Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA ZASADZIŃSKA"

Wybrane zagadnienia z obszaru przetwórstwa miedzi ETP i OF na druty i mikrodruty DOI:10.15199/24.2017.1.22


  Miedź ETP i OF to dwa najbardziej popularne gatunki stosowane w aplikacjach elektrycznych jako druty i mikrodruty. Materiały te cechują się bardzo dobrymi własnościami elektrycznymi, podatnością do wyżarzania i ciągliwością, ale różnicuje je skład chemiczny (obecność tlenu w miedzi ETP i jego brak w miedzi OF) oraz struktura (drobnoziarnista dla miedzi ETP i odlewnicza dla miedzi OF). Z tego powodu w celu wyeliminowania możliwych do wystąpienia w przypadku ich przetwórstwa na zimno wad ciągarniczych, a tym samym oddalenia niebezpieczeństwa zerwań drutów i mikrodrutów wytwarzanych w warunkach przemysłowych, proces ciągnienia musi być realizowany z dbałością o wszelkie czynniki wynikające zarówno z natury każdego z materiałów (skład chemiczny, struktura, jakość powierzchni), jak i specyfiki samego procesu przeróbki plastycznej na zimno (urządzenia, narzędzia, środki smarno-chłodzące). To zagadnienie poparte wynikami własnych badań doświadczalnych jest przedmiotem artykułu. Słowa kluczowe: miedź ETP, miedź OF, proces ciągłego odlewania i walcowania, proces ciągłego odlewania, proces ciągnienia.1. Wprowadzenie. Duże znaczenie miedzi w światowej gospodarce wynika z wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnejoraz odporności na korozję, dzięki czemu jest onapowszechnie stosowana w wielu aplikacjach elektrycznych. Zgodnie z aktualnymi danymi [1] produkty elektryczne z miedzi stanowią ponad 40% jej globalnej produkcji. Wyroby te bazują na drutach o różnorodnych średnicach, spośród których bardzo cienkie druty o średnicach poniżej 400 μm stanowią około 35% całkowitej produkcji tego materiału. Mikrodruty te stosowane są w m.in. w nadprzewodnictwie, kablach audio-video, kablach ognioodpornych, wiązkach samochodowych, przewodach emaliowanych, kablach do systemów fotowoltaicznych, czy jako elementy pracujące w wysokiej próżni i w kriogenice. W wymienionych aplikacjach miedź musi charakteryzować się przede wszystkim wysoką przewodnoś[...]

BADANIA NAD OPRACOWANIE MATERIAŁÓW WSADOWYCH NA BAZIE MIEDZI DO PRODUKCJI NOWEJ GENERACJI TYPO SZEREGU NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEGO DOI:10.15199/67.2016.11.4


  Na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica we współpracy z firmą produkcyjną KUCA, w ramach projektu INNOTECH III, prowadzone były badania nad opracowaniem oraz wdrożeniem do produkcji, nowej generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego przy wykorzystaniu nowoczesnej metody odlewania ciągłego materiałów wsadowych na bazie miedzi, kucia matrycowego otrzymanych odlewów dla zaprojektowanych i zbadanych prototypów geometrii osprzętu oraz końcowej obróbki cieplnej uzyskanych odkuwek. W ramach prowadzonych prac, w pierwszej kolejności szczegółowo przeanalizowane zostały dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane w tramwajowych sieciach trakcyjnych, a następnie na podstawie uzyskanych wyników badań, opracowano wytyczne do projektowania nowej generacji osprzętu. W pierwszym etapie prac teoretyczno-doświadczalnych wytypowano kilka gatunków materiałów, dla których przeprowadzono badania umożliwiające weryfikację ich przydatności do celów projektu. Przeprowadzone badania obejmowały analizę własności materiałowych oraz cech eksploatacyjnych, analizę ekonomiczną oraz analizę dostępności i pozwoliły na wytypowanie 3 gatunków mosiądzów: stopów CuZn37, CuZn16Si4 oraz CuZn40Pb2. Dodatkowo podjęto badania umożliwiające określenie możliwości wykorzystania stopów miedzi z dodatkiem nanomateriałów węglowych o bardzo wysokich własnościach elektrycznych oraz wytrzymałościowych (grafen, nanorurki węglowe, stopy Cu-Ag). Słowa kluczowe: osprzęt tramwajowy, typoszereg nośno-przewodzący, odlewanie ciągłe, kucie matrycowe, stopy miedzi RE SEARC H ON THE DE SIG N AND DE VELOP MENT OF NEW COPPER BA SED MATERIAL DEDICA TED FOR THE PRODUC TIO N OF NEW GE NERA TIO N TRA MWAY EQUIP MENT At the Faculty of Non-Ferrous Metals AGH in collaboration with the KUCA manufacturing company, within the framework of the INNOTECH III call, a research project is carried out on the development and implementati[...]

