Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BOGDAN"

Wpływ strumieni konwekcyjnych na rozkład powietrza w wentylacji wyporowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono zjawisko kształtowania strumieni konwekcyjnych oraz metody ich opisu w zależności od rodzaju źródła ciepła oraz ośrodka, w którym występują. O STANIE dobrego samopoczucia ludzi przebywających w pomieszczeniach użyteczności publicznej lub o właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach przemysłowych przy stosowaniu wentylacji mechanicznej, decyduje zarówno poprawne obliczenie ilości[...]

Zastosowanie materiałów przemiany fazowej w klimatyzacji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie materiałów przemiany fazowej w budownictwie a szczególnie w klimatyzacji pomieszczeń. OBOWIĄZUJĄCA od 1 stycznia 2009 r. Dyrektywa 2002/91/EC [1] w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na inwestorów, projektantów oraz wykonawców obowiązek znacznego ograniczenia zużycia energii, która jest przeznaczana na cele eksploatacji obiektu. [...]

Numeryczne modele człowieka stosowane w symulacjach układów wentylacji i klimatyzacji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd opracowanych dotychczas modeli człowieka, które są wykorzystywane w badaniu środowisk cieplnych oraz jakości powietrza w pomieszczeniach. Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamic) rozpoczęło się wraz z wprowadzeniem do praktyki naukowej komputerów w latach 50. ubiegłego wieku. Niekwestionowaną zaletą stosowania CFD, to głów[...]

Zastosowanie strumieni wspomagających w celu usuwania zadymionego powietrza

Czytaj za darmo! »

POJAWIENIE się pożaru w miejscach pracy stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich ludzi przebywających w budynku. Z jednej strony, zagrażają im oparzenia wywołane przez płonące materiały i bardzo wysoką temperaturę powierzchni, z drugiej strony - zdolność do ewakuacji jest często ograniczona ze względu na dym powstający i rozprzestrzeniający się w pomieszczeniach ze znaczną prędkości[...]

Komfort cieplny w budynkach użyteczności publicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań mikroklimatu oraz komfortu cieplnego wyrażanego wskaźnikami PMV i PPD w pomieszczeniach biurowych. WRAZ Z WPROWADZENIEM zapisów w Rozporządzeniu Prawo Budowlane, implementujących Dyrektywę 2002/91/EC, wymagane będzie sprawdzanie jakości energetycznej budynku. Określenie charakterystyki budynku nie powinno jednak być podawane bez informacji nt. środowiska wewnętrznego w budynku, gdyż może to prowadzić do oszczędności kosztem zdrowego i komfortowego środowiska przebywania człowieka. W pierwszym etapie wdrażania Dyrektywy świadectwa energetyczne będą wystawiane głównie dla budynków nowo powstałych na podstawie danych projektowych. W rzeczywistości jednak ustalone na początku parametry powietrza, nie są dotrzymywane podczas użytkowan[...]

Zmiana temperatury skóry jako parametr określający komfort cieplny człowieka

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzanych w celu określenia korelacji pomiędzy wartością temperatury skóry (mierzonej miejscowo) a odczuciami cieplnymi człowieka - komfortem ogólnym i miejscowym.ORGANIZM człowieka, jako istoty stałocieplnej, dąży to utrzymania temperatury wewnętrznej na względnie stałym poziomie, wynoszącym 37 oC ± 0,3 K [1]. Zmiana temperatury wewnętrznej występuje podczas przebywania w środowisku gorącym lub zimnym, kiedy to w organizmie człowieka dochodzi do: nadmiernej akumulacji ciepła nieodebranego przez otoczenie, lub długu cieplnego w przypadku, kiedy ilość ciepła produkowanego przez organizm izolowany przez odzież jest zbyt niska w stosunku do zdolności do chłodzenia otaczającego środowiska. W warunkach środowiska umiarkowanego nie doch[...]

