Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Biazik"

Utlenianie liposomów w układzie askorbinian-żelazo(III) w obecności dipeptydów histydynowych


  W układzie modelowym liposomów określono aktywność antyoksydacyjną preparatów dipeptydów histydynowych. Proces utleniania był indukowany jonami żelaza(III) w obecności kwasu askorbinowego. Jako czynnik antyoksydacyjny zastosowano preparat karnozyny oraz preparat dipeptydów histydynowych o stężeniach dipeptydów w zawiesinie 0,25-2,5 mM. Przy stężeniu 0,25 mM dipeptydów zaobserwowano 50-proc. inhibicję tworzenia końcowych produktów utleniania wyrażonych jako poziom substancji TBARS. Całkowitą inhibicję tworzenia produktów utleniania zaobserwowano przy stężeniu 2,5 mM. Wysoka aktywność inhibująca procesy peroksydacji lipidów przy stosowanych niskich stężeniach dipeptydów histydynowych stwarza możliwość wykorzystania preparatów na skalę przemysłową. Phosphatydylcholine was oxidized at 37°C in an aq. suspension with FeCl3 and ascorbic acid in presence of carnosine and anserine to study the oxidn.-limiting effect of the histidine dipeptides by detn. of lipid hydroperoxide and malonoaldehyde contents in the reaction mixt. The addn. of 0.25 mM of carnosine effectively inhibited the oxidn. of liposomes under the expt. conditions. Właściwości antyoksydacyjne histydyny i jej pochodnych, w tym dipeptydów (m.in. karnozyny), wynikają z obecności pierścienia imi- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ewa Biazik*, Anna Pudło, Remigiusz Zapolski, Wiesław Kopeć, Teresa Skiba Utlenianie liposomów w układzie askorbinian-żelazo(III) w obecności dipeptydów histydynowych Oxidation of liposomes in the ascorbate-iron(III) model system in the presence of histidine dipeptides Mgr inż. Anna PUDŁO w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorantką Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławi[...]

Zdolność preparatów dipeptydów histydynowych do wiązania żelaza w układach modelowych


  Przedstawiono alternatywną metodę oceny właściwości antyoksydacyjnych dipeptydów histydynowych, polegającą na ciągłym pomiarze potencjału badanego roztworu względem zespolonej elektrody platynowej. Wykazano dobrą powtarzalność metody oraz jej przydatność do opisu właściwości dipeptydów wyrażonych poprzez kompleksowanie metali przejściowych, inhibicję oksydacji oraz zdolność redukcji żelaza. Fe(III) ions were reduced and H2O2 odxidn. of Fe(II) ions was inhibited by addn. of L-(+)-ascorbic acid, Na2 versenate, ferrozine, carnozine or anserine to predict their antioxidant activity. Linear relationship between changes in potential of a Pt electrode and concn. of antioxidants was obsd. The pract. applicability of the expt. method was confirmed. Karnozyna (β-analyno-kap.-histydyna) i jej pochodne, głównie anseryna (β-alanylo-N-metylo-kap.-histydyna) i homokarnozyna (N-α-(4-aminobutyrylo)histydyna), są dipeptydami występującymi w relatywnie wysokim stężeniu w mięśniach szkieletowych (karnozyna) oraz w mózgu kręgowców. Obecność karnozyny decyduje o pH macierzy międzykomórkowej, transporcie jonów wapnia pomiędzy macierzą międzykomórkową a komórką oraz potencjale antyoksydacyjnym przestrzeni międzykomórkowej. Właściwości antyoksydacyjne karnozyny i jej pochodnych wyrażają się przez mechanizmy eliminacji tlenu singletowego1) i rodników hydroksylowych2) oraz przez właściwości chelatujące metali przejściowych, takich jak żelazo, miedź, nikiel i cynk. Udowodniono, że w warunkach in vitro karnozyna wykazuje funkcję ochronną względem lipidów, białek, DNA oraz względem Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Remigiusz Zapolski, Ewa Biazik*, Anna Pudło, Teresa Skiba, Wiesław Kopeć Zdolność preparatów dipeptydów histydynowych do wiązania żelaza w układach modelowych Ability of histidine dipeptide preparations to bind iron ions in model system Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrod[...]

