Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Borys BOROWIK"

Gęstość prądu wewnątrz przewodzącego wsadu rurowego z matrycą przewodzącą w procesie kształtowania impulsowym polem magnetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano gęstość prądu w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenie i rysunki rozkładów tłumienia i wnikania gęstości prądu we wsadzie rurowym i matrycy przewodzącej. Otrzymane wzory mogą być wykorzystane do opisu zjawisk wynikających z nagrzewania wsadu rurowego i matrycy przewodzącej. Abstract. In the paper the current density in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of current density distributions in the tubular charge and the conductive die. The obtained formulas may be applied for the description of phenomena related to heating the tubular charge and the conductive die. (Current density inside a conductive tubular charge with a conductive die in the process of shaping with impulse magnetic field). Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, funkcje Bessela, gęstość prądu. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, Bessel’s functions, current density . Wstęp W przypadku kształtowania przewodzącego wsadu rurowego impulsowe pole magnetyczne jest polem zewnętrznym w stosunku do rury ma jedną składową wzdłuż osi z (rys.1) i określa się je następującym wzorem: (1) H ( t ) 1 H zew( t ) z z zew  , w którym składowa natężenia pola magnetycznego wzdłuż osi z (2) H (t ) H e t sin( t ) 1(t ) 0 zew z      gdzie: H0 - amplituda pola magnetycznego przy braku tłumienia w A·m-1, ω - pulsacja drgań własnych układu kształtowany element - głowica robocza - bateria kondensat[...]

Odkształcenie wsadów rurowych wybranych materiałów w procesie elektrodynamicznego formowania metali

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano odkształcenie w przewodzącym wsadzie rurowym z matrycą przewodzącą umieszczonym w zewnętrznym polu magnetycznym o charakterze sinusoidy tłumionej poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Na podstawie otrzymanych wzorów wykonano obliczenia i rysunki rozkładów odkształcenia we wsadzie rurowym. Wyliczono obliczenia dla wsadów wykonanych z miedzi oraz aluminium dla różnych wartości wielkości początkowych (pola magnetycznego, pulsacji) Abstract. In the paper the strain in the conducting tubular charge with a conductive die placed in the external magnetic field of damped sine wave shape is described by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. On the basis of the obtained formulas the calculations and charts depicting attenuation and penetration of strain distributions in the tubular charge. The calculations made for the copper and aluminum charges for different values of initial size (magnetic field, pulsation). (Strain inside a conductive tubular charge for the selected materials in the process of shaping with impulse magnetic field). Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, funkcje Bessela, odkształcenie. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, Bessel’s functions, strain. Wstęp W przypadku kształtowania przewodzącego wsadu rurowego impulsowe pole magnetyczne jest polem zewnętrznym w stosunku do rury ma jedną składową wzdłuż osi z (rys.1) i określa się je następującym wzorem: (1) H ( t ) 1 H zew( t ) z z zew  , w którym składowa natężenia pola magnetycznego wzdłuż osi z (2) Hzew(t ) H e t sin t 1(t ) z    0 gdzie: H0 - amplituda pola magnetycznego przy braku tłumienia w A·m-1, ω - pulsacja drgań własnych układu kształtowany element - głowica robocza - bateria kondensatorów w rad·s-1, η - współczynnik tłumienia pola magnetycznego w s-1 ,1(t) - skok jednostkowy Hea[...]

Ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali - analiza numeryczna DOI:10.15199/48.2015.12.12

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano ściskanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Przeprowadzona analiza numeryczna umożliwiła wyznaczenie pola elektromagnetycznego w formowanym elemencie poprzez rozwiązanie równania Bessela we współrzędnych walcowych. Program umożliwia również obliczenie miejsc zerowych dla dowolnej kombinacji funkcji Bessela. Abstract. In the paper compression of the tubular charge in the electrodynamic forming is presented. The presented numerical analysis made it possible to determine electromagnetic field distribution in the formed charge by solving the Bessel equation in cylindrical coordinates. The developed program makes it also possible to calculate the poles for arbitrary combinations of Bessel functions. (Compression of the tubular charge in electrodynamic process metal forming - numerical analysis). Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, analiza numeryczna, funkcje Bessela. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, numerical analysis, Bessel's functions. [...]

