Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SZTAFROWSKI"

Zastosowanie zmodyfikowanej metody różnicowej w obliczeniowej identyfikacji rozkładu pola elektrycznego DOI:10.15199/48.2016.12.12

Czytaj za darmo! »

Linie elektroenergetyczne są obecnie nieodłącznym elementem infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych. Wraz ze zjawiskiem tzw. "rozlewania się miast" towarzyszącym rozwojowi dzisiejszych aglomeracji miejskich wiele obiektów użytkowanych przez ludzi może być w mniejszym lub większym stopniu narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych generowanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. We właściwych aktach prawnych określone są graniczne maksymalne wartości natężenia zarówno dla składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola elektromagnetycznego. Abstract. This paper presents the method for determining the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz generated by high voltage power lines. The problem of calculation to determine the intensity of the electric components of fields is important at the stage of project implementation or upgrading existing power lines to determine the level of its impact on the environment as well as to take the necessary steps to limit occupancy of the land designated for the location of the overhead power lines. (The modified numerical method for digital simulations of electrical fields distribution). Słowa kluczowe: Pole elektromagnetyczne, symulacje cyfrowe, metoda elementów skończonych, linie elektroenergetyczne. Keywords: Electromagnetical field, digital simulations, finite elements method, power lines. Wstęp Powszechna obecność linii oraz urządzeń elektroenergetycznych w środowisku, w którym żyją ludzie wymusiła opracowanie aktów prawnych (przepisy BHP) określających dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych w miejscach, w których ludzie mogą przebywać tylko czasowo lub stale tam zamieszkiwać. W przypadku wolnozmiennych pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu elektroenergetycznych obiektów liniowych wartościami granicznymi natężenia są odpowiednio: 1 kV/m dla składowej elektrycznej oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej [1]. Podczas procesu projektowan[...]

Analiza technicznych możliwości ograniczania zjawiska ulotu elektrycznego zrealizowana na podstawie cyfrowej identyfikacji natężenia pola elektrycznego w otoczeniu przewodów roboczych elektroenergetycznych linii WN DOI:10.15199/48.2018.01.29

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z teorią elektromagnetyzmu wysokonapięciowe urządzenia oraz linie elektroenergetyczne są źródłem pola elektromagnetycznego o znacznych natężeniach [1]. W zakresie niskich częstotliwości osobnej analizie można poddać składową elektryczną oraz składową magnetyczną. Za zjawisko ulotu odpowiada składowa elektryczna pola elektromagnetycznego [2]. Rozkład natężenia pola elektrycznego zależy głównie od wartości występujących napięć oraz od geometrii torów prądowych rozpatrywanego obiektu elektroenergetycznego Z tego względu w powszechnie stosowanych typowych wykonaniach obiektów elektroenergetyki zawodowej rozkład pola elektrycznego jest silnie nierównomierny. Koncentracja linii sił pola jest największa w pobliżu elementów o niewielkim promieniu krzywizny oraz wysokim potencjale względem ziemi [3]. Jeśli w pewnym obszarze natężenie składowej elektrycznej pola przekroczy wytrzymałość ośrodka na przebicie elektryczne, która dla suchego powietrza przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym wynosi około 30 kV/m, następuje rozwój wyładowania w zjonizowanej przestrzeni. Jeśli z powodów determinowanych rozkładem pola elektrycznego owo wyładowanie nie może się dalej rozwijać, to takie zjawisko jest zwane wtedy wyładowaniem niezupełnym lub też wyładowaniem koronowym. Wraz z występowaniem ulotu elektrycznego pojawiają się również takie efekty jak [4]: - hałas (szumy akustyczne), - charakterystyczne świetlenie przewodów, - zakłócenia radioelektryczne, - przyspieszona korozja fazowych przewodów elektroenergetycznych, - wytwarzanie ozonu. Rys.1. Układ wiązek przewodów fazowych linii 400 kV (S - środek geometryczny układu) W celu zredukowania szkodliwego oddziaływania ulotu na środowisko stosuje się odpowiednie rozwiązania techniczne, wśród których najczęściej stosowane jest wykorzystanie przewodów wiązkowych (Rys.1). Tory prądowe napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (od 400 kV) są wykonywane w formie wiązek [...]

