar selective absorbers [1-3]. Transition metal carbonitrides Ti-Al-C-N can be considered as perspective materials with high termal stability, exellent oxidation resistance, enchanced mechanical performance and good optical properties. The aim of this study is to investigate the influence of the carbon content and deposition parameters of reactive magnetron sputtering on Ti-Al-C-N films composition, morphology and optical properties. Experimental details The vacuum chamber was pumped down to a base pressure of 5·10-4 Pa. Prior to deposition the substrates were cleaned by ion etching in argon plasma at 6.0·10-2 Pa, wherein the discharge current was 20 mA, the discharge voltage was 2.4 kV, the cleaning time was 5 min. Ti-Al-C-N films have been deposited by a reactive magnetron sputtering of Ti-Al (Al doped with 4% Cu and 1% Si) mosaic target under an environment with a mixture of argon, nitrogen and acetylene gases at the pressure of 0.71 Pa and at the DC power of 450 W. Sublayers of TiAl and TiAlN were deposited onto substrates for the purpose to improve coatings adhesion. The deposition time was 30 min. Silicon and calcium-silicate glass were used as substrates. In order to investigate the influence of deposition parameters on the structural and optical properties of Ti-Al-C-N films, deposition processes were conducted at four different technological regimes presented in Table 1. The elemental composition and structure of the films were determined by energy dispersive X-ray analysis (EDX, X-ray detector manufactured by Princeton Gamma-Tech, Inc) and scanning electron microscopy (Hitachi S-4800), respectively. The phase composition of the films was studied by X-ray diffraction (XRD) [...]

Monitoring of residues of sulfonylurea herbicides and their metabolites in agricultural soils Monitoring pozostałości herbicydów z grupy sufonylomoczników i ich metabolitów w glebach rolniczych DOI:10.15199/62.2015.12.33


  Zidentyfikowano pozostałości dwóch handlowych herbicydów oraz czterech produktów ich metabolizmu w glebie rolniczej, stosując wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektroskopią mas.Herbicydy są w rolnictwie szeroko stosowane. Ich pozostałości i metabolity pozostają w glebie i stwarzają problemy środowiskowe z powodu swej toksyczności. Z tego powodu niezbędny jest dokładny monitoring ich obecności w glebach rolniczych i przyległych wodach. Obecnie przepisy prawne szczegółowo określają dopuszczalną zawartość herbicydów w produktach spożywczych w wielu krajach, a wymagania te są stale uściślane i zaostrzane. Przepisy prawne stymulują intensywne wysiłki w kierunku opracowania skutecznych metod chemicznej analizy gleby i wód, które umożliwiłyby kontrolę zanieczyszczenia gleby i bezpieczeństwa żywności. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników zostały wybrane jako przedmiot badań, gdyż są one szeroko i często stosowane w praktyce rolniczej do zwalczania chwastów w różnych uprawach roślin. Co roku są wciąż rejestrowane nowe herbicydy z tej grupy. Według doniesień literaturowych herbicydy sulfonylomocznikowe są nietrwałe zarówno w kwaśnym, jak i w silnie alkalicznym środowisku. Równocześnie powstają bardziej stabilne półprodukty ich degradacji. Mogą one również wykazywać aktywność biologiczną oraz właściwości toksyczne1, 2). Dokładny monitoring resztkowych ilości sulfonylomoczników i pośrednich produktów ich degradacji jest niezbędny, aby uniknąć zagrożeń środowiskowych i zapewnić wysoką jakość produktów spożywczych.Two residual herbicides and 4 prods. of their metabolism were extd. from soil with CH2Cl2 and identified by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy. The herbicides are widely used in agriculture. Their residues and metabolites remain in the soil and pose environmental problems because of their toxicity. Therefore, an exact monitoring of their presence in agricultural soils and adjacent waters is [...]

Nanostructural TiN/Cu coatings deposited from the separated plasma flows DOI:10.15199/48.2016.08.47

Czytaj za darmo! »

The results of the structural and physical-mechanical properties investigation of TiN/Cu coatings, deposited from multicomponent separated vacuum arc plasma are shown in this paper. The characteristics of the nanosized TiN-based coatings generation alloying by the element not forming chemical compounds with titanium and nitrogen under the chosen technological parameters are examined. The regularities of the microhardness and friction properties of TiN/Cu coatings changing under different elemental composition are determined. Abstrakt. W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz właściwości fizyko-mechanicznych powłok TiN/Cu, otrzymanych łukową metodą próżniowo-plazmowego osadzania warstw ze złożonych odrębnych źródeł. Zbadano charakterystyki nanorozmiarowych powłok na bazie TiN generowanych dopingowaniem elementu nie tworzącego związki chemiczne z tytanem i azotem przy wybranych parametrach technologicznych. Ustalono, że prawidłowości mikrotwardości oraz właściowści tarciowe powłok TiN/Cu zmieniają się przy różnym składzie pierwiastkowym (Nanostrukturalne warstwy TiN/Cu osadzane z osobnych przepływów plazmy). Keywords: wear resistance coatings, vacuum-arc deposition, separation, nanostructure, friction factor. Słowa kluczowe: powłoki odporne na zużycie, łukowe osadzanie próżniowe, separacja, nanostruktura, współczynnik tarcia. Introduction Nanostructural films and coatings possess unique physical-mechanical properties and the determining factors are the synthesis condition and the alloying element choice. The fracture processes in the nanocrystalline materials are realized by the interatomic bond breakage with high energy barriers, which are typical for high-melting nitrides compounds. Hence, the scientifically-technological fundamentals of the multicomponent nanosized TiN-based coatings deposition, alloyed by B, C, Al, Si, Cu and Cr, which make it possible to increase the resistance and service products properties are dyna[...]

 Strona 1