Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BOCZKOWSKA"

Stress relaxation in ceramic-elastomer composites

Czytaj za darmo! »

The present paper describes the properties of ceramic-polymer composites obtained via infiltration of porous SiO2 by polynitrileurea- urethane elastomer. The composites exhibit a high compression strength together with the ability to sustain large deformation. The presence of the elastomeric phase prevents the composite from rapid failure. The elastomer overlaps the ceramic skeleton and prev[...]

Bezprądowa metalizacja włókien węglowych w roztworach o różnej temperaturze


  W pracy zostały przedstawione badania nad obniżeniem temperatury roztworu dla procesu bezprądowej metalizacji wiązek włókien węglowych warstwami Ni-P, co pozwoliłoby na zastosowanie tych warunków w metalizacji tkanin typu 2D i 3D. Bezprądowe osadzanie prowadzono z roztworów o pH 8,5, zawierających glicynę, siarczan niklu i fosforan(I) sodu. Obniżano temperaturę procesu do 50oC zyskując w zastosowanych warunkach (czas metalizacji 15 min) mniejsze szybkości osadzania warstw Ni-P, korzystne w przypadku metalizacji tkanin. Mimo znacznego obniżenia szybkości osadzania otrzymano warstwy ciągłe o dobrej adhezji do podłoża i równomiernej grubości. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, włókna węglowe, warstwy ochronne Ni-P Electroless metallization of carbon fi bers from solutions in various temperatures In this paper the studies on lowering of solutions temperature for carbon fi bers electroless metallization process with Ni-P layers was presented, which allows applying these conditions in metallization of 2D and 3D fabrics. The process was carried out with solution of pH 8,5 containing: glycine, sodium hypophosphite and nickel sulfate. The temperature of metallization was decreased to 50oC which gave under applied conditions (metallization time 15 min) increasing in metallization rate, suitable in the case of fabrics metallization. Despite of signifi cant reduction of metallization rate continuous layers was obtained with good[...]

Charakterystyka kompozytów SiO2 z elastomerem przeznaczonych do pracy pod obciążeniem ściskającym

Czytaj za darmo! »

Materiały kompozytowe są wynikiem zapotrzebowania na nowe materiały, którym stawiane są wymagania często trudne do spełnienia przez tradycyjne materiały, np. minimalizacja masy przy zachowaniu, a nawet podwyższeniu wytrzymałości. Materiały ceramiczne ze względu na swoje właściwości, tj. małą gęstość i dużą wytrzymałość, są jednym z podstawowych tworzyw wykorzystywanych do otrzymania kompozyt[...]

Badanie modelowe oddziaływań w makropróbce elastomeru magnetoreologicznego w polu magnetycznym

Czytaj za darmo! »

Elastomery magnetoreologiczne (MRE) to kompozyty składające się z osnowy elastomeru (materiału wysokoelastycznego) oraz rozmieszczonych w tej osnowie cząstek ferromagnetycznych. W literaturze spotkać można przykłady zastosowania różnych materiałów: stopów żelaza [1], materiałów magnetostrykcyjnych [2] czy żelaza karbonylkowego [3]. Najczęściej stosowane są cząstki o rozmiarach od kilku do kilkuset µm [8], o kształtach od nieregularnego do kulistego [9, 13]. Udział objętościowy stosowanych cząstek ferromagnetycznych w MRE może wahać się od kilku procent [3] nawet do 50% [4, 5]. W przypadku zastosowania żelaza karbonylkowego zawartość cząstek najczęściej stanowi do 30% obj. [3, 6, 7, 10, 11], gdyż wtedy uzyskuje się odpowiednio dużą zmianę właściwości mechanicznych pod wpł[...]

Przygotowanie nanorurek węglowych przed bezprądowym pokrywaniem Ni-P


  Wykonano badania nad przygotowaniem nanorurek węglowych do bezprądowej metalizacji powłoką Ni-P. Prace prowadzono na nanorurkach węglowych Nanocyl® CN3100. Wykonano wstępne oczyszczanie powierzchni mieszaniną kwasów azotowego i siarkowego. Zaglomerowane nanorurki rozbijano poprzez stosowanie płuczki ultradźwiękowej lub dezintegratora ultradźwiękowego. Następnie aktywowano je katalitycznie w roztworze Sn(II) i Pd(II). Prowadzono modyfi kację stężenia roztworu do aktywacji. W kąpieli stosowano stabilizator w celu zapobieżenia samorozkładowi oraz związek powierzchniowo-czynny uniemożliwiający ponowne zaglomeryzowanie nanonapełniacza. Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, aktywacja katalityczna Pd, bezprądowa metalizacja Ni-P Preparation of the carbon nanotubes before electroless deposition of Ni-P Preparation of carbon nanotube surfaces to electroless deposition of Ni-P coatings was studied. The investigations were carried out using Nanocyl® CN3100 carbon nanotubes. First, CNTs were purifi ed with mixture of nitric and sulfuric acids. Agglomerated nanotubes were broken by using an ultrasonic cleaner or disintegrator. Then, their surface was activated in catalytic solution Sn(II) and Pd(II). Concentration of solution for activation was modifi ed. Stabilizer was applied to prevent self-decomposition of the solution and surfactant was used to make re-agglomeration impossible. Keywords: carbon nanotubes, catalytic activation of Pd, electroless deposition of Ni-P 1. Wprowadzenie Nanorurki węglowe są jednym z nowoczesnych materiałów współczesnego przemysłu, wykorzystywanym przede wszystkim, jako składnik materiałów kompozytowych o osnowie metalowej czy polimerowej [1-4]. Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi o osnowie polimerowej do zastosowań konstrukcyjnych. Podstawowym rodzajem takich kompozytów jest ciągła osnowa polimerowa z dodatkiem nanonapełniacza [1, 2]. Osnowa polimerowa jest znacznie lżejsza[...]