Application of additional grounded wires in high voltage overhead power lines to reduce the intensity of electric field generated by phase wires DOI:10.15199/48.2018.03.32

Czytaj za darmo! »

Electric power lines are the source of electromagnetic field which, for safety reasons, should not exceed the values set out in relevant legislation [1]. In the design phase of new infrastructure these objects are located far from human settlements. However, there is often intensive development near existing overhead power lines. The impact zone designed according to the old criteria that are not in effect today may no longer meet the current permissible values of electric field intensity at various locations inhabited by people. Reconstruction of the power line in order to remove the conflict is, for many reasons, not always feasible. Such alteration may also be very expensive [2]. For this reason, power grid operators increasingly turn to the use of additional wires at the potential of the earth in order to shape the spatial distribution of the electric field and thus limit its value in the areas of interest [3,4]. Fig. 1. 110 kV lines with insulators placed between the live line and an additional grounded shielding line Near Wałbrzych, a technical solution was implemented that involves additional shielding conductors located below the lowest working overhead lines at a sufficient distance to provide electrical insulation. Typical 110 kV long-rod insulators were used for the installation of shielding conductors (model: LP75 / 31). The shielding cables are galvanically connected to both support structures, which, regardless of the electrical induction, provides the potential of the earth along the entire length of the additional conductor (Fig. 1). As can be seen, under the overhead line there are residential[...]

Analiza wpływu doboru parametrów symulacji metodą elementów skończonych na dokładność uzyskanych wyników DOI:10.15199/48.2019.01.28

Czytaj za darmo! »

Do oceny narażenia środowiska polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi podczas wielu różnych procesów technologicznych niezbędna jest identyfikacja natężenia składowej elektrycznej oraz magnetycznej takich pól. W wielu państwach dopuszczalne wartości graniczne są jasno określone przez odpowiednie akty prawne. W Polsce takim dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [1]. Znajomość rozkładu natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego jest niezbędna w celu dokonania oceny uciążliwości dla otoczenia oraz wpływu na środowisko obiektów elektroenergetycznych takich jak np. linie przesyłowe lub stacje rozdzielcze [2,3]. Badania naukowe dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu mogą one szkodliwie wpływać na funkcje życiowe. Niewątpliwie występowanie pola elektromagnetycznego w środowisku powoduje określone skutki w żywych organizmach ponieważ wiele procesów życiowych związanych jest z przekazywaniem sygnałów elektrycznych czy też z procesami transportu jonów [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. W przypadku narażenia człowieka na oddziaływanie skłądowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o stosunkowo wysokim natężeniu mogą pojawić się przemijające efekty zwane magnetofosfenami czyli doświadcza się odbierania narządem wzroku swoistych "rozbłysków", które w rzeczywistości nie mają miejsca [11]. Skutki pozostawania organizmów żywych w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego są uwarunkowane indywidualnymi osobniczymi cechami oraz dawką na jakie są one narażone. Dawka jest ściśle uzależniona od czasu trwania narażenia oraz od natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie składowej elektrycznej jak również składowej magnetycznej. Przy wykorzystaniu pól elektromagnetycznych możliwe jest również oddziaływanie i[...]

Evaluation of how low frequency magnetic field 50 Hz affect living cells

Czytaj za darmo! »

The mechanism of ELF-MF impact on the metabolic processes occurring in cells of the living organisms is discussed. Existing research suggests that biological membranes may be composite antenna for stimulation by an electromagnetic field. To further elucidate this mechanism the use of fluorescent probes is suggested. Streszczenie. W referacie przedstawiono postulowany mechanizm oddzia.ywania ELF-MF na procesy metaboliczne zachodz.ce w komorkach organizmow .ywych. B.ony biologiczne mog. by. anten. zbiorcz. dla bod.ca jakim jest pole elektromagnetyczne. Postuluje si. wykorzystanie sond fluorescencyjnych do dalszych bada.. (Wp.yw pola magnetycznego 50 Hz na komorki organizmow .ywych) Keywords: ELF field, in vitro research, gene expression, fluorescent probes. S.owa kluczowe: pole magnetyczne, badania in vitro, ekspresja genow, sondy fluorescencyjne. Introduction Among the various sources of electromagnetic fields, high tension power cables cause the greatest concern. People more and more often have questions about whether being within an electromagnetic field has an influence on their health or may have in the future. It is certain that greater needs for electric energy will also mean greater exposure of people to electromagnetic fields. Scientific experiments undertaken over many years in various research and development centres all over the world show that magnetic fields with industrial frequencies induce various responses in living organisms. Biological mechanisms of this type are not yet well understood. In published research we can find likely but not fully proven hypotheses concerning possible mechanisms for the influence of magnetic fields on biological structures. Because of our incomplete understanding of the effect that electromagnetic process has on living organisms, the construction of new electro-energetic objects such as high tension power lines often causes concern and protest by local inhabitants. In addition mass m[...]

