Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KLEJNOWSKA"

Termiczny rozkład wielomateriałowych odpadowych opakowań po produktach farmaceutycznych DOI:10.15199/62.2019.9.11


  Wraz z rozwojem gospodarki, w Europie zaobserwować można ciągły wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Jednym z wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami jest zwiększenie stopnia odzysku surowców wtórnych z opadów. Do 2020 r. Polska zobowiązana jest do recyclingu co najmniej 60% odpadów, w 2030 r. musi to być nie mniej niż 70%1). Jednym z kluczowych celów jest również zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych oraz zastosowanie w praktyce tzw. piramidy gospodarowania odpadami. W pierwszej kolejności przewiduje ona zapobieganie powstawaniu odpadów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy przygotować odpady do ponownego użycia. W dalszej kolejności znajduje się ich recycling, następnie inne metody odzysku, takie jak odzysk energii, a na końcu unieszkodliwianie2). Wśród metod unieszkodliwiania odpadów wyróżnić można takie metody, jak składowanie, rozkład w glebie, retencja powierzchniowa, spalanie (na ziemi lub morzu), odprowadzanie do wód powierzchniowych lub inżynieryjne wykorzystanie na powierzchni ziemi. Metodami przeciwdziałania powstawaniu odpadów są w szczególności wydajne procesy przeróbki materiałów oraz zagospodarowanie odpadów, których powstanie jest z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych nieuniknione. Niestwarzające zagrożenia odpady muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska3). Dużą grupą odpadów, które nie są przetwarzane w stopniu satysfakcjonującym z punktu widzenia zrównoważonej gospodarki odpadami, są odpady wielomateriałowe. Przedstawiono badania dotyczące tej grupy odpadów, w szczególności wielomateriałowych odpadów opakowań po produktach farmaceutycznych (tzw. blistrach), składających się z warstw metalu oraz tworzywa sztucznego. Odpady wielomateriałowe W 2014 r. 32% odpadów komunalnych stanowiły odpady biodegradowalne, 23% szkło, 17% plastik, 13% papier i karton, 12% odpady wielko[...]

ZASTOSOWANIE UKŁADÓW ORC DO UTYLIZACJI CIEPŁA ODPADOWEGO W WYBRANYCH PROCESACH HUTNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.4.1


  W artykule zaprezentowano analizę możliwości zastosowania instalacji odzysku ciepła odpadowego za pomocą organicznego cyklu Rankine’a (ORC) w wybranych procesach hutniczych. Przeanalizowano odzysk ciepła z gazów z pieca zawiesinowego po ich oczyszczeniu w elektrofiltrze oraz gazów z pieców obrotowych służących do przerobu materiałów cynkonośnych. Określono parametry gazu będącego źródłem ciepła odpadowego, zaproponowano układ służący do odbioru i przetwarzania energii, dobrano czynnik roboczy o parametrach pozwalających na wykorzystanie w obiegu odbierającym ciepło z czynnika o stosunkowo wysokiej, jak na tego typu instalacje temperaturze. Wyznaczono parametry odzysku ciepła w układzie oraz oszacowano koszty instalacji, prosty czas zwrotu nakładów i efekt ekologiczny proponowanego przedsięwzięcia. Słowa kluczowe: odzysk ciepła, ORC, pirometalurgia, ciepło odpadowe, piec zawiesinowy, piec obrotowy THE APPLICATION OF ORC CYCLE FOR WASTE HEAT RECOVERY FROM THE SELECTED PROCESSES OF NON-FERROUS METALLURGY The article includes the analysis of possibilities of waste heat recovery from the selected pyrometallurgical processes using the Organic Rankine Cycle (ORC). The analysis includes waste heat recovery from the gases from the flash smelting furnace after being cleaned in the electrostatic precipitator and the gases from the rotary furnaces used to process the zinc-bearing materials. The paper includes the description of the parameters of the gases used as a waste heat source, the selection of the system used to process the waste heat energy, the selection of the working fluid which can be utilized in the cycle characterized by relatively high input temperature, determination of the waste heat parameters and the costs associated with the construction and operation as well as economical parameters and the ecological effect. Keywords: waste heat recovery, Organic Rankine Cycle, pyrometallurgy, waste heat, flash smelting furnace, Waelz kiln.[...]

 Strona 1