Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej STRAS´ "

Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii DOI:

Czytaj za darmo! »

Jako´s´c energii przesyłanej w systemie elektroenergetycznym musi spełnia´c okre´slone kryteria, które zostały przedstawione m.in. w aktach normatywnych [1, 2, 3]. Wnormach tych zdefiniowane sa˛ parametry jakos´ci elektrycznej takie jak cz˛ estotliwo´s´c, warto´s´c napi˛ ecia, dopuszczalne zapady napi˛ecia oraz zawarto´s´c harmonicznych czy interharmonicznych [4]. Na jako´s´c energii elektrycznej dostarczanej do uz˙ytkownika kon´cowego wpływaja˛ rodzaj oraz moc odbiorników doła˛czonych do linii zasilaja˛cej, a takz˙e charakter pobieranego przez nie pra˛du (wartos´c´ współczynnika odkształcenia pra˛du, THD ang. Total Harmonic Distortion). Jako´s´c dostarczanej energii mo˙zna poprawi´c poprzez zastosowanie filtru aktywnego (ang. Active Power Filter System) podpie˛ tego do punktu wspólnego przyła˛czenia (PWP). Celem nadrz˛ednym układu sterowania filtru aktywnego jest kształtowanie sinusoidalnego pra˛du pobieranego z sieci. Przykłady takich układów przedstawiono w [5, 7], gdzie zastosowano regulator ze sprz˛e˙zeniem od zmiennych stanu oraz w [6] z zastosowanym regulatorem predykcyjnym. Zagadnieniem wa˙znym z punktu widzenia u˙zytkowników sa˛ zaburzenia jakos´ci dostarczanej energii. Sa˛ one wywołane m.in. przerywana˛ praca˛ urza˛dzen´ w zakładach przemysłowych (np. tartak czy spawalnie). Wysoka warto´s´c mocy chwilowej pobieranej przez te urza˛dzenie w czasie np. rozruchu lub cyklu roboczego mo˙ze wywoła´c du˙ze spadki napie ˛cia i przepie˛cia na linii zasilaja˛cej pozostałych odbiorców. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pracy tego typu urza˛dzen´ zaleca sie˛ stosowanie układów kondycjonuja ˛cych moc/energie˛ elektryczna˛ (ang. Conditioning Power Systems). Kondycjoner mocy jest to system zło˙zony z przekształtników napi˛ecia oraz zasobnika energii. Dla omawianego przypadku energia zgromadzona w zasobniku mo˙ze zosta´c wykorzystana w celu zmniejszenia impulsów mocy pobieranych z sieci energetycznej [13]. System taki pod[...]

 Strona 1