Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Szuchnik"

Narażenia osłon/powłok kabli 110 kV od przepięć w układach ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych na wprowadzeniu do stacji o dużej mocy zwarciowej - układ SPB DOI:10.15199/48.2016.10.26

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli 110 kV, przykładowego systemu kablowego w układzie uziemienia jednostronnego żył powrotnych, zrealizowanego jako skablowanie linii napowietrznej na podejściu do stacji elektroenergetycznej, gdzie poziom prądu zwarciowego na szynach stacji wynosi 40 kA wraz z procedurą konfiguracji modelu w oprogramowaniu ATP-EMTP. Analizę zjawisk dynamicznych w aspekcie pracy ograniczników przepięć wykonano w odniesieniu do przepięć dorywczych. Abstract. This paper presents an overvoltage analysis of a sample high voltage single point bonded cable system, including ATP-EMTP model preparation, which is a mixed overhead-cable line incoming to a substation with short circuit current value of 40 kA. Overvoltage analysis is presented for induced voltages as a result of a fault in the system and its effect on sheath voltage limiter operation. (110 kV cable sheaths overvoltage exposure in specially bonded systems incoming to a substation with high short-circuit power - Single Point Bonded system). Słowa kluczowe: uziemienie jednostronne, napięcia indukowane, wzrost lokalnego potencjału ziemi, ograniczniki przepięć do ochrony żył powrotnych, modelowanie w ATP-EMTP. Keywords: single point bonding, induced voltages, earth potential rise, sheath voltage limiter, ATP-EMTP modelling. Wstęp Analizując dotychczasowe trendy budowy i modernizacji stacji operatora systemu przesyłowego w Polsce spotykamy się z wymogiem wprowadzenia linii 110 kV jako kablowych. Poziom mocy zwarciowej na tych obiektach często przekracza 7 GVA, a wartość prądu zwarciowego, na który należy dobrać parametry urządzeń sięga 40 kA na szynach rozdzielni 110 kV. Odcinki linii wprowadzanych na podejściu do stacji nie przekraczają 1 km długości, a wykonane są zazwyczaj z zastosowaniem specjalnego uziemienia żył powrotnych w celu optymalizacji doboru przekroju żyły roboczej. Najczęściej ze względów ekonomicznych wybieran[...]

Analiza przepięć atmosferycznych w kablach 110 kV w liniach ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych i zbadanie wpływu ograniczników przepięć na poziom narażeń napięciowych DOI:10.15199/48.2018.10.36

Czytaj za darmo! »

Przy zastosowaniu krzyżowania żył powrotnych (ang. Cross-Bonding, CB) ekrany metaliczne kabli uziemiane są na końcach głównych sekcji i krzyżują się ze sobą pomiędzy każdą z tzw. małych sekcji, które dzielą linie kablową na będącą wielokrotnością 3 liczbę segmentów. W efekcie na końcach głównych sekcji, z których każda zawiera po trzy równej długości fragmenty linii, znoszą się napięcia indukowane w żyłach powrotnych od prądów w żyłach roboczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w żyłach powrotnych nie płynie prąd, który w układach obustronnie uziemionych powoduje dodatkowe straty i zmniejsza obciążalność prądową linii kablowej. Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe w systemach kablowych z krzyżowaniem żył powrotnych mogą prowadzić do uszkodzeń muf separacyjnych, których specjalna budowa umożliwia wyprowadzenie na zewnątrz kabli ekranów metalicznych i ich odpowiednie połączenie w tzw. linkboxach. Najwyższe napięcia na przekładkach izolacyjnych spodziewane są w przypadku uderzenia pioruna w przewód fazowy na pierwszym od strony linii kablowej przęśle linii napowietrznej (Rys.1) lub wystąpienia przeskoku odwrotnego na słupie kablowym, co wynika ze sposobu połączenia (krzyżowania) żył powrotnych oraz rozpływu prądu piorunowego, który powoduje powstanie fali przepięciowej o znacznej wartości w jednej z żył powrotnych. Ponadto fala ta jest w kablu słabo tłumiona i może wywoływać przepięcia nawet kilka kilometrów w głąb linii [1]. Wyładowanie do przewodu odgromowego jest zdecydowanie mniej groźne dla przekładek izolacyjnych ze względu na większe tłumienie fali przepięciowej [1] i równomierny rozdział prądu piorunowego na żyły powrotne, dzięki czemu udar napięciowy ma niższą wartość. W obu scenariuszach zdarzeń na uszkodzenie narażona jest jednak osłona zewnętrzna kabla, ponieważ w miejscach krzyżowania żyły powrotne są odizolowane od ziemi. W celu ochrony od przepięć udarowych należy instalować ograniczniki przepięć, tzw. SVL (ang. [...]

Zastosowanie specjalnego uziemienia żył powrotnych w liniach kablowych SN DOI:10.15199/74.2019.5.3


  Linie kablowe średniego napięcia są projektowane obecnie w formie trzech osobnych kabli jednożyłowych o izolacji z polietylenu sieciowanego z żyłą powrotną, która składa się z drutów miedzianych oraz obwoju przeciwskrętnego z taśmy miedzianej. W celu uzyskania promieniowego rozkładu pola elektrycznego ten element konstrukcyjny kabla jest uziemiany. Żyła powrotna stanowi bezpieczną drogę powrotną dla prądów zwarciowych płynących w momencie przebicia izolacji kabla oraz podczas zwarć występujących poza daną linią kablową. Podstawowe układy Ze względu na sposób połączenia żył powrotnych, wyróżnia się trzy podstawowe układy, które stosuje się w zależności od warunków technicznych oraz długości linii, tj.: - z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding), - z jednostronnie uziemioną żyłą powrotną (SPB - single-point bonding), - z krzyżowaniem żył powrotnych (CB - cross-bonding). Układ z obustronnie połączonymi i uziemionymi żyłami powrotnymi (BE - both-ends bonding) jest najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Potencjał na końcach obu żył powrotnych jest równy potencjałowi ziemi, zatem nie ma konieczności stosowania ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. Wadą tego układu jest fakt, że wywołany zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej prąd, który przepływa w żyle powrotnej, generuje znaczne straty. Jeżeli w żyle roboczej kabla jednożyłowego płynie prąd przemienny o natężeniu I i pulsacji 2πf, to wytworzone wokół tej żyły pole magnetyczne indukuje wzdłuż koncentrycznych powłok metalowych (a także wzdłuż równoległych żył i powłok sąsiednich kabli) siłę elektromotoryczną indukcji E, której wartość jest proporcjonalna do natężenia prądu I i przenikalności magnetycznej Inż. Michał Matuszak (Michal.Matuszak@eltelnetworks.com) - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks Energetyka S.A., mgr inż. Krzysztof Szuchnik, mgr inż. Michał Kołtun - Centrum Badawczo-Rozwojowe ELTEL Networks E[...]

 Strona 1