Badania wpływu warunków odkształcenia zadanego w procesie ciągnienia na pusto rur ze stopu aluminium na chropowatość ich powierzchni wewnętrznej DOI:10.15199/24.2017.1.13


  Najnowszym przykładem rozwiązań z obszaru CHP - kogeneracji ciepła i energii elektrycznej są hybrydowe kompaktowe kolektory słoneczne. Kolektory takie zamieniają docierającą do powierzchni ziemi energię promieniowania słonecznego częściowo na energię elektryczną w panelu fotowoltaicznym, a powstające w takim panelu ciepło odpadowe wykorzystywane jest do podgrzewania wody w systemach CO i CWU poprzez specjalny wymiennik płaszczowy. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. O parametrach wymiennika ciepła decyduje cały zestaw cech materiałowych, jak również właściwości fizyczne, technologiczne oraz podatność na korozję i erozję w kontakcie z płynem zlokalizowanym w wymienniku. Parametry użytkowe wymiennika ciepła są również zależne od stanu powierzchni wewnętrznej rur wymiennika, bowiem jakość powierzchni wewnętrznej rur może decydować o oporach przepływu medium w wymienniku ciepła. W pracy przedstawiono pomiary chropowatości wewnętrznych powierzchni rur ciągnionych na pusto ze stopu aluminium serii 3XXX wykorzystywanych w wymiennikach ciepła. Słowa kluczowe: stopy aluminium, ciągnienie na pusto rur, chropowatość, kompaktowy kolektor hybrydowy.Wprowadzenie. Nowoczesne wysokoefektywne wymienniki ciepła pracujące w systemach OZE, dedykowanych do podgrzewania CWU i CO, bazują coraz częściej na metalach lekkich i ich stopach. Wynika to z czynników o charakterze ekonomicznym oraz technicznym. Walory ekonomiczne lokują się w korzystnej proporcji cen aluminium względem tworzyw alternatywnych, podczas gdy korzyści techniczne wynikają m.in. z niskiej masy właściwej i korzystnego współczynnika przewodzenia ciepła aluminium. Równocześnie wyzwaniem eksploatacyjnym są problemy korozyjne w przypadku instalacji grzewczych wykorzystujących rury z różnych materiałów. Omawiana wyżej grupa wymienników ciepła znajduje m.in. zastosowanie w nowej generacji hybrydow[...]

Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne DOI:10.15199/24.2017.1.23


  Metody produkcji materiałów wsadowych do procesu ciągnienia drutów miedzianych przeznaczonych na cele elektryczne z uwagi na uwarunkowania techniczne i ekonomiczne opierają się na procesach technologicznych realizowanych w sposób ciągły. Obecnie w światowym przemyśle przetwórstwa miedzi upowszechniły się dwie podstawowe metody pozyskiwania materiałów wsadowych (ciągłe odlewanie i walcowanie, ciągłe odlewania), które różnią się od siebie zarówno samą koncepcją procesu przetwórczego, jak i właściwościami wyrobów końcowych. Opracowanie i upowszechnienie obydwu rodzajów technologii ma swoje podłoże w potrzebie zaspokojenia ewoluujących oczekiwań producentów drutów, przewodów i kabli, a także odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono analizę technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne. Ukazano zagadnienia składu chemicznego miedzi (zawartości zanieczyszczeń bądź dodatków stopowych, a w tym problem zawartości tlenu) oraz problem krystalizacji (problemy kształtowania struktury wlewka oraz zagadnienia wad odlewniczych). Słowa kluczowe: miedź wysokiej czystości chemicznej, proces ciągnienia, skład chemiczny, temperatura rekrystalizacji.1. Wstęp. Warunki pracy konstrukcji kablowych wykorzystujących żyły przewodzące w postaci drutów i mikrodrutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej, określone przez powtarzalne wysokie własności techniczne warunkujące minimalizację stratności przesyłu sygnału elektrycznego przekładają się na wymagania względem jakości materiałów wsadowych - katod miedzianych (rodzaj i ilość pierwiastków zanieczyszczeń, czystość powierzchni zewnętrznej) oraz walcówek i prętów stanowiących materiały wsadowe do procesu ciągnienia. Przedmiotem artykułu jest miedź funkcjonalnie doskonała przeznaczona do techniki kablowej audio-video i elektronowej analizowana w aspekcie materiałowym i technologicznym (analiza materiałów wsadowych i drutów[...]

