Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Adam Zieliński"

Wpływ rodzaju cementu na podatność na pękanie spowodowane ograniczeniem skurczu wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych DOI:10.15199/33.2018.10.23


  Powszechnie używaną na świecie metodą do oceny podatności na pękanie zaprawi betonówjestmetoda pierścieni ograniczających wg ASTM C1581M - 09a, która wykorzystuje obwodowy pomiar odkształcalności pierścieni stalowych wskutek oddziaływania skurczu pierścieniowych próbek kompozytowych (rysunek 1). Geometria stalowego pierścienia pomiarowego i pierścieniowej próbki betonowej jest odpowiednio dobrana. Założone wymiary pierścieni wykorzystują grubościenną teorię naprężeń, ponieważ stosunek ich grubości do promienia zewnętrznego jest zdecydowanie większy niż 1/30, co jest granicą w przypadku elementów cienkościennych. Na tej podstawie, w przekrojach grubościennych rozwój naprężeń promieniowych odbywa się nieliniowo. Założone w normie wymiary pierścieni stalowych i betonowych powodują, że naprężenia rozciągające w wyniku ograniczenia są zbliżone do naprężeń rozciągających w wyniku wysychania powierzchni zewnętrznej próbek betonowych. Taka konfiguracja brzegowych naprężeń wywołuje równomierne wytężenie przekroju betonowego (rysunek 2). Zbliżona wartość brzegowych naprężeń rozciągających decyduje o pękaniu próbki betonowej w wyniku przekroczenia jej wytrzymałości na rozciąganie. Dzięki temu możliwe jest porównywanie rozwoju odkształceń i czasu pękania próbek oraz klasyfikacja podatności kompozytów cementowych na pękanie. Zestaw pomiarowy składa się z trzech identycznych stanowisk badawczych, w których głównym elementem jest wewnętrzny pierścień stalowy. W połowie wysokości powierzchni wewnętrznej pierścienia przyklejone są obwodowo cztery tensometry oporowe, które z mostkiem tensometrycznym tworzą układ pomiarowy. Pier[...]

Ulepszenie normowych metod pomiarowych do rejestracji skurczu autogenicznego materiałów o matrycy cementowej DOI:10.15199/33.2018.10.27


  Skurcz autogeniczny to zjawisko zmniejszenia się objętości materiału o matrycy cementowej bez wymiany wilgoci z otoczeniem zewnętrznym. Jest skutkiem samoosuszenia się porów kapilarnych w wyniku pobierania z nich wody do hydratacji cementu. Zależy przede wszystkim od wielkości wskaźnika wodno-cementowego w/c i ilości reaktywnych pyłów w objętości materiału. Im mniejszy wskaźnik w/c oraz większa zawartość cementu, tym skurcz autogeniczny jest większy, a jego tempo bardziej dynamiczne [2]. Dlatego najbardziej podatne na zjawiska autogeniczne są betony wysokowartościowe. Najintensywniej odkształcenia autogeniczne rozwijają się w pierwszych 24 h od ułożenia mieszanki betonowej w formie. W tym okresie zachodzi proces wiązania cementu i wczesny etap twardnienia, a skurcz autogeniczny może osiągnąć ponad 50%wartości całkowitej [8]. Tak intensywny przebieg skurczu samoczynnego we wczesnym okresie dojrzewania związany jest również z właściwościami mechanicznymi młodego betonu (moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie), które nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby skutecznie przeciwstawić się naprężeniomściskającym powstającym w betonie. W przypadku ograniczenia swobody odkształceń, skurcz autogeniczny wraz z innymi zjawiskami towarzyszącymi (skurcz od wysychania, kontrakcja termiczna) mogą prowadzić do zarysowania i pękania materiałów o matrycy cementowej oraz utraty trwałości konstrukcji. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie wartości skurczu autogenicznego w funkcji czasu. Niestety PN-EN 206+A1:2016-12 bazująca na EN 206:2013 nie opisuje metod pomiarowych oraz nie klasyfikuje dopuszczalnych wartości skurczu autogenicznego. Norma konstrukcyjna PN-EN 1992-1-1:2008 opisuje wartość skurczu autogenicznego wyłącznie w funkcji rozwoju wytrzymałości w czasie dojrzewania betonu. Algorytm obliczeniowy stworzony na podstawie modelu CEB-FIPMC 1990 nie uwzględnia wpływu wskaźników i proporcji materiałowych, [...]