Zastosowanie zmodyfikowanej metody Monte Carlo do obliczenia mocy strat cieplnych w przewodzącym wsadzie rurowym formowanym elektrodynamicznie DOI:10.15199/48.2017.01.61

Czytaj za darmo! »

W pracy wyznaczono straty mocy cieplnej w procesie elektrodynamicznego formowania metali. Obliczenia dokonano numerycznie stosując zmodyfikowaną metodę Monte Carlo do wyznaczenia całki oznaczonej w programie MATLAB. Uniwersalny algorytm pozwala z dużą dokładnością wyznaczyć dowolne wielkości fizyczne. Abstract. In the paper thermal power losses dissipated during electrodynamic process of metal forming were determined. The calculations were carried numerically with the Monte Carlo method, for determination of the definite integral using MATLAB software. The versatile algorithm allows one to determine any physical quantities of interest. (A modification of Monte Carlo method using to obtaining the termal power in electrodynamic process metal forming of tubular charge). Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, moc strat cieplnych, analiza numeryczna, Monte Carlo. Keywords: electromagnetic forming, power thermal loss, numerical analysis, Monte Carlo. Wstęp Sposoby rozwiązywania zagadnień korzystających z wielkości losowych, nazywa się ogólnie metodą Monte Carlo[1,2]. Dokładniej przez metodę Monte Carlo rozumie się zbiór sposobów, pozwalających otrzymać rozwiązanie zagadnień matematycznych i fizycznych za pomocą wielokrotnych prób losowych. Ponieważ oceny zmiennej szukanej wyprowadza się statystycznie, są to oceny probabilistyczne. Efektywne zastosowanie metody Monte Carlo stało się możliwe dzięki wprowadzeniu szybkich maszyn liczących. Modyfikacja metody Monte Carlo Rozważmy całkę oznaczoną:[1] (1) ( ) ( ) (0,1) 1 0 I   f x dx, f x  Jak wynika z powyższego wzoru, rozpatrujemy zadanie znormalizowane do kwadratu jednostkowego. Nie ogranicza to ogólności metody, ponieważ normalizacja taka jest zawsze możliwa[1]. Całkę oznaczoną funkcji ciągłej i ograniczonej w przedziale [x1, x2] możemy przekształcić, wprowadzając podstawienie:[1] (2) x x (x x ) , dx (x x )d 1 2 1 2 1   [...]

Moc odkształcenia wsadów rurowych z matrycą przewodzącą w procesie elektrodynamicznego ściskania metali DOI:10.15199/48.2018.01.02

Czytaj za darmo! »

W przypadku kształtowania przewodzącego wsadu rurowego impulsowe pole magnetyczne jest polem zewnętrznym w stosunku do rury ma jedną składową wzdłuż osi z (rys.1) i określa się je następującym wzorem: (1) H (t) 1 H zew (t) z z zew  w którym składowa natężenia pola magnetycznego wzdłuż osi z (2) ( ) e sin( ) 0   H zew t  H  t t  z gdzie: H0 - amplituda pola magnetycznego przy braku tłumienia w A·m-1, ω - pulsacja drgań własnych układu kształtowany element - głowica robocza - bateria kondensatorów w rad·s-1, η - współczynnik tłumienia pola magnetycznego w s-1 , ψ - faza początkowa natężenia pola magnetycznego w rad.[1,2,6] Wyznaczenie pola elektromagnetycznego i prądów wirowych w formowanym wsadzie umożliwi wyznaczenie sił ponderomotrorycznych kształtujących wsad, ciśnienia oraz dokonanie bilansu mocy, co z kolei pozwoli obliczyć moc zużytą na kształtowanie detalu[1-7,11]. Całkowita energia dostarczona przez cewkę pobierana jest przez kształtowany wsad rurowy o promieniu wewnętrznym R1 i zewnętrznym R2 (rys.1) jako energia odkształcenia i energia strat cieplnych. W przypadku zaś matrycy przewodzącej o promieniu R (rys.1) dodatkową energię pobiera ona sama i jest to energia strat cieplnych w matrycy. Energia odkształcenia jest różnicą energii dostarczonej pomniejszonej o energię strat cieplnych we wsadzie i przewodzącej matrycy. Całkowita moc we wsadzie rurowym Wektor gęstości powierzchniowej strumienia mocy chwilowej w rozważanym przypadku ma jedną składową (3) ( , ) ( , ) P (r,t) 1 J r t H III r t z III Θ III r   gdzie J III (r,t) Θ jest gęstością prądu zaś H (r,t) III z jest natężeniem pola magnetycznego we wsadzie rurowym wyznaczone w pracach [6,9], na podstawie których wyznacza się także siły i ciśnienie magnetyczne we[...]