BADANIA NAD OPRACOWANIEM NOWYCH GEOMETRII NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ DOI:10.15199/67.2016.11.3


  Wzrost zapotrzebowania na przesyłaną energię wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projektu INNOTECH III, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, we współpracy z firmą KUCA, podjęto badania, których celem było opracowanie oraz wdrożenie nowego typu osprzętu nośno-przewodzącego tramwajowej sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono szereg wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych, bazujących na metodzie elementów skończonych, którym poddano obecnie stosowane elementy osprzętu sieci trakcyjnej. Analiza ta pozwoliła na uzyskanie parametrów wytężeniowych osprzętu, których badanie na drodze doświadczalnej jest bardzo trudne, kosztowne lub nawet niemożliwe. W oparciu o pozyskaną wiedzę, podjęto prace badawcze zmierzające do opracowania nowego typu geometrii osprzętu nośno-przewodzącego, które następnie poddano analizom numerycznym, celem zbadania ich poprawności konstrukcyjnej pod kątem jednorodności rozkładu naprężenia i odkształcenia sprężystego w warunkach ich rzeczywistej pracy, przy uwzględnieniu różnych wariantów materiałowych. Przedstawione w artykule geometrie są wstępnymi koncepcjami, które w toku prowadzonych prac były modyfikowane oraz optymalizowane. Dodatkową weryfikację poprawności konstrukcyjnej opracowanych geometrii, stanowiło prototypowanie metodą druku 3D. Metoda ta pozwala na ocenę wizualną przygotowanych kształtów oraz fizyczną weryfikację kompatybilności części składowych elementu. Koncepcje nowoopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych nośno-przewodzącego osprzętu wykraczają poza ograniczenia wynikające ze stosowanej technologii klasycznego odlewania do form piaskowych i kokilii, co wymusza zastosowanie nowoczesnej, zintegrowanej metody odlewania, kucia matrycowego i wykań[...]

Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP DOI:10.15199/24.2017.1.20


  Tematyka pracy dotyczy wpływu geometrii ciągadła na jakość powierzchni drutów gat. EN AW-1370 i Cu-ETP. W szczególności w ramach artykułu przedstawiono wyniki badań powierzchni drutów aluminiowych i miedzianych wytworzonych przy wykorzystaniu ciągadeł o różnej wielkości kąta stożka roboczego. Jakość powierzchni oceniono przy wykorzystaniu mikroskopii skaningowej. Ponadto do kompleksowej oceny topografii powierzchni wykorzystano pomiar i analizę chropowatości 3D.Analiza stanu zagadnienia. Do procesu ciągnienia drutów z metali nieżelaznych i ich stopów wykorzystuje się trzy główne rodzaje materiałów na oczka ciągadła: węgliki spiekane, diament naturalny i diament polikrystaliczny. W przypadku drutów o dużych przekrojach poprzecznych stosuje się, z uwagi na cenę, różne rodzaje węglików spiekanych (TC - Tungsten Carbide). Do procesu ciągnienia drutów o małych średnicach (poniżej 1 mm) oczka ciągadeł wykonywane są z diamentu naturalnego (SCND - Signle Crystal Natural Diamond). W pozostałych przypadkach na oczka ciągadeł stosuje się diament polikrystaliczny (PCD - Polycrystalline Compact Diamond) oraz tzw. diament nanokrystaliczny (NCD) [1-4]. Jak wynika z praktyki, do ciągnienia materiałów miękkich stosuje się ciągadła o kącie otwarcia stożka większym niż dla materiałów umocnionych i trudno-odkształcalnych. Ich wartości na ogół odpowiadają kryterium minimum siły ciągnienia i tak dla procesu ciągnienia aluminium przyjmuje się kąt 2α = 24o, natomiast dla miedzi 18o. Materiał i powierzchnia oczka decyduje o warunkach tarcia i stanie cieplnym procesu. W szczególności chodzi o wpływ wielkości ziarna diamentu stosowanego na oczka ciągadeł na jakość powierzchni drutu. W przypadku ciągnienia drutów aluminiowych żywotność ciągadeł diamentowych jest do [...]

 Strona 1