Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ MACIEJEWSKI"

Praktyczne aspekty ochrony przed korozją różnych elementów ślusarskich i mniejszych konstrukcji metalowych


  1. Wprowadzenie. Nieprawidłowe zabezpieczenie przed korozją różnych drobnych elementów stalowych i innych metalowych, źle dobrane profi le do ich konstrukcji, zaniedbania w ich utrzymaniu składają się na nieestetyczny wygląd naszych miast, miasteczek i osiedli. Do elementów, których dotyczy niniejszy artykuł, należą między innymi: - balustrady wewnętrzne we wszystkich obiektach budowlanych występujących w Polsce; - balustrady zewnętrzne na schodach terenowych; - ogrodzenia posesji, parków, ogrodów, terenów rekreacyjnych i ogródków jordanowskich; - ogrodzenia rzek, kanałów, jezior i ulic w różnych miastach w Polsce; - ogrodzenia torów tramwajowych, kolejowych, przejść dla pieszych itp.; - ogrodzenia ogródków przydomowych w miastach i osiedlach; - bariery ochronne na mostach, autostradach i innych drogach; - słupy trakcyjne tramwajowe i kolejowe; - podpory znaków drogowych i wielu różnego rodzaju znaków informacyjnych; - różnego rodzaju słupy i słupki lamp oświetlenia dróg, ulic, parkingów, zakładów pracy itp.; - zabezpieczenia różnych elementów instalacji w garażach, parkingach, zakładach itp.; - stalowe podpory instalacji i urządzeń w różnych pomieszczeniach technicznych wewnątrz i na zewnątrz obiektów jak: węzły ciepła, maszynownie wody tryskaczowej, stacje uzdatniania wody, wentylatornie, przepompownie ścieków, stacje pomp i inne tego typu pomieszczenia; - drobne elementy elewacyjne na wielu obiektach - integralne części elewacji lub uchwyty fl ag, daszki ochronne, zamocowania instalacji itp.; - maszty fl agowe i antenowe; - różnego rodzaju drabiny, pomosty serwisowe w budynkach i obiektach przemysłowych. Wszystkie elementy, które wyżej wymieniłem, a zapewne wiele jeszcze innych, są bardzo często lekceważone przez inwestorów, projektantów, wykonawców, kierowników budów, inspektorów nadzoru, właścicieli i administratorów obiektów, a nawet służby utrzymania zakładów i budynków publicznych. Lekceważące pode[...]

Wpływ konstrukcji, projektowania, wykonania i montażu ekranów akustycznych na korozję i trwałość ekranów DOI:10.15199/41.2017.3.5


  Ekrany akustyczne są stosunkowo nowym rodzajem konstrukcji: powstały w XX w. w związku z gwałtownym rozwojem komunikacji drogowej i kolejowej. W Polsce są dość powszechnie lekceważone, co jest przyczyną złego stanu technicznego naszych ekranów. Najbardziej odpowiednim ekranem w naszym kraju powinna być całkowicie sprefabrykowana konstrukcja żelbetowa, której zalety zostały wypunktowane w artykule. Należy wykonać typowy i wariantowy projekt żelbetowego ekranu dla różnych regionów Polski. Najlepsze, niebudzące żadnych kontrowersji są wały ziemne, wały pokryte roślinnością lub z nadbudową żelbetową. Niezwykle wdzięcznymi ekranami są poprawnie zaprojektowane pasy zieleni. Błędem jest wykonywanie ekranów "na przyszłość" wzdłuż lasów, łąk, nieużytków. Słowa kluczowe: żelbetowe ekrany akustyczne, wały ziemne, wały pokryte roślinnością, wały z nadbudową żelbetową, gęste pasy zieleni, typowy projekt ekranu żelbetowego. Acoustic screens are a relatively new type of structure; they were created in XX century along with the rapid development of road and railway communication. They are quite neglected in Poland, which is the cause of our screens’ poor technical condition. The most suitable screen in our country should be entirely prefabricated reinforced concrete structure whose advantages were listed in the article. A typical design of reinforced concrete screen with variants should be created for different regions of Poland. The best, and stirring no controversy, are earth embankments, embankments with vegetation or embankments with reinforced concrete top structure. Well-designed greenery belts are a good choice as well. However, it is a great mistake to construct ‘prospective’ screens along forests, meadows or wastelands. Keywords: reinforced concrete acoustic screens, earth embankments, embankments with vegetation, embankments with reinforced concrete top structure, dense greenery belts, typical design of reinforced c[...]

 Strona 1