Właściwości magnetyczne rdzeni zwijanych przy sinusoidalnym i prostokątnym przebiegu napięcia wzbudzenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki pomiarów stratności oraz charakterystyk magnesowania próbek trzech materiałów magnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Wykazano, że przy obliczeniach projektowych transformatorów zasilanych napięciem prostokątnym można się posługiwać charakterystykami pomierzonymi przy napięciu sinusoidalnym, licząc się z przewymiarowaniem masy rdzenia mniejszym od 10 %. Podano wzór[...]

Properties and structure of the new martensitic12% Cr steel with tungsten and cobalt for use in ultra supercritical coal fired power plants

Czytaj za darmo! »

Reduction of flue gas emissions involves considerable increase in inlet steam parameter of supercritical boilers. Therefore it is now required to implement new 12%Cr creep - resistant steel witch tungsten and cobalt additions in the boilers being designed in Poland. Investigation of mechanical properties (at room and elevated temperature) creep strength and prolonged annealing were presented [...]

Analiza zmian struktury i właściwości użytkowych austenitycznej stali HR3C po 26 000 godzin eksploatacji DOI:10.15199/24.2018.10.8


  Wprowadzenie. Stal X6CrNiNbN25-20 (HR3C) należy do nowoczesnych żarowytrzymałych stali austenitycznych wdrażanych obecnie do energetyki zawodowej. Stal HR3C została opracowana poprzez modyfikację i optymalizację składu chemicznego austenitycznej stali X8CrNi25-21. Materiał ten ze względu na wysoką zawartość chromu (24-26%) charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję wysokotemperaturową i utlenianie w parze wod􀀐 nej przy wysokiej odporności na pełzanie, dlatego też re􀀐 komendowany jest na elementy instalacji energetycznych przeznaczonych do długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania do temperatury 650-660oC [1, 2]. Dotychczasowe badania wykazały, że stal HR3C cha􀀐 rakteryzuje się dużą skłonnością do bardzo szybkiego i znaczącego spadku udarności (pracy łamania), co zda􀀐 niem badaczy związane jest z procesami wydzieleniowy􀀐 mi na granicach ziaren [3-5]. Gwałtowna utrata ciągliwo􀀐 ści stali HR3C w stosunkowo krótkim czasie powoduje, że uzasadnione staje się pytanie odnośnie możliwości jej stosowania jako materiału na elementy instalacji kotła o nadkrytycznych parametrach pary. Niemniej jednak do􀀐 piero eksploatacja danego gatunku stali w rzeczywistych warunkach pracy kotła daje odpowiedź na temat jego fak􀀐 tycznej przydatności. Wymaga to prowadzenia komplekso􀀐 wych badań w celu gromadzenia specjalistycznej wiedzy o zachodzących procesach i mechanizmach degradacji mikrostruktury oraz ich wpływu na właściwości użytkowe danego gatunku stali. Prowadzone badania na wycinkach po eksploatacji w warunkach pełzania służą do budowa􀀐 nia charakterystyk materiałowych stali i stopów, które są wykorzystywane w praktyce przemysłowej w diagnostyce elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali HR3C po eksploatacji w rzeczywi􀀐 stych warunkach pracy[...]

