Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA NIEDBAŁA"

CHARAKTERYSTYKA KATALITYCZNYCH WŁASNOŚCI POWŁOK Ni-Mo MODYFIKOWANYCH POLITIOFENEM

Czytaj za darmo! »

Powłoki Ni-Mo+PTh otrzymywano w warunkach galwanostatycznych na drodze elektroosadzania z roztworu będącego mieszaniną (3:1) kąpieli galwanicznej do osadzania Ni-Mo oraz roztworu tiofenu.Badania morfologii powierzchni oraz analizę składu chemicznego powłok Ni-Mo+Pth wykonano przy użyciu mikroskopu skaningowego.Charakterystykę aktywności elektrochemicznej w procesie wydzielania wodoru prowadzono me[...]

CHARAKTERYSTYKA PROCESU WYDZIELANIA WODORU NA POWŁOKACH Ni-Mo MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę procesu elektrowydzielania wodoru na powłokach Ni‐Mo modyfikowanych polimerami. W charakterze modyfikatorów wykorzystano następujące polimery: polietylen, politiofen oraz polipirol. Powłoki kompozytowe Ni‐Mo+PENi otrzymywano na drodze współosadzania osnowy i zdyspergowanego PE. Powłoki Ni‐Mo+PTh i Ni‐Mo+PPy otrzymywano w wyniku połączenia procesów elektroosadzania i elektropolimeryzacji. Dla otrzymanych powłok przeprowadzono badania morfologii powierzchni przy użyciu mikroskopu skaningowego. Proces wydzielania wodoru na powłokach kompozytowych Ni‐Mo+polimer scharakteryzowano wykorzystując metodę stacjonarnych krzywych polaryzacji. Otrzymane zależności stanowiły podstawę do wyznaczenia takich parametrów procesu wydzielania wodoru jak: j0, ΔE100 oraz kśr. Stwierdzono, że proces wydzielania wodoru przebiega lepiej na powłokach zawierających wbudowany polimer niż na powłokach stopowych Ni‐Mo. Najlepsze parametry tego procesu otrzymano dla powłok z zabudowanym polietylenem. Wyniki te potwierdzono metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Słowa kluczowe: powłoki kompozytowe, polipirol, politiofen, polietylen, osnowa Ni‐Mo CHARACTERISTIC OF HYDROGEN EVOLUTION PROCESS ON THE POLYMER-MODIFIED Ni-Mo COATINGS The electrochemical coatings Ni‐Mo with polymers were prepared from a galvanic bath containing Ni2+, MoO4 2-, ClO4 - ions and pyrole (Py), thiophene (Th) or a suspension of polyethylene (PE) subjected to preliminary nickel plating (PENi). The electrodeposition process of Ni‐Mo+PPy and Ni‐Mo+PTh coatings were obtained as a result of two processes: induced Ni‐Mo alloy electrodeposition and electropolymeryzation. Comparative tests were carried out for Ni‐Mo alloy. The potentiodynamic and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods were used for characterization of electrochemical during hydrogen evolution. Based on the [...]

CHARAKTERYSTYKA ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ POWŁOK STOPOWYCH Ni-Mo MODYFIKOWANYCH POLIPIROLEM


  W artykule przedstawiono charakterystykę odporności korozyjnej powłok kompozytowych na osnowie stopowej Ni-Mo z wbudowanym polipirolem (PPy). Powłoki zawierające zabudowany polimer otrzymywano na drodze osadzania z kąpieli galwanicznej do indukowanego osadzania stopu Ni-Mo zawierającego monomer - pirol. Stosowano zmiany biegunowości elektrod, nakładając naprzemiennie warstwy stopu i polimeru. Skład chemiczny powłok wyznaczono metodą rentgenowskiej analizy spektralnej techniką EDS. Badanie składu fazowego powłok kompozytowych przeprowadzono metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że struktura osnowy Ni-Mo w powłoce kompozytowej jest identyczna ze strukturą powłoki stopowej nie zawierającej polimeru. Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej przeprowadzono stosując metody klasyczne i spektroskopowe (elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna). Stwierdzono, że spośród badanych powłok z polipirolem największą odpornością korozyjną charakteryzują się powłoki zawierające około 30,8 % PPy. Charakteryzują się również większą odpornością korozyjną od powłok stopowych Ni-Mo nie zawierających polimeru. Słowa kluczowe: elektroosadzanie, Ni-Mo, powłoki kompozytowe, odporność korozyjna, polipirol CHARACTERISTICS OF THE CORROSION RESISTANCE OF Ni-Mo COATINGS MODIFIED POLYPYRROLE Ni-Mo+PPy composite coatings were prepared by nickel-molybdenum deposition from a bath containing ClO-4 ions and pyrrole (Py) as result of two processes: induced Ni-Mo alloy electrodeposition and Py electropoymerization. The surface morphology and chemical composition was identified using scanning electron microscopy. It was stated, that the coatings surface are characterized by the presence of polypyrrole and Ni-Mo alloy nanoagglomerates. The chemical analysis was determined by EDS method. In Ni-Mo coatings content of Ni, Mo and in Ni-Mo+PPy composite coatings also C was determined. For Ni-Mo+PPy they showed that in the Ni-Mo matrix Ni and Mo composit[...]