Epoxy composites with carbon fillers. Structure and properties Kompozyty żywicy epoksydowej z napełniaczami węglowymi. Struktura i właściwości DOI:10.15199/62.2015.11.28


  Epoxy resin matrix was reinforced with C nanotubes or C black to improve properties of the composites. The addn. of the C nanotubes resulted in an increase in the elec. cond., mech. strength and thermal diffusivity of the composites to a higher extent than the addn. of C black. Wytworzono kompozyty o wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz cieplnym i polepszonych właściwościach mechanicznych. Do badań wybrano 2 rodzaje napełniaczy węglowych: nanorurki węglowe oraz sadzę. Wykonano kompozyty o różnej zawartości napełniaczy. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe w celu oceny wpływu napełniaczy węglowych na strukturę materiału i określenia stopnia dyspersji. Wytworzone kompozyty poddano testom na udarność i wytrzymałość na zginanie. Zbadano także przewodnictwo elektryczne i dyfuzyjność cieplną oraz stabilność termiczną kompozytów. Wykazano, że dodatek nanorurek węglowych skuteczniej zwiększa przewodnictwo elektryczne i dyfuzyjność cieplną polimeru w porównaniu z sadzą. Lepsze właściwości mechaniczne uzyskano również dla polimerów z dodatkiem nanorurek węglowych. Żywice epoksydowe (EP) charakteryzują się małą gęstością, małym skurczem podczas utwardzania, dużą wytrzymałością oraz dużym modułem Younga, jak również małą chłonnością wody w porównaniu z innymi polimerami, takimi jak poliestry czy fenoplasty1, 2). Ze względu na swoje właściwości są one często stosowane w lotnictwie, przemyśle samochodowym, budownictwie, a także jako powłoki ochronne3-6). Ograniczeniem zastosowania materiałów polimerowych jest ich małe przewodnictwo elektryczne oraz termiczne. W celu poprawy tych właściwości można stosować różne napełniacze, takie jak nanorurki węglowe, sadza, proszki metalowe, powierzchniowo metalizowane proszki oraz włókna metalowe7, 8). Zastosowanie metalowych napełniaczy znacznie zwiększa masę kompozytu. Uzyskanie progu perkolacji w przypadku metalowych napełniaczy wymaga wysokiego stopnia napełnienia. Nanorurki węglowe (CNT[...]

Czujniki światłowodowe nowej generacji do pomiarów naprężeń w strukturach kompozytowych w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej techniki uwzględnia potrzeby oszczędzania energii i tym samym ochrony środowiska. Stąd tendencja do zastępowania metali w konstrukcjach maszyn i urządzeń, a także w pojazdach i maszynach latających znacznie lżejszymi nowoczesnymi materiałami kompozytowymi. Powstają one w wyniku połączenia składników o różnych właściwościach, dlatego też częściej niż inne materiały narażon[...]

Bezprądowe niklowanie włókien węglowych – stabilizatory roztworów

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania bezprądowej metalizacji włókien węglowych z zastosowaniem osadzania Ni-P. Metalizowano wiązki włókien Tenax po ich wstępnym wygrzewaniu na powietrzu. Powierzchnię włókien aktywowano katalitycznie w roztworach Sn(II) i Pd(II). Powłoka Ni-P (2-5% mas.P) o grubości 0,3-2 μm osadzana była z roztworu zawierającego siarczan(VI) niklu(II), podfosforyn i glicynę (pH = 8,5; 70oC; 5-30 min). Dla zapobieżenia samorozkładowi roztworu dodawano stabilizatory i zwilżacze, m.in. tiomocznik, azotan(III), arsenian(III), molibdenian(VI), sole alkiloamoniowe. W roztworach z dodatkami uzyskano znaczne wydłużenie czasu metalizacji włókien. Słowa kluczowe: bezprądowe niklowanie, stabilizatory roztworu, włókna węglowe, powłoki Ni-P Electroless nickel plating on carbon fi bers - bath s[...]

 Strona 1  Następna strona »