Wpływ procesu oddychania na kształtowanie środowiska dookoła człowieka

Czytaj za darmo! »

W artykule zebrano informacje o wpływie procesu oddychania na mikroklimat dookoła człowieka. Znajomość parametrów determinujących kształtowanie przepływu powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka może okazać się przydatna w pracach prowadzących do poprawienia odczuwalnej jakości powietrza i komfortu cieplnego użytkowników.W OSTATNICH latach daje się zauważyć próby odejścia od tworzenia rozwiązań wentylacji i klimatyzacji, dostarczających jednakowe powietrze dla całej grupy ludzi na rzecz dążenia do bardziej zindywidualizowanych układów, które będą stwarzały warunki komfortowe każdemu użytkownikowi pomieszczenia. Aspekt ten może być szczególnie wykorzystywany w pomieszczeniach typu "open space" lub innych wielkokubaturowych, w których pracuje kilkanaście i więcej osób, i w których środowisko wewnętrzne zazwyczaj nie spełnia warunków komfortu cieplnego [1]. Układy tego typu mogą również być wykorzystywane w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie wymagań odnośnie do środowiska wewnętrznego (np. w szpitalach), gdzie znajdują się osoby, których układ termoregulacji i odczuwania komfortu działa inaczej niż u osób zdrowych, jednocześnie nie jest wskazane, aby zanieczyszczenia wytwarzane przez poszczególnych pacjentów były przenoszone do strefy oddychania pozostałych. Projektowanie tego rodzaju indywidualnych układów wentylacji i klimatyzacji powinno być prowadzone jednak bardzo staranie, z uwzględnieniem mikroklimatu tworzącego się naturalnie dookoła każdego człowieka. Jednym z elementów wpływających na parametry mikroklimatu dookoła człowieka jest naturalny wypływ powietrza z organizmu podczas procesu oddychania. Oprócz faktu, że powietrze wydychane różni się składem od powietrza w otoczeniu (skład powietrza wydychanego to ok. 17% tlenu, 4% dwutlenku węgla, 78% azotu i 1% innych gazów), to dodatkowo powietrze wydychane charakteryzuje się inną temperaturą i wilgotnością, ponadto ze względu na prędkość powietrza wydychanego[...]

Zastosowanie termografii w modelowaniu wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania kamery termowizyjnej w modelowaniu wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Informacje teoretyczne nt. pomiarów termograficznych uzupełniono wynikami przeprowadzonych badań temperatury skóry i na powierzchni odzieży. Keywords: thermovision camera, heat exchange, temperature investigation of skin Abstract Selected application aspects of thermovision camera are presented for modelling heat exchange between a human body and its surrounding. Theoretical information on thermographic measurement is complemented including the results of temperature investigation of skin and on clothing surface. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Zastosowanie termografii w modelowaniu wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem Modelling Heat Exchange between Human Body and Environment - Application of Thermography ANNA BOGDAN*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/6 (2010) 221÷224 www.cieplowent.pl W ZALEŻNOŚCI od przeznaczenia modelu wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem stosuje się dwa rodzaje modeli [1]: manekiny wirtualne, służące do obliczeń w zakresie komfortu cieplnego człowieka oraz zaawansowane modele termofizjologii człowieka, służące do prowadzenia obliczeń w środowisku gorącym lub/i zimnym, kiedy powinno być uwzględnione odprowadzania ciepła z organizmu podczas procesu pocenia oraz dodatkowe wytwarzanie ciepła wynikające z drżenia. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania termografii w opracowaniu uproszczonego modelu wymiany ciepła w warunkach komfortu cieplnego człowieka. Możliwości wykorzystania termografii Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach (zarówno w nauce jak i w praktyce): budownictwie (kamera termowizyjna służy do oceny stanu budynków, do wykrywania błędów w izolacji cieplnej, miejsc potencjalnych zagrożeń takich jak m.in.: niewidoczne gołym okiem przecieki, pę[...]