Analiza zmian mikrostuktury stali SANICRO 25 po długotwałym starzeniu DOI:10.15199/24.2018.10.5


  Wprowadzenie. Pomimo promowanego od lat rozwo- ju odnawialnych źródeł energii, nie tylko w Europie, ale również w energetyce światowej, w dalszym ciągu ogól- noświatowa energetyka oparta jest w większości o paliwa kopalniane. Również pomimo wzrostu cen za emisję szko- dliwych gazów do atmosfery, co w sposób znaczący ma zahamować rozwój konwencjonalnej energetyki, nie widać w najbliższych latach perspektywy zmiany proporcji udziału źródeł wytwarzania energii elektrycznej [1-3]. Dlatego też, w celu obniżenia kosztów wytwarzania ener- gii elektrycznej prowadzona jest w Polsce od kilkuna- stu lat modernizacja “starych" bloków (głównie o mocy 200 MW powstałych w latach 1960-1970) i budowa no- woczesnych bloków energetycznych na parametry nadkry- tyczne. Zwiększenie parametrów pracy nowobudowanych bloków energetycznych, powoduje jednocześnie wzrost ich sprawności. Związane jest to nierozerwalnie z konieczno- ścią zastosowania materiałów o podwyższonych właściwo- ściach użytkowych [4-7]. Jednym z nowoczesnych materiałów jest stal Sanicro 25 (X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-3-2), która została opracowana przez firmę AB Sandvick Material Technolo- gy). Stal ta cechuje się wysoką zawartością niklu (24%), chromu (22%) i wolframu (3%) oraz dodatków takich pierwiastków jak: niob, kobalt i miedź. Jest ona głównie przeznaczona na elementy przegrzewaczy pary pracujące w temperaturze do 700°C [1, 8]. Stal Sanicro 25 charaktery- zuje się wyższą wytrzymałością na pełzanie od innych stali o strukturze austenitycznej tj. HR3C i Super 304H. Wartość wytrzymałości na pełzanie stali Sanicro 25 wyznaczona dla czasu do [...]

Właściwości i mikrostruktura złącza spawanego stali Sanicro 25 po starzeniu DOI:10.15199/24.2018.10.3


  Wprowadzenie. Stale austenityczne ze względu na swoją mikrostrukturę oraz skład chemiczny charakteryzują się innymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi w odniesieniu do stali o osnowie ferrytycznej [1]. Materiały o osnowie austenitycznej wykazują wyższą wytrzymałość na pełzanie, ale również cechują się niekorzystnymi wła􀀐 ściwościami fizycznymi tzn. wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej i niższym współczynnikiem prze􀀐 wodności cieplnej [2]. Wadą tych materiałów jest również wysoka cena ze względu na zawartość w składzie chemicz􀀐 nym drogich pierwiastków stopowych. Żarowytrzymała austenityczna stal Sanicro 25 zosta􀀐 ła opracowana pod koniec lat 90-tych w Szwecji przez firmę AB Sandvick Material Technology w ramach euro􀀐 pejskiego programu Therme AD700. Stal Sanicro 25 przy wytrzymałości na pełzanie 95 MPa w temperaturze 700°C dla 100 000 godzin i wysokiej odporności na korozję przy odpowiednio zbilansowanym pod względem ekonomicz􀀐 nym składzie chemicznym przedstawiana jest jako materiał alternatywny dla dużo droższych stopów niklu (rys. 1). Stal Sanicro 25, jak i jej złącza spawane są przedmiotem badań licznych ośrodków naukowych zajmujących się ma􀀐 teriałami do pracy w podwyższonej temperaturze, a tema􀀐 tyka prowadzonych prac jest bardzo szeroka. Obejmuje ona badania mikrostrukturalne, korozyjne w atmosferze pary i spalin, mechaniczne, zmęczeniowe oraz badania pełzania zarówno materiału podstawowego, jak i złączy spawanych jedno- i różnoimiennych [3-8]. Wyniki tych badań, często długoletnich, umożliwiają wprowadzenie na rynek danego gatunku stali, a także technologii ich łączenia i przetwa􀀐 rzania. Dodatkowo, tworzona w ten sposób szeroka baza danych charakterystyk materiałowych, umożliwia prowa􀀐 dzenie diagnostyki części ciśnieniowej kotła, co z kolei za􀀐 bezpiecza wielomiliardowe inwestycje przed zniszczenie[...]

 Strona 1