ELEKTROLITYCZNE STOPY Ni-Mo MODYFIKOWANE POLIMERAMI DOI:10.15199/67.2015.2.1


  Powłoki stopowe Ni-Mo modyfikowane polimerami otrzymywano z kąpieli galwanicznej Ni-Mo zawierającej pirol, tiofen lub zawiesinę PENi. W procesie katodowym elektroosadzanie fazy metalicznej przebiegało równolegle z procesem elektropolimeryzacji monomeru (Ni-Mo+PTh) lub zabudowaniem polimeru (Ni-Mo+PENi). Składnik polimerowy wprowadzano również w procesie anodowo-katodowym (Ni-Mo+PPy). Na katodzie osadzała się faza metaliczna (Ni-Mo), po rewersji prądu, zmieniała się biegunowość elektrody i następowała anodowa polimeryzacja i osadzanie PPy. Kolejne zmiany biegunowości pracy elektrody powodowały narastanie powłoki kompozytowej. Badania morfologii powierzchni powłok wykazały, że powłoki z modyfikatorami polimerowymi charakteryzują się bardziej rozwiniętą powierzchnią w porównaniu do powłok stopowych. Skład chemiczny stopów z PPy lub PTh wyznaczono metodą EDS. Zawartość polimerów przewodzących wynosi: 30,8÷34,5 % mas. PPy oraz 2,6÷12,6 % mas. PTh, zawartość PENi określona metodą morfometryczną wynosi 4,7÷27,2 % obj. Struktura fazy metalicznej dla stopu modyfikowanego polimerem jest identyczna, jak fazy metalicznej stopu nie zawierającego polimeru. Poprzez połączenie stopu i polimeru wytworzono materiał o właściwościach różnych od właściwości składników. Słowa kluczowe: stopy Ni-Mo, elektroosadzanie, warstwy kompozytowe, polimery ELECTROLYTIC Ni-Mo ALLOYS POLYMER MODIFIED The Ni-Mo alloy coatings with polymers were prepared from galvanic bath containing pyrrole, tiophene or suspension of polyethylene PENi. Deposition of Ni-Mo matrix proceeded in parallel with process of the monomer polymerization (Ni-Mo+PTh) or building of PENi particles (Ni-Mo+PENi). The polymer component was also incorporated in reversion process: electrode working alternately as anode and cathode (Ni-Mo+PPy). On the cathode deposited metallic phase and after modification electrode working next as anode and proceeded polymer deposition process. It was found that structure of [...]

Charakterystyka odporności korozyjnej galwanicznych powłok Zn-Ni

Czytaj za darmo! »

606 Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 11 odporności korozyjnej powłok Zn i stopowych Zn-Ni surowych oraz po przyspieszonych badaniach w komorze solnej przeprowadzono również z wykorzystaniem metody techniki polaryzacji potencjodynamicznej. 3. Omówienie wyników Warstwy Zn-Ni charakteryzują się matową, jasnoszarą powierzchnią i nie odwarstwiają się od podłoża nawet po przecięciu gilotyną. Morfologia powierzchni warstw Zn-Ni jest rozwinięta. Dla powierzchni powłok otrzymanych przy gęstości prądowej j = -10 mA·cm-2 można zaobserwować nakładanie się tworzących się płaszczyzn wzrostu (rys. 1a). Ze wzrostem gęstości prądu osadzania do j = -30 mA·cm-2 powierzchnia zaczyna nabierać charakteru wysepkowego (rys. 1b). Można zaobserwować, że w przypadku tych powłok efekt rozwinięcia powierzchni ma wpływ na tendencję do występowania spękań na powierzchni (rys. 1b). Grubość otrzymanych powłok mieści się w zakresie 15-20 mikrometrów. Zawartość cynku w powłokach otrzymanych przy j[...]