Wymagania dotyczące badań naukowych z udziałem ochotników. Cz. I

Czytaj za darmo! »

W badaniach naukowych prowadzonych w celu określania najbardziej komfortowych dla użytkowników rozwiązań zastosowanej odzieży ochronnej często udział biorą ochotnicy, dzięki którym możliwa jest ocena komfortu cieplnego lub też obiektywny pomiar zmiany wskaźników fizjologicznych i psychologicznych organizmu podczas ekspozycji na dane warunki środowiska cieplnego. Pomimo, że badania z udziałem ludzi nakierowane na ocenę komfortu stosowania odzieży ochronnej nie należą do badań inwazyjnych, jednak w każdym przypadku, gdy obiektem badań są ludzie, należy przestrzegać określonych reguł, aby zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym ochotników. W artykule przedstawiono informacje nt. wymagań, jakie powinny być spełnione podczas badań z udziałem ochotników, zgodnie z zapisami norm: PN-EN ISO 12894:2002 Ergonomia środowiska termicznego. Opieka medyczna nad ludźmi eksponowanymi na ekstremalne środowiska gorące i zimne (oryg.), PN-EN ISO 9886:2005 Ergonomia. Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych (oryg.) oraz PN-EN ISO 10551:2002 Ergonomia środowiska termicznego. Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego (oryg.). Uczestnicy badań Liczba ochotników biorących udział w badaniach zależy od charakterystyki pomiarów, czy są to badania obiektywne (np. pomiar wskaźników fizjologicznych), czy badania subiektywne (np. odczuwanie komfortu). Przyjmuje się, że minimalna ilość badanych powinna wynosić 10 osób. Ochotnicy powinni reprezentować grupę użytkowników danego zestawu odzieży, np. do badania odzieży Anna Bogdan Wymagania dotyczące badań naukowych z udziałem ochotników. Cz. I Przegląd - WOS 7-8/2010 41 WYROBY stosowanej w chłodniach powinno się werbować ochotników spośród pracowników chłodni, a nie np. pracowników pomieszczeń biurowych. Grupa ochotników powinna być w miarę jednorodna, często do pomiarów wskaźników fizjologicznych typuje się osoby o p[...]

Ocena średniej temperatury skóry człowieka za pomocą termografii DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań średniej temperatury skóry człowieka wykonanych za pomocą czujników przyczepionych do poszczególnych części ciała (zgodnie z normą PN-EN ISO 9886: 2005) oraz przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.JEDNYM z czynników wpływających na parametry powietrza w pomieszczeniach jest człowiek, który jednocześnie jest źródłem ciepła i zanieczyszczeń. Ponieważ temperatura skóry człowieka, w pomieszczeniach biurowych jest wyższa niż temperatura otoczenia, nad użytkownikiem kształtują się strumienie konwekcyjne. Aspekt ten jest szczególnie istotny w pomieszczeniach, w których pracuje jednocześnie wiele osób. Strumienie konwekcyjne kształtujące się nad każdym użytkownikiem mogą wpływać na ruch powietrza w pomieszczeniu [1]. W ocenie strumieni konwekcyjnych jednym z istotnych parametrów jest moc źródła ciepła, jednakże do symulacji ruchu powietrza nad człowiekiem parametr ten nie jest wystarczający. Jak wykazały badania Żukowskiej [5], która prowadziła pomiary strumieni konwekcyjnych, generowanych nad różnymi rodzajami symulatorów człowieka o jednakowej mocy cieplnej, wartości prędkości powietrza nad modelami znacznie się różniły. Zjawisko to mogło wynikać z różnego kształtu poszczególnych symulatorów, jak również z nierównomiernej temperatury na ich powierzchni. A więc w ocenie strumieni konwencyjnych nad człowiekiem oba te parametry powinny być brane pod uwagę. Jednakże, o ile w przypadku standardowych urządzeń temperatura powierzchni jest łatwa do określenia, to w przypadku człowieka, u którego temperatura skóry jest różna na poszczególnych częściach ciała, aspekt ten jest znacznie trudniejszy. Je[...]

 Strona 1  Następna strona »