Lotne związki aminowe wskaźnikiem świeżości ryb i mięsa DOI:10.15199/65.2016.2.4


  Bezpieczeństwo żywności ma bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka. Coraz większa świadomość wspomnianej zależności wśród konsumentów przekłada się na wzrost zainteresowania producentów żywności wykorzystaniem tego trendu. Pojawiła się więc konieczność opracowania wskaźników, które umożliwiłyby dokonanie szybkiej oceny rzeczywistego stanu produktów żywnościowych. Do monitorowania cech jakościowych żywności wykorzystuje się wskaźniki zmieniające zabarwienie wraz ze zmianą jakości produktu. Obecność lotnych związków aminowych powstających w wyniku przemian chemicznych i mikrobiologicznych w psującym się produkcie może z powodzeniem być wykorzystana do oceny jakości żywności. Ich wykrywanie za pomocą wskaźników pozwalałoby na szybką ocenę świeżości ryb i mięsa czerwonego.Bezpieczeństwo i jakość żywności są bardzo ważne w przemyśle spożywczym. Ich zapewnienie stanowi istotny problem, także natury ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do takich produktów, jak surowe mięso i jego przetwory. Na przełomie XX i XXI w. nie tylko dokonał się postęp w technologii produkcji wyrobów mięsnych, ale również nastąpiły znaczne zmiany w zwyczajach żywnościowych konsumentów. Z jednej strony nowe technologie, szybko zaakceptowane przez konsumentów, zapewniają produkty o wyższej jakości i funkcjonalności oraz lepszych właściwościach żywieniowych, a jednocześnie mniej przetworzonych, zawierających mniej dodatków, które pozwalały zachować odpowiednie właściwości produktu przez dłuższy czas. Z drugiej strony oczekuje się wydłużenia dopuszczalnego okresu przechowywania oraz dużej wygody podczas przygotowania i wykorzystania takiej żywności [4]. Nowoczesne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności to działania zapobiegawcze (monitorowanie krytycznych parametrów i etapów podczas cyklu życia produktu spożywczego), obejmujące fazę produkcji, dystrybucji oraz zakupu przez konsumenta [4]. Wydaje się, że ostatnie ogniwa łańcucha są najsłabszym ele[...]

Purification of egg yolk plasma from lipoproteins with hydrocolloids. Oczyszczanie plazmy żółtka jaja kurzego z lipoprotein przy zastosowaniu hydrokoloidów


  Egg yolk plasma was dild. with H2O (1:3) at 2°C, acidified with citric acid to pH 5.0 and centrifuged (8600 g, 30 min) to sep. aq. soln. of livetins. The soln. was treated with hydrocolloids (xanthan, dextran and kappa carrageenan) and NaCl to salt out immunoglobulin Y recovered then by dialysis (cellulose bag, permeability 2 kDa). The use of kappa carrageenan was most efficient in removal lipoproteins. Celem badań był dobór hydrokoloidów do oczyszczania plazmy żółtka jaja kurzego z lipoprotein w procesie wydzielania immunoglobuliny Y (IgY) przeznaczonej do zwiększenia odporności biernej cieląt. IgY uzyskana z jaj kurzych jest alternatywą dla immunoglobuliny G ssaków w zastosowaniach medycznych, paszowych i spożywczych. Do izolacji lipoprotein z plazmy jaja kurzego zawierającej IgY oraz z plazmy po wysoleniu IgY użyto ksantanu, karagenu i dekstranu. Najbardziej efektywne wydzielenie lipoprotein (70%) uzyskano po zastosowaniu karagenu kappa w stężeniu 0,25-1,00%. Zastosowanie ksantanu (0,05%) również doprowadziło do zmniejszenia ilości lipoprotein (ok. 30%), ale roztwór plazmy częściowo ulegał żelowaniu, co utrudniało oddzielenie osadu zawierającego lipoproteiny. Żółtko jaja kurzego jest bogatym źródłem składników biologicznie czynnych. Wśród nich zasadniczą rolę odgrywa immunoglobulina Y (IgY), która odpowiada za wywołanie odporności biernej do momentu aż zarodek samodzielnie będzie w stanie wytworzyć przeciwciała1). IgY występuje w plazmie, która jest jednym z dwóch podstawowych morfologicznych składników żółtka, drugi stanowią formy upostaciowane (granule). IgY stanowi istotną część liwetyn - frakcji białek rozpuszczalnych w wodzie występujących w plazmie obok dominujących w niej lipoprotein2). Ze względu na dużą zawartość IgY w żółtku jest ona alternatywą dla pozyskiwania immunoglobuliny G z krwi zwierząt doświadczalnych. Umożliwia to przeznaczenie IgY nie [...]

 Strona 1