Wpływ elektropolimeryzacji tiofenu na proces elektrolitycznego otrzymywania stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Metoda elektrolitycznego otrzymywania materiałów może być stosowana do otrzymania powłok metalicznych, kompozytowych, a także polimerowych. W wyniku zmiany warunków prądowo- -temperaturowych można uzyskać poprawę niektórych właściwości użytkowych powłok. Często o właściwościach powłok decyduje również skład i rodzaj kąpieli galwanicznej: jonowy, cząsteczkowy, granulacja zawiesiny proszku met[...]

Wpływ polimeru nieprzewodzącego - polietylenu na własności stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Stopy niklu z dodatkiem molibdenu są stosowane jako materiały elektrodowe i charakteryzują się własnościami katalitycznymi w różnych procesach elektrochemicznych, między innymi w procesie wydzielania wodoru [1÷5]. W celu poprawy ich własności katalitycznych, wprowadza się odpowiednie modyfikatory lub przeprowadza obróbkę cieplną [6÷9]. Najczęściej stosowane modyfikatory powłok stopowych to p[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI GALWANICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Zn-Ni-P+Ni

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metody otrzymywania powłok kompozytowych na osnowie cynkowo- -niklowej z wbudowanym proszkiem niklu i zmniejszenie efektu anomalnego osadzania cynku w obecności niklu poprzez zmianę mechanizmu współosadzania jonów tych metali. Opracowano warunki otrzymywania powłok Zn-Ni-P+Ni na podłożu stalowym (0H18N9). Powłoki kompozytowe Zn-Ni-P+Ni otrzymywano z kąpieli amoniakalnej z dodatkiem podfosforynu sodowego oraz proszku Ni. Proces prowadzono galwanostatycznie (j = 7,5 mA·cm-2) stosując różne zawartości proszku Ni w kąpieli (2÷10 g·dm-3). Dla tak otrzymanych powłok kompozytowych określono skład fazowy i chemiczny oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. W zakresie 2÷10 g&midd[...]

SPOSOBY OBNIŻENIA ZAWARTOŚCI SREBRA W KATODACH MIEDZIANYCH OTRZYMYWANYCH W PROCESIE ELEKTRORAFINACJI MIEDZI DOI:10.15199/67.2016.10.1


  W artykule przedstawiono wyniki badań możliwości obniżenia zawartości srebra w katodach miedzianych otrzymywanych w procesie elektrorafinacji. Stosowano w nich typowy elektrolit przemysłowy oraz anody z miedzi anodowej używanej w HM Głogów. Sprawdzono wpływ wybranych parametrów oraz warunki prowadzenia procesu takie jak: filtracja elektrolitu z wykorzystaniem różnych czynników adsorpcyjnych lub strącających, gęstość prądu, temperatura elektrolitu, dozowanie inhibitorów - kleju i tiomocznika, czy zawartość srebra w anodach, na zmniejszenie ilości srebra zarówno w elektrolicie, jak i w otrzymywanych katodach. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że obniżenie zawartości srebra w katodach miedzianych otrzymywanych w procesie elektrorafinacji przemysłowej miedzi anodowej, można osiągnąć poprzez filtracje elektrolitu obiegowego z wykorzystaniem złoża węgla aktywnego lub mniej korzystnie, przez dodatek do elektrolitu jonów I - lub Br -. Stosowanie filtracji elektrolitu pozwala na otrzymywanie katod najwyższej jakości, spełniających normę dla miedzi katodowej Cu-CATH-1, w których zawartość srebra nie przekracza 3 ppm. Słowa kluczowe: elektrorafinacja miedzi, srebro, zanieczyszczenia katod SILVER CONTENT REDUCTION IN COPPER CATHODES OBTAINED BY COPPER ELECTROREFINING PROCESS Reduction of silver content in copper cathodes produced in the electrorefining process has been analyzed in IMN. Standard industrial-origin electrolyte and copper anodes from the copper smelter in Głogów were used. The influence of selected parameters and process conditions i.e. filtration of the electrolyte by means of various adsorption or precipitation agents, current density, electrolyte temperature, adhesive and thiourea inhibitors dosage, and silver content in anodes, on a decrease in silver amount both in electrolyte and produced cathodes were tested. Data analysis showed that reduction in silver amount in copper cathodes produced in the electrorefining process of copper [...]

 Strona 1  Następna strona »