Wizualizacja procesów fizycznych w procesie elektrodynamicznego ściskania metali DOI:10.15199/48.2018.03.29

Czytaj za darmo! »

W przypadku kształtowania przewodzącego wsadu rurowego impulsowe pole magnetyczne jest polem zewnętrznym w stosunku do rury ma jedną składową wzdłuż osi z (rys.1) i określa się je następującym wzorem: (1) H ( t ) H zew( t ) z z zew  1 , w którym składowa natężenia pola magnetycznego wzdłuż osi z (2) e H (t ) H0 sin( t ) zew t z      gdzie: H0 - amplituda pola magnetycznego przy braku tłumienia w A·m-1, ω - pulsacja drgań własnych układu kształtowany element - głowica robocza - bateria kondensatorów w rad·s-1, η - współczynnik tłumienia pola magnetycznego w s-1 , ψ - faza początkowa natężenia pola magnetycznego w rad. Przy kształtowaniu metali impulsowym polem magnetycznym i obliczaniu odkształcenia zasadniczym problemem jest wyznaczenie rozkładu czasowo - przestrzennego natężenia pola magnetycznego HIII(r,t) w kształtowanym elemencie. Umożliwi nam to obliczenie sił działających na wsad, a w konsekwencji wyliczenie wielkości odkształcenia detalu. [1-4] Pole elektryczne i magnetyczne we wsadzie rurowym W przypadku nieskończenie długiej rury przewodzącej w zewnętrznym podłużnym polu magnetycznym (rys.1) wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne, ze względu na symetrię układu, zależą tylko od współrzędnej r walcowego układu współrzędnych. Chodzi zatem o zagadnienie jednowymiarowe ze stałą przenikalnością magnetyczną walca μ=μ0 i jego stałą konduktywnością γ. Poszukiwane natężenie pola magnetycznego H III ( r,t ) z spełnia skalarne równanie falowe we współrzędnych walcowych: [5-6] (3) 0 1 2 0 3 2          t H ( r,t ) r H ( r,t ) r r H ( r,t ) III z III z III z   natomiast pole elektryczne: θ 1 θ Rys.1. Przewodzący wsad rurowy z matrycą przewodzącą umieszczony w polu magnetycznym o charakterze sinuso[...]

Rozpęczanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego formowania metali w ujęciu analizy chropowatości i topografii powierzchni DOI:10.12915/pe.2014.06.042

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej zmian stanu struktury powierzchni uzyskanej w procesie rozpęczania wsadów rurowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów powierzchni w wymiarze liniowym 2D oraz przestrzennym 3D zaprezentowano analizę wpływu procesu elektrodynamicznego kształtowania przedmiotów metalowych na właściwości powierzchni, rozpatrywane z punktu widzenia chropowatości, kierunkowości i izotropii struktury powierzchniowej. Abstract. In the paper the results of an analysis concerning the changes in surface structure of a tubular charge subject to electrodynamic forming process are presented. On the basis of surface measurements in 2d and 3d an analysis concerning the influence of electrodynamic shaping process parameters on surface properties, with respect to roughness, directional properties and texture isotropy, has been carried out. (Recompression of the tubular charges in the electrodynamic forming process - an analysis of the surface structure and roughness) Słowa kluczowe: formowanie polem magnetycznym, pole elektromagnetyczne, odkształcenie, analiza powierzchni, struktura geometryczna powierzchni, chropowatość powierzchni. Keywords: electromagnetic forming, electromagnetic field, strain, surface analysis, geometrical surface structure, roughness. doi:10.12915/pe.2014.06.42 Wstęp Obróbka elektrodynamiczna jest nowoczesną metodą formowania plastycznego metali, w której nie występują ruchome narzędzia oddziaływujące bezpośrednio na powierzchnie kształtowanych wsadów [1]. Metoda elektrodynamicznego formowania metali jest bardzo skuteczna przede wszystkim w przypadku wsadów o dużej wartości konduktywności elektrycznej. Opiera się na następujących prawach elektrodynamiki: Foucaulta (indukowanie prądów wirowych), Lenza (kierunek prądów wirowych) i Laplace’a (elektrodynamiczne oddziaływanie między prądami) - nieustalone pole magnetyczne indukuje we wsadzie przewodzącym prądy wirowe, któr[...]

 Strona 1