Survey identification of 50 Hz magnetic field impact on selected biological processes in the model organism Saccharomyces cerevisiae

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of a research to determine the impact on selected biological processes in a model organism Saccharomyces cerevisiae of 50 Hz variable frequency magnetic field. The investigations have been performed on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym. (Wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae) Keywords. magnetic field 50 Hz, fluorescent probes, Saccharomyces cerevisiae Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania, sondy fluorescencyjne, Saccharomyces cerevisiae Introduction Alternating current of power frequency (50/60Hz) has been used in industry and human households for approx. 120 years and its operation is accompanied by emission of many physical and chemical agents into the atmosphere. People more and more often ask a question whether being within immediate vicinity of electromagnetic fields sources has an impact on their health or can have negative consequences in the future. Insofar experimental researches described in the literature concerning impacts of lowest frequency electromagnetic field (ELF) with living matter describe existence of various biological phenomena taking place under its influence [1-6]. Due to slight knowledge about ELF impacts on living organisms, building of new power engineering facilities, including high voltage overhead lines, quite often triggers anxiety and protests of people living in the vicinity. At the same time, mass media usually broadcast negative or sensation-coloured information about threats related to electromagneti[...]

Wpływ składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka DOI:10.12915/pe.2014.02.60

Czytaj za darmo! »

Referat prezentuje wyniki badań wpływu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz na zmiany hemodynamiki organizmu człowieka przeprowadzone na zaprojektowanym w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym generującym pole magnetyczne 50 Hz o wartościach oraz homogeniczności zbieżnej z polami generowanymi przez obiekty elektroenergetyczne. Badania przeprowadzone zostały we współpracy z Katedrą Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Abstract. The results of tests on influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes, conducted on testing stand constructed at the Institute of Electrical Power Engineering, Wroclaw University of Technology are presented. The unique research stand generates 50 Hz magnetic field of homogeneity parameters coincident with the fields generated by electrical power facilities. The presented study was carried out in collaboration with the Medical University in Wroclaw. (Influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human cardiac chemo-dynamic processes) Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania w czasie rzeczywistym, hemodynamika, układ krążenia, linie najwyższych napięć Keywords: magnetic field 50 Hz, real-time, cardiac chemo-dynamics, blood circulatory system, power lines. doi:10.12915/pe.2014.02.60 Wstęp Prąd przemienny o częstotliwości przemysłowej (50/60Hz) jest wykorzystywany w przemyśle oraz gospodarstwach domowych człowieka od około 100 lat,a jego eksploatacji towarzyszy emisja do środowiska wielu czynników fizycznych oraz chemicznych. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:  składową magnetyczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  składową elektryczną pola elektromagnetycznego 50/60 Hz,  hałas oraz wibracje,  ozon. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie, czy przebywanie w bezpośrednim zasięgu tych źródeł pól elektroma[...]

Ograniczenie natężenia pola elektrycznego pod linią napowietrzną 110 kV poprzez dedykowaną konfigurację geometryczną przewodów roboczych DOI:10.15199/48.2017.12.43

Czytaj za darmo! »

Napowietrzne linie wysokiego napięcia (NLWN) są podstawowym medium do przesyłu energii elektrycznej dużych mocy. W sieciach przesyłowych wykorzystuje się linie o napięciu 110kV, 220kV oraz 400kV. Sposób projektowania NLWN zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, ale także pod kątem ograniczenia ekspozycji ludności na pole elektromagnetyczne, które jest jednym ze zjawisk towarzyszących przesyłowi energii elektrycznej. W otoczeniu przewodów występuje pole elektryczne i magnetyczne. Natężenie pola magnetycznego zależy wprost od prądu płynącego w linii, pole elektryczne jest funkcją napięcia linii, a jego rozkład przestrzenny zależy w dużej mierze od konstrukcji słupów i konfiguracji przewodów. Zwykle przebieg NLWN projektuje się tak, aby w miarę możliwości omijały one tereny zurbanizowane, ale często to urbanizacja zbliża się do istniejących już linii i wtedy może pojawić się problem z zachowaniem standardów wymaganych przez ustawę Prawo ochrony Środowiska [1]. Rozporządzenie Ministra Środowiska [2] określa dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości, wyróżniając też częstotliwość 50Hz stosowaną w energetyce. Ograniczeniu podlega zarówno natężenie pola magnetycznego jak i elektrycznego. Dopuszczalne natężenia pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 60A/m, pola elektrycznego ogólnie 10kV/m, ale wprowadzono dodatkowe ograniczenie 1kV/m dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. O ile w natężenie składowej magnetycznej zwykle jest dużo poniżej wartości dopuszczalnych, to w niektórych przypadkach natężenie składowej elektrycznej może być zbliżone lub nawet przekraczać ograniczenie 1kV/m w sytuacjach, kiedy obszary zabudowy mieszkaniowej znacząco zbliżają się do NLWN. Sytuacje takie mają miejsce szczególnie w miastach lub na przedmieściach, gdzie rozwój budownictwa powoduje zainteresowanie gruntami [...]

 Strona 1  Następna strona »